فرزندخواندگی در اسلام

دانلود پایان نامه

-فراهم کردن بسترپذیرش فرزندخواندگی به ویژه درجامعه اسلامی توسط اندیشمندان وحقوقدانان دربین خانواده های بدون فرزند .
-نظارت دقیق تردادگاه هامبنی برتحقق حقوق کودکان بدسرپرست وبی سرپرست بعدازوفات والدین آن ها.
-نظارت برمبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی.
-تحلیل وبررسی مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده ومشکلات آن.
-تحلیل یررسی قوانین جدید ورفع ایرادات قوانین قبلی درجهت حل مشکلات فرزندخواندگی.
-بررسی تحلیل فقهی درباب پذیرش یاعدم پذیرش بحث فرزندخواندگی در اسلام.
-رعایت حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست همانند فرزندان اصلی خانواده در تأمین خوراک، حق تحصیل، تفریح و بازی، احترام و پرهیز از خشونت.
1-8-روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای و میدانی بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف استفاده شده است. در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق و فقها بیان گردد.
1-9-ساختار تحقیق:
این پایان نامه از 5 فصل اصلی تشکیل شده است:
درفصل اول به کلیات که شامل چکیده،مقدمه،سوالات وفرضیات واهداف پرداخته شده ودر فصل دوم، به بررسی خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. همچنین مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزندخواندگی و واژه شناسی و همچنین تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و نگاهی نو به این معضل اجتماعی و وضعیت کودکان خیابانی مورد ارزشیابی قرار گرفته است .درفصل سوم به بررسی پیشینه تاریخی فرزندخواندگی پرداخته و سپس به ذکر تحلیل فقهی فرزندخواندگی وبه بیان نظر فقها در این باره می پردازد همچنین جایگاه نسب در شرع اسلام و کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی موردبررسی قرارمی گیرد.
در فصل چهارم، شرایط فرزندخواندگی از لحاظ حقوقی و تشریفات قانونی اخذ فرزند خوانده، قانون حاکم بر فرزندخواندگی، موانع فرزندخواندگی و مرجع صالح در واگذاری طفل به فرزندخواندگی مطرح می گردد و در پایان درفصل پنجم به نتیجه گیری مباحث، خاتمه می یابد.
فصل دوم:
مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام
2-1- خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام
2-1-1-توجه اسلام به خانواده:
در مجموعه توصیه ها و احکام شریعت به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضای آن با ایجاد ساختار خاص روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است نکته قابل توجه این است که در یک سو این دستورات یکسری جنبه حقوقی ندارند بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع بسیاری از آنها دستورالعمل های اخلاقی اند مانند: مهربانی کردن، احترام نمودن، نصیحت کردن، چشم پوشی کردن از خطاها و لغزش ها. سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و به طور کلی کودکان و اعضای خانواده تأکید فراوان آنها و خوش خلقی و برحذر داشتن از بداخلاقی به خوبی نشان دهنده این جهت گیری است از سویی دیگر برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن سبب شده که حمایت از حقوق کودکان بیشتر در چارچوب خانواده مطرح شد و در نتیجه مجموعه ی حقوقی کودکان با حقوق فرزندان دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد استیفای حقوق و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری و به تعبیر دیگر پایان یافتن کودکی در امور گوناگون متفاوت است. مثلاً برای تملک بلاعوض مانند قبول هبه ممیز بودن کودک کافیست درباره ی مسئولیت حقوقی و کیفری و نیز حق اداره امور غیر مالی خویش پایان کودکی با رسیدن به سن بلوغ در قانون و برای تصرف در اموال خود با اثبات رشد و بلوغ تحقق می یابد. برای انعقاد عقد نکاح دختران 13 تمام سال شمسی و پسران 15 سال تمام شمسی و در سنین پایین تر اذن ولی و تشخیص دادگاه لازم است.
2-1-2-تعریف کودک:
کودک، به معنای انسان کم سنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه ی بچه بیشتر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار معنای خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره ی شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود (رجوع کنید به دهخدا ذیل واژه بچه، شیرخوار، کودک، نوزاد).
در نظام های حقوق گوناگون کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدید حقوق، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن تنها عامل تمایز دهنده ی کودکی از بزرگسالی است ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی ناظر بر بلوغ فرد است که از یکسو و پدید آمدن برخی دگرگونی های جسمی و از سوی دیگر قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می یابد غالب شدن معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از نشانه های بلوغ است. می توان گفت که در همه ی نظام های حقوقی شرط پایان یافتن دوره کودکی رسیدن به مرحله ای از رشد جسمی همراه با رشد عقلی است.
در حقوق ایران نیز کودک به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (ایران، قوانین و احکام، 1364 ش، قانون مجازات اسلامی، ماده 49، تبصره 1) و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری و سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری.
در فقه اسلامی کودک به ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود کودک ممیز کودکی است که خوب و بد، نفع و ضرر را از هم بازشناسد و اجمالاً از داد و ستدها و معاملات سر در بیاورد. در حقوق ایران مطابق نظر مشهور در فقه امامی کودکان تا هفت سالگی غیر ممیز و پس از آن ممیز قرار داده می شوند.
2-1-3-کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی :

مطلب مشابه :  خصوصیات دموگرافیک