فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

4 4 خیلی مخالفم
6 6 بی جواب
82 درصد از مراجعین معتقد هستند که غیر نظامیان از حقوق خود دردادگاههای نظامی مطلع نیستند.
نمودار شماره 20- توزیع فراوانی عدم اطلاع غیر نظامیان از حقوق خود در دادگاه های نظامی
جدول شماره 21- توزیع فراوانی رسیدگی جرایم عمومی نظامیان در سازمان قضایی
درصد فراوانی رسیدگی جرایم نظامی
16 16 خیلی موافقم
36 36 موافقم
17 17 مخالفم
21 21 خیلی مخالفم
10 10 بی جواب
از پاسخگویان سوال شد به نظر شما باید جرایم عمومی نظامیان در سازمان قضایی رسیدگی شود؟ 52 درصد موافق و 38 درصد مخالف این نظر هستند.
نمودارشماره 21- توزیع فراوانی رسیدگی جرایم عمومی نظامیان در سازمان قضایی
4-9- یافته های تحقیق
همان طور که در فصل دوم اشاره شد امروزه حقوق شهروندی به عنوان یکی از مفاهیم مهم در رشته حقوق و مباحث حقوقی مطرح است ودر قوانین کشورها به عنوان رویکرد غالب مطرح است
ازآنجایی که حقوق شهروندی با فرهنگ اسلامی ما سنخیت دارد ودر معارف اسلامی ما بر رعایت حقوق مردم اعم از حقوق مادی ومعنوی تاکید شده است ودر قوانین ما نیزاز حقوق شهروندی به عنوان یکی از وظایف نهادهای دولتی مطرح شده است لذا بررسی ورعایت حقوق شهروندی یکی از اولویت های نظام اسلامی است.
از مجموع مباحث مطرح شده در فصل دوم می توان چنین نتیجه گرفت لازمه ایجادو رواج حقوق شهروندی در جامعه، در درجه اول ترویج فرهنگ شهروندی است به طوری که مردم با حقوق اولیه خود آشنا شوند واز نظام قضایی پیگیر حقوق اولیه خود باشند.
در کنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضائیه، برای تضمین «امنیت قضایی»، «استقلال دستگاه قضایی» نیز یکی از پیش‏شرط‏های مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی که دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‏تواند رسالت‏های محوله در قانون اساسی را به نحو کامل اجرا کند؛ از این رو نباید انتظار داشت که «امنیت قضایی» برای شهروندان جامعه تضمین شده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده وبه لحاظ اهمیت ومحرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1365 و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.
همانطور که تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهددر زمینه برخورد قضات وکارکنان، رعایت آیین دادرسی و امکان دفاع متهمین از خوددرمحاکم نظامی نظر اکثر پاسخگویان مثبت است درعین حال از پاسخگویان سوال شد به نظر شما باید جرایم عمومی نظامیان در سازمان قضایی رسیدگی شودکه اکثر پاسخگویان موافق هستند
بیشتر پاسخگویان نسبت به رعایت حقوق شهروندی درابعاد مختلف آن در سازمان قضایی نظر مثبت داشتند بطور کلی دراین تحقیق10 سوال برای سنجش رعایت حقوق شهروندی از پاسخگویان پرسیده شدکه در پرسشنامه شامل سوالهای 7 (نحوه برخورد) 8 (رعایت حقوق ارباب رجوع) 9 (امکان دفاع متهمین)10(یادآوری حقوق متهمین) 11 (استاندارد بودن بازداشتگاه های نظامی) 12 (متناسب بودن آراءدادگاه های نظامی) 15(رعایت آیین دادرسی) 16(متفاوت بودن رعایت حقوق شهروندی) 17 (رعایت حقوق شهروندی توسط قضات) 18 (امکان مطالعه پرونده ها توسط وکلا)مستقیما به رعایت حقوق شهروندی در سازمان قضایی اشاره دارند که با توجه به پاسخ سوال های فوق می توان گفت حقوق شهروندی در سازمان قضایی رعایت می شود.
بنابراین از نظر پاسخگویان در سازمان قضایی اصول حقوق شهروندی، در دادگاه ها ودادسرا رعایت می شود و محرمانه بودن پرونده های نظامی موجب نمی شود حقوق شهروندی زیر پا گذاشته شود درعین حال افرا مراجعه کننده به ویژه غیر نظامیان شناخت کافی از سازمان قضایی وصلاحیت آن در رسیدگی به جرایم نظامی ندارند وافرادی که از نظامیان شکایت دارند نمی دانند باید به سازمان قضایی مراجعه نمایند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~