فرسودگی شغلی، سوالات فرعی، سوال اصلی

دانلود پایان نامه

1-بین ارگونومی و فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 رابطه معنا داری وجود دارد.
2-بین ارگونومی و فرسودگی شغلی معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 رابطه معنا داری وجود دارد.
3-بین ارگونومی و نگرش حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 رابطه معنا داری وجود دارد.
4-بین ارگونومی و نگرش حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 رابطه معنا داری وجود دارد.
5-بین ارگونومی محیط کار معلمان مرد و زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 تفاوت معناداری وجود دارد.
6-بین فرسودگی شغلی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد.
7-بین فرسودگی شغلی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد.
8- بین فرسودگی شغلی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد.
1-5.سؤالات تحقیق
1-5-1.سوال اصلی:
آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟
1-5-2.سوالات فرعی:
1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط دارد؟
2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟
3-آیا ارگونومی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟
4-آیا ارگونومی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟
5-آیا تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز وجود دارد؟
6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟
7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟
8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با نگرش حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

مطلب مشابه :  مشارکت ، ،