عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی از نظر فرینیتی، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی از نظر فرینیتی، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی از نظر فرینیتی، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

آیا انگیزش پیشرفت موجب تسهیل یادگیری و عملکرد می شود؟ این سئوال عناصر اصلی تعریف انگیزه را مطرح می کند که به چگونگی نیرومندی هر یک از انگیزه ها و طرح و ترکیب هر یک از آن ها مربوط می شود. پاره ای از بررسی ها نشان می دهند که افرادی که انگیزه پیشرفت در آنان قوی تر است در یادگیری و عملکرد بهتر و سریعتر از افرادی هستند که انگیزه پیشرفت در ان ها ضعیف تر است. اما نباید چنین نتیجه گرفت که این قبیل افراد در یادگیری هر گونه پاسخی بر دیگران توافق خواهند داشت. چون ممکن است در کارهای خسته کننده و عادی حس رقابت آنها برانگیخته نشود و امتیازی بر دیگران نداشته باشند. شرط اصلی این است که میل به پیشرفت به نحوی در انها برانگیخته شود. این نکته در بررسی الیزابت ج. فرنچ به اثبات رسیده است. وی برای تعیین میزان انگیزه موفقیت در افسران نیروی هوایی از اندازه گیری غیر مستقیم استفاده کرد و به این نتیجه رسید که آنا که موفقیت را به عنوان انگیزه ای برای زندگی پذیرفته اند به مراتب بهتر از دیگران عمل می کنند( موری، 1363)
مک کلند و همکارانش( 1653، به نقل از تیوان و اسمیت، 1366)، تحقیقات چندی را گزارش کرده اند که در آن ها نیاز به پیشرفت و نمرات دانشگاهی محاسبه شده است و در این محاسبه در یکی از تحقیقات که با دانشجویان انجام شده رابطه معنی داری به میزان 51% بین نیاز به پیشرفت و نمرات دانشگاهی به دست آورده است. این ضریب بدان معنی است که در این تحقیق ارتباط نسبتاً خوبی بین این دو موجود است. با وجود این آزمایش دیگری نشان داده است که ارتباطی فقط به میزان 5% بین نیاز به پیشرفت و نمرات وجود دارد. این ضریب همبستگی حاکی از آن است که تقریبآً هیچ رابطه ای بین این دو وجود ندارد نتیجه کلی بدین ترتیب خواهد بود که رابطه نمرات دانشگاهی و نیاز به پیشرفت نامعین و احتمالاً متغیر است، و به هر حال عوامل دیگری غیر از نیاز به پیشرفت در نمرات موثرند که احتمالاً این رابطه نمی تواند در سطح بالایی باشد. مطابق با تحقیق اتکینسون( 1950 به نقل از تیوان و اسمیت، 1366) دریافتند که افرادی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح عالی هستند به طور مستمرتری در کار کلمه سازی تلاش می کنند.
با توجه به تحقیقات مربوط به انگیزش می توان گفت دانشجویان دارای انگیزش بالا آمادگی بیشتری دارند که روی تکالیف درسی وقت صرف کنند و یادگیری آن ها در نتیجه این آمادگی بهتر می شود. اگر تحقیقات فوق را خلاصه کنیم چنین نتیجه می گیریم که نیاز به پیشرفت بالا موجب افزایش تلاش مستمرتر و توقع بالاتر می شود و رابطه نامشخصی با نمرات دانشگاهی دارد.
پژوهشی که اتکینسون( 1950 به نقل از تیوان و اسمیت، 1366) با آزمون درک مطلب روی عده ای انجام داد از آن ها خواست تا در یک ترم، نمرات امتحان نهایی خود را حدس بزنند. در این تحقیق معلوم شد افرادی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح بالایی بودند انتظار نمرات بالاتری از امتحان داشتند و به طوری که تفاوت بین نمره ترم و معدل کل بیشتر از قبل بود. نتیجه آزمایش چنین تفسیر شد که هر جه موقعیت مبهم تر باشد تاثیر نیاز به پیشرفت بر انتظارات بیشتر خواهد بود.
لوول( 1952 به نقل از گیج و برلینر، 1988) با مقایسه عملکرد افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا و افراد نیاز به پیشرفت پایین بر روی تکالیف جمع ساده اعداد و درک لغت، به این نتیجه دست یافت که آزمودنی های دارای نیاز به پیشرفت بالا تکالیف خود را بهتر از افراد با نیار به پیشرفت پایین در زمان مشخص شده انجام دادند.
دوچارم و کارپنتر( 1969 به نقل از شاملو، 1351) در پژوهشی که با کودکان سیاه پوست و سفید پوست پایه پنجم و هفتم انجام دادند دریافتند که، افرادی که دارای انگیزه پیشرفت بیشتری بودند تمایل زیادتری را نیز به پیشرفت در خواندن کلمات و حل مسائل ریاضی نشان داده اند، تا افرادی که انگیزه پیشرفت در آن ها کم بود. پژوهش های انجام شده درباره انگیزش پیشرفت و یادگیری نشان می دهد که افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا در انجام کارها و از جمله یادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند. برای نمونه مک کلند( 1966 به نقل از سیف، 1368) دو گروه آزمودنی را که از لحاظ انگیزه پیشرفت با هم متفاوت بودند به انجام تکالیف واحدی واداشت، تکلیف این بود که آزمودنی ها حروف مخلوط شده ای را که به آن ها داده می شد به کلمات معنی دار تبدیل کنند. در آغاز کار، هر دو گروه دارای عملکرد مشابه بودند، اما با پیشرفت آزمایش گروه دارای انگیزش پیشرفت زیاد از گروه دارای انگیزش پیشرفت پایین جلو افتاد. البته همه پژوهش های انجام شده در این باره نتایج قاطع پژوهش فوق را به دست نداده اند. در پاره ای از مواقع عملکرد افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد در حد افراد دارای انگیزه پیشرفت کم و حتی پایین تر از انان بوده است. تجدید نظرهای انجام شده در نظریه های اولیه مک کلند و اتکینسون( 1965 به نقل از سیف، 1368) مطالب ناهمخوان بالا را چنین توجیه می کند که شخص دارای انگیزه پیشرفت زیاد، علاقۀ چندانی به انجام تکالیف خیلی ساده و معمولی ندارد و لذا عملکردش در این گونه تکالیف، علی رغم بالا بودن سطح انگیزش پیشرفت او به طور کلی، در سطح پایین خواهد بود.
با بررسی پیشینه مربوط به انگیزش پیشرفت و عملکرد، به این نتیجه می رسیم که نتایج گوناگون در این مورد وجود ندارد. از جمله دلایلی که می توان این نتایج ناهمگون ارائه داد، استفاده از ابزارهای فرافکن برای اندازه گیری انگیزش پیشرفت است، از این لحاظ در این پژوهش با استفاده از
ابزارهای عینی و دقیق رابطه این متغیرها را مجدداً با آزمودنی های دیگر مورد بررسی قرار می گیرند.
2-15- تعریف عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی، برای ذینفعان مختلف به صورت متفاوتی تعریف می شود( تام، 2001) رابرت گانیه( 1977) بیان می دارد برای کسب اطلاع از میزان یادگیری فرد به رفتار قابل مشاهده یا به اصطلاح دقیق تر به عملکرد او مراجعه می کنیم. «عملکرد ها رفتارهایی هستند که برحسب تاثیرشان دسته بندی و نامگذاری می شوند.»
عملکرد تحصیلی مطلوب، محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش و فعالیت های تربیتی انجام می شود.( گیج و برلاینر 1999، به نقل از براد پور، 1386)
2-16- شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی
نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عملکرد تحصیلی تنها یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی بر این متغیر تاثیر گذار هستند. برخی از این عوامل عبارتند از انگیزش، توانایی به معلومات گذشته فرد، محیط روانی، گروه کلاس، گروه همگنان، محیط خانه، رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون، انتظارات معلم، ویژگی های شخصیتی و حرفه ای معلم و……..( کولین هارت و بلوم به نقل از شعبانی، 1382).
هم چنین نتایج تحقیقات انجام شده، معدل تحصیلی دوره آموزش متوسطه( مارتینوس و هولته، 1997) نگرش دانشجویان به تحصیل( مک گرت و برانستین، 1991) عوامل شناختی مانند هوش( گدزلا، گینز و وندل، 1997) ویژگی های فردی مانند جنس و سن و نژاد( استدیکر، راک و بورتون، 1996) و عوامل فرهنگی( چن، استیوسن و پالی، 1996) را در عملکرد تحصیلی موثر می دانند( به نقل از خدایاری، 1379)
در عملکرد تحصیلی مطلوب عوامل زیادی دخیل است. زمینه خانوادگی و تجارب فردی و آموزشی از جمله عواملی هستند که با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند، علاوه بر این، سطح سواد والدین، تشویق ها و انتظارات آموزشی معلم نیز بر عملکرد تحصیلی موثرند.( مایا، 2002)
به طور کلی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی را می توان به صورت زیر تقسیم نمود:
ویژگی فردی دانشجویان
عوامل خانوادگی
دانشگاه و نظام آموزشی
دکتر هومن( 1366) در این زمینه می نویسد: فرایند تربیتی بدون تردید از یک یا دو عامل را در برمی گیرد” ترکیب پژوهش ها و نظریه ها دلالت بر این دارد که پیشرفت تحصیلی زیر نفوذ انگیزش، توانایی و به اعتباری معلومات گذشته فرد، کیفیت و کمیت تدریس به عنوان عامل اساسی و محیط روانی گروه کلاس، گروه همگنان، محیط خانواده و مکان استفاده از رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون به عنوان مکمل یا پشتیبان قرار دارد. نتایج پژوهش های گذشته همگی دلالت بر این دارد که عوامل مذکور در زمره علت های ثابت یادگیری در کلاس به شمار می آیند.( فولادی، 1387: 11)
2-17- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی از نظر فرینیتی
یک فاکتور، عملکرد عبارت از توانایی های ذاتی که در بدو تولد وجود دارد. ولی تایید این مورد مستلزم پژوهش های بیشتر است. یک هدف عملی تر( شدنی) و شاید وابسته تر به سیاست، بر روی فاکتورهای محیطی تمرکز خواهد کرد. به عبارتی وسیع تر ایتها می تواند، در معرض تحصیل و دگر جنبه های زندگی قرار گرفتن، طبقه بندی شدند. برای مثال توسط یکی از والدین آموزش داده شود. گذراندن وقت با دوستان، تماشای تلویزیون یا خواندن روزنامه، اگر تحصیل با عملکرد تحصیلی مرتبط باشد. ما بایستی انتظار داشته باشیم که نمرات آزمون با افزایش سنوات تحصیلی بهبود پیدا کند. برخی دانش آموزان ممکن است در یک سال اضافی از ترغیب والدین شان در جهت موفقیت بهره مند شوند در حالیکه برخی ممکن است مجبور شوند بیش از یکسال با کم توجهی والدین روبرو و برخی از دانش آموزان ممکن است از صحبت کردن با دوستانشان در مورد آرزوهای شغلی سود ببرند و اینکه چگونه به این شعل ها برسند، در حالیکه برخی دیگر ممکن است توسط دوستانشان به شرکت در فعالیت های نامشروع کشانده شوند.(فرینیتی، 2008).
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از نظر بیابانگرد:
ـ عامل فردی، هوش، توجه، انگیزه، آشفتگی های عاطفی و هیجان و نارسایی های جسمی.
ـ عامل خانوادگی، روابط و نظام آموزشی خانواده، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، ناسازگاری میان والدین
ـ عامل آموزشی ـ مدرسه ای: شیوه تدریس معلم، برنامه درسی، انتظارات و پیش داوری های معلم، شرایط فیزیکی کلاس و ارزیابی نادرست از عملکرد دانش آموزان.( بیابانگرد، 1371: 219).
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از منظر نادری:

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~