عوامل مؤثر بر عملکرد

عوامل مؤثر بر عملکرد

عوامل مؤثر بر عملکرد

اتکینون(1958) عملکرد را تابعی از توان و تمایل می داند. پورتر و لولر(1968) عامل ادراک نقش را به عوامل فوق اضافه می کنند(ادراک نقش، تمایل و توان)F=عملکرد
لورنس و لورش(1972) علاوه بر ویژگی های فردی نظیر توان و تمایل، عوامل سازمانی و محیطی را نیز مطرح می کنند و معتقدند که هدایت و سازمانی و انطباق کار با نیاز های محیطی بر عملکرد مؤثر است :
(درک نقش و تمایل و توان، انطباق کار با نیاز های محیطی، هدایت و پشتیبانی سازمانی)F=عملکرد
هرسی گلداسمیت(1980) در آخرین تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر عملکرد به هفت عامل اصلی به شرح زیر اشاره نموده است.
توانایی: عبارتست از دانش کاری مربوطه، تجربه کاری مربوطه و استعداد.
شناخت یا وضوح(درک نقش): منظور درک و پذیرش کار، زمان، محل و چگونگی انجام آن کار می باشد. باید اهداف و برنامه های کاری مشخص بوده و فرد اولویت ها را در کار خود بداند. ضمنا تعیین محدوده کار و شرح وظایف از عوامل مؤثر در پذیرش و درک صحیح نقش می باشد.
کمک یا حمایت سازمانی: عبارتست از حمایتی که کارکنان برای انجام موفق و مؤثر کار به آن نیاز دارند. عواملی مانند بودجه، تجهیزات و وسایل و. . . متغیر های مؤثر در انجام موفقیت آمیز کار می باشند.
انگیزش یا تمایل: انگیزه عبارتست از یک محرک درونی برای بروز یک اقدام بیرونی توسط انسان که این اقدام ممکن است، فیزیکی، فکری و یا هنری باشد.
بازخور عملکرد : منظور ارائه رسمی و غیر رسمی نتایج عملکرد روزانه به فرد می باشد.
اعتبار: به متناسب بودن تصمیم های مدیریت اشاره دارد. این تناسب در ارتباط با قوانین و هنجار های پذیرفته شده می باشد. هرچه تصمیمات معتبرتر و خط مشی های سازمان هماهنگ تر باشد، از پذیرش بیش تری برخوردار است.
سازگاری محیطی: عبارتست از کنترل عوامل خارج از سازمان می باشد که این عوامل می توانند بر عملکرد سازمان تأثیر بگذارند. این کار از عهده فرد و سازمان خارج بوده، ولی به طور مستقیم بر روی عملکرد تأثیر می گذارند. عناصر کلیدی محیط عبارتند از: رقابت، تغییر وضعیت بازار، عوامل فرهنگی- اجتماعی، سیاست ها، قوانین و مقررات و. . .
سایر متغیر های مؤثر بر عملکرد عبارتند از:
1 ـ اثرات فرهنگی سازمان بر روی فرد.
2 ـ ساختار سازمانی.
3 ـ شرایط فیزیکی حاکم بر کار.
4 ـ اثرات گروه ها و روابط همکاران.
5 ـ تفاوت ها و نیاز های فردی گوناگون(هرسی، 1996، ص389-393).
2-2-3-3. سیستم عملکرد فردی
هر فردی که در سازمان کاری را انجام می دهد، بخشی از سیستمی است که متشکل از داده، پیامد ها، بازخور، دانش/مهارت و ظرفیت افراد می باشد، که این سیستم را سیستم عملکرد می نامند. اگر یک سازمان نتواند این متغیر ها را به درستی سازماندهی کند، عملکرد آن از سطح بهینه پایین ترخواهد شد(فیشر،1997،ص21).
داده ها: داده های عملکرد عبارتند از مواد جاری یا ضروری برای انجام کار.
ستاده: چیزی است که فرد در سازمان تولید می کند.
پیامد ه ها: پاداش ها، که نه تنها جبران خدمت، بلکه ارتقاء، جایزه و رضایت شغلی را نیز شامل می شود.
بازخور: افراد باید نتیجه کار خود را به صورت واضح ببیند.
دانش/مهارت: آموزشی که به فرد داده می شود باید متناسب با کاری که انجام می دهد باشد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~