عملکرد خانواده

عملکرد خانواده

عملکرد خانواده

06/0
14/0-
95/2-
01/0
ناایمن
30/0-
09/0
15/0-
33/33-
01/0
جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می‎دهد. همان‎طورکه در جدول فوق مشاهده می‎شود خرده مقیاسهای عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ارتباط با مقدار بتای 10/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس ارتباط 10/0 در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. هم‎چنین خرده مقیاس آمیزش عاطفی با مقدار بتای 15/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس آمیزش عاطفی 15/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ایفای نقش با مقدار بتای 19/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس ایفای نقش، 19/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس عملکرد کلی با مقدار بتای 20/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس عملکرد کلی ، 20/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس حل مشکل با مقدار بتای 13/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس حل مشکل، 13/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس همراهی عاطفی با مقدار بتای 15/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس همراهی عاطفی، 15/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس کنترل رفتار با مقدار بتای 23/0در سطح آلفای 01/0 پیش بینی معنی‎داری برای متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان محسوب می‎شود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف خرده مقیاس کنترل رفتار، 23/0در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود.
همچنین خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی(ایمن، دوسوگرا و ناایمن) می‎توانند به صورت معناداری متغیر ملاک سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی کنند. خرده مقیاس ایمن با مقدار بتای 10/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خرده مقیاس ایمن 10/0 در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. هم‎چنین خرده مقیاس دوسوگرا با مقدار بتای 14/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس دوسوگرا 14/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود. خرده مقیاس ناایمن با مقدار بتای 15/0- و در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سازگاری دانشآموزان به حساب می‎آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار خده مقیاس ناایمن 15/0- در انحراف معیار متغیر سازگاری دانشآموزان تغییر ایجاد می‎شود.
همانگونه اطلاعات جدول رگرسیونی فوق نشان داد. هنگامی که خرده مقیاس های عملکرده خانواده و و خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی با هم وارد معادله رگرسیونی میشوند همگی می توانند متغیر ملاک سازگاری دانشآموزان را پیش بینی کنند.
فرضیه چهارم: بین مؤلفههای عملکرد خانواده با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
جدول 18-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس مقیاس های عملکرد خانواده
جنسیت
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
دختر
مقیاسهای عملکرد خانواده
50/0
25/0
پسر
مقیاسهای عملکرد خانواده

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~