علی بن الحسین

دانلود پایان نامه

– حسن امامی، همان، ص 1
– محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق(دائره المعارف عمومی حقوق)، چاپ اول، تهران، گنج دانش ، 1368، ج 1، ص 73
– همان، ص 101
– محمد بروجردی، حقوق مدنی، ص 209
– معلوف لویس، المنجمد فی اللغه و الاعلام، بی چا، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363 هـ.ق ، ص 8
– سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1412 هـ.ق ، ج1، ص 25
– محمد حسین غروی نائینی، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، چاپ اول، تهران، المکتبهالمحمدیه،1373هـ.ق،ج1،ص15ــ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله(الاجاره)،چاپ اول، قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)،1424هـ.ق،ص257
-مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)، ج4، ص278ــ ماده 467 ق.م : « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»
– محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق، ص 101
– همان
– ناصر کاتوزیان، درس هایی از عقود معین، ج1 ، ص241
– حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء، انوارالفقاهه (کتاب الاجاره)، چاپ اول، نجف اشرف، موسسه کاشف الغطاء ، 1422 هـ. ق ، ص2
– همان
– ناصر کاتوزیان، عقود معین، ص 567 و 568
– محمد حسین اصفهانی، بحوث فی الفقه (الإجاره)، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی ، 1409هـق ، ص 5
– اسماعیل نعمت اللهی، تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391، ص 103 و 104
– شیخ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 10 ، ص 16-14
-سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ،ج 1 ص 29 -30
– الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر(العلامه الحلی)، تذکره الفقها، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت (ع)، لاحیاء التراث، 1414 هـ.ق، ج 2، ص 318 – سید علی بن الحسین بن موسی الشریف المرتضی علم الهدی، انتصار، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415 هـ.ق، ص 466
– شیخ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقیه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا، ج 3، ص 242 – سید حمزه بن علی بن زهره الحلبی، غنیه النزوع، چاپ اول، قم، موسسه الامام الصادق، 1417 هـ.ق، ص 288
– زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 5 ، ص 19 – الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1408 هـ.ق، ج21 ، ص558
– زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 1 ، ص 323
– سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی(محشی) ، ج5 ، ص 81 ، مسأله 4
– شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج 21 ، ص 558
– الشیخ عبدالله المامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الترات، بی تا ، ص 39

مطلب مشابه :  رضایت مشتری و کیفیت خدمات