عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی جرم

آنچه از فتاوای عالمان اسلامی استنباط میشوداین است که ایشان به حرمت ذاتی این تصاویر هرچند هم مبتذل باشند فتوا ندادهاند بلکه صرفاً از آن جهت که مقدمه اشاعه فساد و فحشا هستند حرام هستند.
نکته دیگر هم اینکه ممکن است توهم شود که پورنوگرافی افراد کافر به دلیل عدم تقیدشان به چنین مسایلی موجب حرمت نمیشود، ولی باید گفت که آنچه ملاک حرمت قرار گرفته است، موضوع افراد نیست، بلکه ملاک جریحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی است که هرزهنگاری غیر مسلمان هم نوعاً همان خصلتی را دارد که هرزهنگاری افراد دیگر دارد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 369)
نکته مهم دیگری که در بحث فقهی هرزه نگاری باید مورد توجه قرار گیرد این است که گاهی ممکن است هرزه نگاری عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نکند و از این جهت حرام نباشد اما از جنبه ی دیگری مورد حرمت واقع شود. مانند اینکه تصویر یک شخص را با فتوشاپ یا دیگر نرم افزارهای رایانه ای تغییر دهند به طوری که حاکی از عمل جنسی او با شخصی دیگر باشد و یا تصویر او را در کنار یک خانم یا یک آقا که نمایانگر ارتباط نامشروع باشد، به معرض نمایش قرار دهند و آن را توزیع کنند. در چنین مواردی فعل ارتکابی (صرف نظر از اینکه اخلاق عمومی را جریحهدار کرده یا خیر ؟) از جهت نسبت دادن عمل نامشروع زنا یا لواط یا هر فعل حرام دیگر به شخص، حرام است.
گفتار سوم: اسناد بینالمللی
درمورد عنصر قانونی جرم هرزهنگاری در فضای سایبر باتوجه به اینکه این جرم محصول اواخر قرن نوزدهم در جوامع غربی است و بالتبع ابتدا مورد توجه محققان و قانونگذاران جوامع غربی قرار گرفت بهتر آن است که ابتدا اقدامات سازمانهای بینالمللی را بررسی و سپس سیاست کیفری حقوق داخلی را مطالعه کنیم.
درمورد پورنوگرافی در محیط سایبر قبل از تصویب کنوانسیون جرایم محیط سایبر مقررهای وجود نداشت، ولی با تصویب این کنوانسیون درسال2001، ماده نهم به جرایم مرتبط با هرزهنگاری کودکان اختصاص یافت. با این حال درمورد پورنوگرافی بزرگسالان سند بینالمللی وجود ندارد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 370)
ماده نهم کنوانسیون جرایم محیط سایبر مقرر میدارد:
«1- هریک از اعضا باید به گونهای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که درصورت لزوم براساس حقوق داخلی خود، هرگونه اقدامات عمدی و غیرحق زیر را جرمانگاری نماید:
الف) تولید هرزهنگاری کودکان به قصد انتشار از طریق سیستم رایانهای؛
ب) ارایه یا در دسترس قرار دادن هرزهنگاری کودکان از طریق سیستم رایانهای؛
ج) پخش یا انتشار هرزهنگاری کودکان از طریق سیستم رایانهای؛
د) تهیه هرزهنگاری کودکان از طریق سیستم رایانهای برای خود یا دیگری؛
هـ) در اختیار داشتن هرزهنگاری کودکان روی سیستم رایانهای یا رسانه ذخیره ساز داده رایانه ای؛
2- برای تحقق اهداف مندرج دربند یک، واژه «هرزهنگاری کودکان» شامل موضوعات مستهجنی میشود که به صورت تصویری و به طریق زیر نمایش داده میشود:
الف) کودکی که به طور آشکار درحال ارتکاب عمل جنسی است؛
ب) شخصی که به عنوان یک کودک ظاهر میشود و به طور آشکار درحال ارتکاب عمل جنسی است؛
ج) تصاویر واقعی که نشان میدهد یک صغیر به طور آشکار درحال ارتکاب عمل جنسی است؛
3- برای تحقق اهداف بند2؛ واژه کودک شامل تمام افراد زیر هیجده سال است. عضو موردنظر میتواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید از شانزده سال کمتر باشد.
4- هر عضو میتواند حق عدم اعمال تمام یا بخشی از بند «د»1، «و»2، «ب»2 و «ج»2 را برای خود محفوظ دارد.
این ماده در پاسخ به نگرانی سران کشورها و دولتهای شورای اروپا که در دومین اجلاس آنها (استراسبورگ، 10و11 اکتبر1997) در برنامه اقداماتشان ابراز شد، تدوین شده و با روند بینالمللی ممنوعیت هرزهنگاری کودکان هماهنگ است، کمااینکه پروتکل اختیاری اخیر کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق کودک درباره خریدوفروش، روسپیگری و هرزهنگاری آنها و همچنین ابتکار عمل اخیر کنوانسیون اروپا درباره مبارزه با بهرهکشی جنسی و هرزهنگاری تأکید دارند.(جلالیفراهانی، 1388، 41-40)
این ماده، ابعاد مختلف تولید الکترونیکی، تصرف و توزیع هرزهنگاری کودکان را جرمانگاری میکند. هم اکنون بیشتر کشورها تولید سنتی و توزیع فیزیکی هرزهنگاری کودکان را جرم میدانند، اما باتوجه به کاربری روبه رشد اینترنت به عنوان ابزار اصلی تجارت اینگونه محتواها، این نیاز به طور جدی احساس شد که مقررات خاصی در قالب یک سند قانونی بینالمللی برای مبارزه با این شکل جدید بهرهکشی جنسی و به خطرانداختن کودکان وضع شود. این باور گسترده وجود دارد که اینگونه محتواها و فعالیتهای برخط، نظیر تبادل ایدهها، رویاها و توصیههای میان کودک دوستان، در پشتیبانی، تشویق یا تسهیل جرایم جنسی علیه کودکان نقش ایفا میکنند.(جلالیفراهانی، 1388، ص41)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~