قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

تبصره2- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء میگردد.
تبصره3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
ج- … »
د -تهیه، توزیع و تکثیر آثار مبتذل
بند ب ماده3 قانون سمعی و بصری درمورد تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشردهی شو و نمایشهای مبتذل اقدام به جرمانگاری نمودهاست. البته بهنظرمیرسد این بند از ماده3 قانون سمعی و بصری توسط قانون جرایم رایانهای نسخ ضمنی شدهباشد. آثار مبتذل مطابق تبصره1 همین ماده به آثاری اطلاق میشود که دارای صحنهها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجهگیری کند.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 52)
هـ – نگهداری نوارها، دیسکتها و لوحهای فشرده آثار مستهجن و مبتذل
باوجود اینکه رأی وحدت رویه شماره645 مورخه23/9/78 نگهداری هر چه عفت عمومی را جریحهدار کند؛ درصورتی که برای تجارت و توزیع باشد جرم محسوب نموده و در صورتی که تعداد آن معد برای تجارت و توزیع نباشد را فاقد جنبه جزایی میداند، قانونگذار در تبصره2 از بند ب ماده3 اقدام به جرمانگاری نگهداری آثار مستهجن و مبتذل نمودهاست. با این حال گروهی عقیده دارند نگهداری این آثار همچنان تابع مفهوم رأی وحدت رویه مذکور بوده و صرف نگهداری، جرم نمیباشد. همانطور که در صدر ماده نیز اشاره شدهاست… «موضوع این قانون» که موضوع این قانون فعالیت غیرمجاز درامور سمعی و بصری است یعنی نگهداری از سوی فعال درامور سمعی و بصری یا به عبارت دیگر نگهداری به قصد توزیع و… جرم است نه صرفاً نگهداری از سوی افراد که مشمول عنوان این قانون یعنی فعالیت درامور سمعی و بصری نبوده و صرفاً برای استفاده شخصی نگهداری مینمایند و برخی دیگر عقیده دارند اگر نگهداری آثار با قصد خاص ماده14 قانون جرایم رایانهای باشد مطابق آن ماده والّا مشمول تبصره2 بند ب ماده3 قانون سمعی و بصری خواهدبود.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 54-53)
5-قانون جرایم رایانهای
قانون جرایم رایانهای تخصصیترین قانون مرتبط با جرایم ارتکابی در فضای سایبر است. لایحه این متن قانونی سالها به عنوان تنها منبع موجود در زمینه جرایم سایبر در تحقیقات مورد استفاده قرار میگرفت و به دلیل روند تصویب طولانی بارها مورد اصلاح و تغییر واقع و سرانجام در تارخ5/3/1388 تصویبشد. فصل چهارم این قانون با عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی با دو ماده14و15 به هرزهنگاری و جرایم مرتبط بامحتوا پرداختهاست که در ذیل به بررسی این مواد پرداختهمیشود.
ماده14 قانون جرایم رایانهای مقرر میدارد: « هرکس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 91روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد.
تبصره1- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2- هرگاه محتویات مستهجن به کمتراز ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
تبصره3- چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفهی خود قرار داده باشد یا به طور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسدفیالارض شناخته نشود، به حداکثر هردو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهدشد.
تبصره4- محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. »
اعمال ممنوعهای که در ماده14 مورد نهی مقنن قرار گرفته عبارت استاز: تولید، ارسال، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن بهوسیله سامانههای رایانهای و مخابراتی یا تولید و ذخیره و نگهداری به قصد ارسال، انتشار یا تجارت آنها.
این ماده به نوعی شباهت بسیاری با ماده640 قانون مجازات اسلامی دارد با این تفاوت که در آن استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی مورد اشاره قرارگرفتهاست. بهعلاوه برای محتویات موضوع این ماده قید «مستهجن» بکار رفتهاست برخلاف ماده640 و همچنین در این ماده برای منتشرکردن، توزیع کردن و معامله کردن بدون قید ولی تولید و ذخیره و نگهداری با قصد تجارت و افساد مورد جرمانگاری قرارگرفتهاست، اینکه معامله کردن بدون قصد تجارت اصولاً قابل تصور است جای سؤال دارد. نکته دیگر اینکه بکاربردن واژه افساد که نه تنها قانون بلکه در حقوق و رویه قضایی تعریف و محدوده مشخصی برای آن بیان نشده است و استفاده از این واژه هم در بحث نظری و هم در عمل راه تفاسیر متفاوت و اختلاف رویه ناشی از آن را باز میگذارد.(اسکندرزادهشانجانی، 1389،73-72)
در پایان باید به این نکته نیز توجه کرد که مقنن در این ماده از عنوان «ذخیره» هم استفاده کرده است تا مرتکبین هرزه نگاری از ذخیره این محتویات به قصد انتشار، توزیع، ارسال یا تجارت اجتناب نمایند؛ چرا که با قابلیت بالای ذخیرهسازی و سهولت ذخیره و انتشار و ارسال فایل های هرزه نگاری توسط سیستمهای رایانهای بحث ذخیرهسازی توسط سیستم های رایانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است.
بخش دوم: عنصر مادی و روانی
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قبل از توضیح عنصر مادی جرم هرزهنگاری باید یادآور شد که صرف انجام عمل مجرمانه با برخورداری از نیت مجرمانه را نمیتوان جرم نامید بلکه اجزای تشکیلدهنده عنصر مادی باید احراز شوند. عنصر مادی متشکل از سه جزء است که عبارتنداز: 1- رفتار فیزیکی(فعل یا ترک فعل) 2- مجموعه شرایطو اوضاع و احوال(وجودی یا عدمی) 3- نتیجه حاصله(در برخی از جرایم). که در این بخش به بررسی عنصر مادی و اجزای آن و عنصر روانی میپردازیم.
گفتار اول: رفتار فیزیکی

مطلب مشابه :  آموزش فلسفه به کودکان، فلسفه برای کودکان، تعامل با محیط