علی بن الحسین

علی بن الحسین

علی بن الحسین

The leaser and the employee according
to Iranian law and the Jurisprudence “
Supervisor:
Dr. Ismail Nematollahi
By:
Asmar Mohammadian
Summer 2013
– ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 10 – ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق، ج 1 ، ص 63
– الخلیل بن احمد الفراهیدی، العین، چاپ اول، قم، مؤسسه دارالهجره، 1409 هـ.ق، ج 5 ، ص 403 – اسماعیل بن عباد الصاحب، المحیط فی اللغه، چاپ اول، بیروت، عالم الکتاب ،1414 هـ.ق، ج 6 ، ص 316
– ابوالقاسم الحسین محمد الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان، دارالعلم، 1412، هـ.ق ، ص 64
– اسماعیل بن عباد الصاحب، همان، ج 7، ص 171
– سید محمد بجنوردی، قواعد فقهیه، چاپ سوم، تهران، موسسه عروج، 1401 هـ.ق ، ج 2، ص 7
– ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، همان- علی بن اسماعیل بن سیده، المحکم و المحیط الاعظم ،چاپ اول، بی جا، بی نا، 1388 هـ.ق، ج 7 ، ص 438
– موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع) ، چاپ اول، قم، موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1426 هـ.ق ، ج4، ص9
– سید علی حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1382، ج 1 ، ص 415
– زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 71 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ، ص 204
– محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج 2 ، ص 272
– سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی ، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1409 هـ.ق ، ج2، ص 574
– نجم الدین جعفر بن حسن (محقـق حلی)، شرایع الاسلام، ج 2ص 413- حسن بن یوسف بن مطهـر اسدی (علامه حلی)، قواعـد الاحکام (اجاره) ، ص 234- شیخ علی بن الحسین کرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 هـ.ق، ج 7 ، ص 80- سید کاظم طباطبایی یزدی ، العروه الوثقی(محشی)، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1419 هـ.ق، ج 5، ص 7 (تعلیقه امام خمینی)
– محقق ثانی، جامع المقاصد، همان- محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1380،ص 209
– سید حسن امامی، حقوق مدنی، بی جا، تهران، انتشارات اسلامیه، بی تا، ج 2،ص 1- مصطفی عدل، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 300 – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی(دوره عقود معین)، چاپ دهم، تهران، سهامی انتشار، 1371 ، ج1، ص347
– ماده 468 ق.م: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» و ماده 514 ق.م : «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.»
– ناصر کاتوزیان، همان- مصطفی عدل، همان
– ناصر کاتوزیان، همان
– مصطفی عدل، همان

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~