عوامل موثر بر تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

امیر احمدی (1377) در پایان نامه پژوهشی خود به مطالعه ی رابطه ی متقابل بین گزینش کارکنان با کارایی آنها پرداخته است و نتایج حاکی از آن است که نحوه ی انتخاب داوطلب کار ، با ویژگی های مختلف رفتار بعدی آنها در سازمان از جمله کارایی آنها ، همبستگی مستقیم دارد . (امیر احمدی ،رضا 1377 )
میرسپاسی ( 1378) در مقاله ی تحقیقی خود به این نتیجه رسیده است که بخش عمده ای از رضایت شغلی ناشی از تناسب شخصیّت و حرفه است که این تناسب عمدتا به عوامل علاقه ،مهارت و توان انجام کار ، استعداد و نوع شخصیّت و حتی هوش مربوط می شود ولی تاکنون اهمیّت نوع شخصیّت درایجاد تناسب شغلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .(میر سپا سی،ناصر-1378)
شوره زاری( 1379 )در بررسی (جستجوی استفاده کنندگان نهایی پایگاه های اطلاعاتی رایانه ای کتابخانه ی منطقه علوم و تکنولوژی بازیابی شده و زمان جستجو ) به این نتیجه رسید که زمان جستجوی کارشناسان اطلاع رسانی از زمان جستجوی استفاده کنندگان می باشد . هم چنان جامعیت مدارک بازیابی شده توسط کارشناسان نسبت به همین شاخص در جستجوی استفاده کنندگان دارای کمیتی بالاتر است .(شوره زاری،جعفر-1379)
عراقی ( 1377) رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بررسی کرده این تحقیق که از نوع پیمایشی و از شاخه ی میدا نی است ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ای متشکل از هفتاد و سه سوال بود که سه سوال آن مربوط به مشخصات فرد تکمیل کننده پرسشنامه ( سن ،سابقه ی کار،میزان تحصیلات) و باقی مانده ی سوالات که از نوع بسته بود مربوط به فرضیات اصلی تحقیق است . جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی خطی و ساده استفاده شده است . فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:
رضایت شغلی افراد جامعه مورد مطالعه با تعهد سازمانی آن رابطه ی معنی دار دارد .
متغیر ماهیت کار با ابعاد مختلف سازمانی (عاطفی،عقلانی،هنجاری) رابطه معنی دار دارد .
متغیر سرپرستی با ابعاد مختلف تعهد سازمانی(عاطفی،عقلانی،هنجاری) رابطه معنی دار دارد .
متغیر همکاران با ابعاد مختلف تعهد سازمانی(عاطفی،عقلانی،هنجاری) رابطه معنی دار دارد .
متغیر درامد با ابعاد مختلف تعهد سازمانی(عاطفی،عقلانی،هنجاری) رابطه معنی دار دارد .
متغیر فرصت های ترفیع با ابعاد مختلف تعهد سازمانی(عاطفی،عقلانی،هنجاری) رابطه معنی دار دارد .
بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق فرضیات شماره 1 و 3 در سطح a=0/01 و فرضیه ی شماره ی 2در سطوح a=0/05 و a=0/01 به طور کامل تائید شد و آن قسمت از فرضیه ی 3 که مربوط به رابطه ی معنی دار متغیر همکاران با بعد عقلانی تعهد بود در می شود . در نهایت فرضیات شماره ی 5 و 6 تائید نشد . سرانجام با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی جهت مدیران و سایر پژوهشگران ارائه گردیده است . به طور کلی هم زمان این دو ساختار را تحت تاثیر قرار دادن برای مدیران حائز اهمیت است و نقش مهمی را در مدیریت رفتار سازمانی ایفا می کنند . بنا براین مدیران سازمانها می توانند با بهبود رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ، حس خلاقیت و نوآوری را در آنان برانگیخته و از طریق مشارکت فعالانه آنان در امور سازمان و قبول مسئولیت بیشتر در نیل به اهداف سازمان گام بردارند و بدین طریق باعث افزایش بهره وری در سطح سازمانها و جامعه شوند (عراقی ،محمود-1377)
حافظی (1376)رابطه ی بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی مدیران را مورد بررسی قرار داده ،در این تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده . جامعه ی آماری کلیه ی مدیران دبیرستان شهر شیراز (132 نفر) و افراد نمونه شامل 80 نفر بوده که به شیوه ی طبقه ای و تصادفی ساده متناسب با جامعه ی آماری برگزیده شدند . اطلاعات لازم به وسیله ی دو پرسشنامه ی استاندارد “آزمون برسی ارزش ها “(sov) و ” پرسشنامه ی تعهد سازمانی ” جمع آوری شده . جهت آزمون فرضیه ی تحقیق از شیوه ی رگرسیون خطی چند متغیری ، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تایین استفاده شده .
نتایج به دست آمده گویای این بود که بین جهت گیری های ارزشی اقتصادی و اجتماعی و تعهد سازمانی مدیران همبستگی وجود داشت و این جهت گیری ارزشی حدود 12 درصد از تغییرات تعهد سازمانی مدیران را تبیین کرد همبستگی جهت گیری اقتصادی و تعهد سازمان معکوس بود .
بین هیچ کدام از جهت گیری های ارزشی (مذهبی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،نظری و زیباشناسی ) و تعهد سازمانی مدیران زن به طور جداگانه همبستگی وجود نداشت .
سلسله مراتب ارزشی مدیران مرد به ترتیب ارزش نظری ،سیاسی، اجتماعی ،مذهبی اقتصادی ، زیبا شناسی و سلسله مراتب مدیران زن به ترتیب ارزش مذهبی ،سیاسی ، اجتماعی ، نظری ، اقتصادی و زیباشناسی بود . در علوم رفتاری درباره ی تعهد سازمانی به منزله تعهد به اتحادیه ، تعهد به کار ،
تعهد به حرفه و …. پژوهش های زیادی انجام گرفته است (حافظی ،مسعود -1376)
ساروقی ( 1375)طی تحقیقی به این نتیجه رسیده که بین هر یک از اجزای سه گانه تعهد عاطفی ، مستمر و تکلیفی با تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان ارتباط و همبستگی معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع معکوس است به این معنی که هرچه تعهد سازمانی فرد افزایش می یابد تمایل به ترک خدمت او کاهش می یابد (ساروقی ،احمد-1375)
شفیع آبادی( 1376) در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت زغال سنگ تلاش نموده تا مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و حفظ تعهد سازمانی مدیران و کارکنان را شناسایی نماید نتایج این تحقیق نشان داده است که :
1– بین میزان رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت رابطه ی خطی مستقیم وجود دارد .
2- بین میزان وجود عوامل محیطی و میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت رابطه خطی مستقیم وجود دارد .
روان شناسان معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد به عبارت دیگر این عده رضایت شغلی را در درجه ی اول از دیدگاه روانی و خصوصیّات فردی توجیه می نمایند . فیشروهانا رضایت شغلی را عاملی قلمداد می نماید و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند . یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوبی را برای فرد تامین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است . ( شفیع آبادی ،عبدالله-1367 ).
مرادی (1381 ) در مقاله ای تحت عنوان رضایت شغلی که در ماه نامه علمی-اجتماعی و خبری فولاد به چاپ رسیده است ، عنوان می نماید که طبق شواهد میان تحصیلات فرد و خشنودی شغلی رابطه ی منفی وجود دارد ( مرادی،داوّد-1381)

مطلب مشابه :  شأن نزول آیه