علی بن الحسین

علی بن الحسین

علی بن الحسین

– زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 231 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ، همان
– شیخ علی بن الحسین الکرکی(المحقق الثانی)، جامع المقاصد، همان
– سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه(الاجاره)، ص 421- 423- سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، همان
– موسسه دائره معارف الفقه اسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی ، ج4 ، ص416
– ماده 183 ق.م مقرر می دارد:”عقد عبارت است ازاین که یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد در مقابل یک یا چند نفر دیگر قبول آنها باشد.” همچنین ماده 194 ق.م مقرر می دارد:” الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن انشاء معامله می نمایند،باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقد را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته والا معامله باطل است.”
– محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی (محشی)، ج 5 ، ص 119 – 120 ، مسأله 2
– سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12، ص 162
– الشیخ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3 ،ص21 و الخلاف، ج 3 ص 388 و ص389 – السید حمزه بن علی بن زهره الحلبی، غنیه النزوع، ص276 – نجم الدین جعفر بن الحسن (المحقق الحلی)، شرایع الاسلام، ج 2 ،ص 174 و 175 – الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر(العلامه حلی)، تذکره الفقها، ج 2، ص330، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ، ص 198
– موسوعه الفقه الاسلامی، ج 4، ص 418
-سید محسن حکیم ، مستمسک العروه، ج12 ، ص161
– برخی از فقها در اختلاف بین مدعی اجاره و عاریه قائل به این قول هستند، مانند شیخ محمد بن الحسن الطوسـی، المبسـوط، ج 3، ص 50-51 و خـلاف، ج 3، ص 388 و 389ــ سیـد حمـزه بن علی بن زهره الحبلی، الغنیـه، ص 276 ــــ شیخ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمـع الفـائده والبرهان، ج 10، ص 190 ـــ محمد باقر بن محمد، مومـن سبزواری، کفایه الاحکام، چاپ اول، قم، دفترانتشارات اسلامی ،1423 هـ.ق، ج 1، ص 677 و 688 ــ سید محمد کاظم یـزدی، العروه الوثقی(محشی)، ج 5 ، ص 120 (تعلیقه آیه الله خویی)
– سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه الوثقی (الاجاره)، ص 427
– سید محسن حکیم، مستمسک عروه الوثقی، ج 12، ص 163
– ابن براج، مهذب ،ج 1، ص 474 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27، ص 195
– سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 2، ص 163
– موسوعه الفقه الاسلامی طبقاٌ لمذهب اهل بیت (ع)، ج 4 ، ص 419 و 420
– ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج2، ص 153
– قاعده ی احترام مال مسلم
– موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع) ، ج 4 ، ص 422
– مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1 ، ص 411
– علامه حلی، تذکره، ج 2 ، ص 330 و التحریر ، ج3 ، ص 132
– علامه حلی، القواعد، ج 2 ، ص 309
– شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، چاپ اول ، قم ، موسسه نشر اسلامی، 1418 هـ . ق ، ج 1 ، ص 114
– موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت (ع) ، همان ص 423 – سید محمود هاشمی شاهرودی ، کتاب الاجاره ، ج 2، ص 359 – سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه ، ص 441 ــ سید محسن حکیم ، مستمک العروه، ج12، ص 171- محمدحسین آل کاشف الغطاء ، تحریر المجله، ج 2 ، قسم 2 ، ص 177
– سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه ، همان.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~