عوامل محیطی و درونی موثر در استرس و مشکلات ناشی از آن

این اعتقاد که نیازمندی ها، یک فرد را تحت فشار قرار می دهند، بیانگر وجود حالت عدم موازنه موقتی است. این نیازمندی ها صرفاً نتیجه عملکرد نیروهای خارجی و تأثیرشان بر نقطه ای خاص نیست، بلکه نتیجه واکنش متقابل بین نیروهای خارجی و عوامل درونی هستند که یک فرد را می سازند. هم عوامل خارجی و هم عوامل درونی فردی به طبقات مجزای بیشتری تقسیم می شوند. پژوهش های تجربی نشان می دهد که هر یک از این طبقات دارای تأثیر مهمی در فرایند استرس هستند. بین فرد و محیطش یک رابطه یا تبادلی وجود دارد، بطوریکه هر دو بر هم تأثیر می گذارند و هر یک از دیگری تأثیر می پذیرد.

بر اثر این ارتباط تبادلی حالات مختلف موازنه، عدم موازنه یا عدم تعادل رشد به وجود می آید، این فرایند توأم، با توجه به فرد است و به طور پیوسته قضاوتی هشیارانه یا ناهشیارانه از سوی فرد صورت می گیرد. این قضاوت یا ادراک تهدید به وسیله عواملی تعیین می شود که فرد را به وجود می آورند از قبیل افکار، نگرشها،‌ تجربیات گذشته، خلق و خو، هیبت جسمی و عوامل محیطی.

این ادراک تهدید بر حالت فشار روانی حاصل، در خود تأثیر گذاشته و به صورت علائم مختلف جسمی، شناختی و رفتاری بروز خواهد کرد. فرد با تلاش برای بازگرداندن موازنه در برابر این حالت استرس واکنش نشان خواهد داد. این واکنش از این جهت حائز اهمیت است که مستقیماً روی بیشتر توانائی ها و منش شخصی تأثیر می گذارد. (توزنده جانی و کمال پور  1376،123-120).

مطلب مشابه :  یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی