مؤلفه‌های تفکر انتقادی

مؤلفه‌های تفکر انتقادی

مؤلفه‌های تفکر انتقادی

فرضیه فرعی9: بین توسعه حالت آگاهی و عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
3-3. متغیرهای تحقیق
دسته بندی که از متغیرها وجود دارد، تقسیم آن ها به متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله​گر، تعدیل کننده و کنترل که در اینجا فقط به سه نوع مستقل، وابسته و تعدیل کننده اشاره می​گردد. متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می​پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر(متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می​گیرد(سرمد و همکاران،1380؛سکاران،ترجمه صائبی وشیرازی،1381). متغیر تعدیل کننده متغیری است که علی رغم میل پژوهشگر رابطه میان متغیر وابسته و مستقل را دستخوش تحول می کند. در واقع می توان به عنوان متغیر مستقل دوم از آن نام برد.
در این نوع پژوهش سه نوع متغیر وجود دارد: متغیر مستقل، متغیر وابسته و متغیر تعدیل کننده. تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی، خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی از متغیرهای مستقل بوده و دستکاری این متغیرها بر مقدار متغیر وابسته اثر می​گذارد. عملکرد کارکنان مرکز آموزش – درمانی در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته لحاظ شده و همان گونه که در بالا اشاره شد، تحت الشعاع تغییرات متغیرهای مستقل است و جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده مشخص گردید.
3-4. روش تحقیق
روش پژوهش، فعالیتی نظام​مند است که طی آن دانش گسترش و وضعیتی توصیف و تبیین می​گردد و در نهایت مسئله و شکل خاصی راه حل جویی می​شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسئله و هدف خاص آغاز می​شود، لذا بر پایه مسأله​های مطرح شده و هدفی که از تحقیق دنبال می​کند تحقیقات را طبقه​بندی و انواع آن​ها را از همدیگر بازشناسی می​کند(خاکی،92،1379).
پژوهش حاظر از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است که در طی مراحل انجام آن به دنبال توصیف روابط متقابل بین اجزای هوش معنوی و هوش عاطفی و اثر آن ها بر عملکرد کارکنان مرکز آموزشی- درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه می باشد. ابتدا با تشریح مبانی نظری تحقیق و توصیف شرایط موجود با طرح پرسشنامه و توزیع آن اطلاعات لازم جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار آماریspss مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از نظر هدف کاربردی است که هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به عبارت دیگر پژوهش های کاربردی، در جهت کاربرد عملی دانش، هدایت می​شود.
در این پژوهش توصیفی، هدف توصیف جزءجزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط است. روش پیمایشی، روشی است برای بدست آوردن اطلاعات درباره​ی دیدگاه​ها، باورها، نظرات و رفتارهای اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق، مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از یک جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد.
3-5. منابع و ابزار گردآوری دادها و اطلاعات
در این پژوهش از دو دسته اطلاعات اولیه و ثانویه برای دستیابی به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانه​ای: در این پژوهش برای جمع​آوری اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتاب​ها و مقالات تخصصی، پایان نامه​ها و جستجو در پایگاه اینترنتی استفاده شده است.
ب)روش میدانی: روش​های میدانی به روش های اطلاق می شود که محقق برای گردآوی اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند.
به منظور گردآوری داده​ها مورد نیاز در مطالعه بررسی رابطه مؤلفه​های هوش معنوی و هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان از روش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش و مطالعه رابطه مؤلفه​های هوش معنوی و هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان از ابزار پرسش نامه جهت جمع​آوری اطلاعات استفاده شده است.
3-5-1. تشریح پرسشنامه
در این پژوهش از سه پرسشنامه هوش معنوی کینگ، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری – گریوز و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه تحقیق به مثابه ابزار اصلی سنجش، از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل شده است. که در بخش عمومی: جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه شغلی، رشته، سن و سمت سازمانی فرد مشخص شده است.
پرسشنامه هوش معنوی کینگ:
به منظور اندازه گیری هوش معنوی، از پرسشنامه هوش معنوی کینگ که دارای 24 سؤال بوده و مؤلفه های تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی را در بر می گیرد استفاده شد. این پرسش نامه به صورت خود ایفا و در قالب مقیاس پنج گزینه​ای لیکرت طراحی شده است. در پایان، نمرات عبارات با هم جمع می شوند. افرادی که نمره​ای در بازه 0 تا 24 کسب نمایند دارای هوش معنوی پایین، بین 24 تا 48 پایین​تر از متوسط، بین 48 تا 72 در حد متوسط و بین 72 تا 96 دارای هوش معنوی بالاتر از متوسط هستند.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش​های قبلی در ایران تعیین شده است. روایی و پایایی پرسش نامه هوش معنوی کینگ توسط اسماعیل نادری در سال 1378 با توجه به ارزش​های ایران اسلامی تعیین شده بود. در مطالعه ایشان برای تعیین پایایی از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شده که ضریب پایایی %96 گزارش شده است.
پرسشنامه هوش هیجانی(
برادبری – گریوز):
به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از آزمون هوش هیجانی برادبری – گریوز استفاده شده است. این مقیاس دارای 28 ماده است و دارای 4 خرده مقیاس خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است، ﺷﻴﻮه ی ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس 6 ﻧﻘﻄﻪ​ای از 1 ﺗﺎ 6 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮاﺗﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻮالات ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫد.
در هنجاریابی آزمون گنجی، میرهاشمی و ثابت( 1385) در یک نمونه 36 نفری بین نمرات 2 نوبت اجرا و برای 4 مهارت تشکیل دهنده هوش هیجانی و جمع کل نمرات(هوش هیجانی) به ضرایب اعتبارخودآگاهی(73/0) خودمدیریتی(87/0) آگاهی اجتماعی(78/0) مدیریت روابط(76/0) و هوش هیجانی کل(90/0) دست یافتند که همه ضرایب به دست آمده در سطح معنی​دار است. به علاوه، آزمون در گروه 284 نفری(145 پسر و 139 دختر) به دست همان پژوهشگران فقط یک بار اجرا شده و ضریب اعتبار هوش هیجانی کل با استفاده از آلفای کرونباخ برای گروه های پسران و دختران و کل گروه 88/0 به دست آمده است. همه سؤالات با کل آزمون همبستگی مثبت معنی دار دارند. حذف هیچ یک از سؤالات باعث افزایش چشم گیر اعتبار کل آزمون نمی شود. همه ضرایب به دست آمده در سطح99/0معنی​دار است. برای تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار – آن در یک گروه 97 نفری اجرا شده ضریب همبستگی آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار – آن در یک گروه 97 نفری اجرا شده و ضریب همبستگی بین آن ها68/0به دست آمد و در سطح01/0 معنی دار است. بنابراین اعتبار و روایی آزمون مورد تأیید است. همچنین، برای تعیین این که مجموع پرسش های تشکیل دهنده آزمون هوش هیجانی برادبری -گریوز از چند عامل معنادار اشباع شده است تحلیل عاملی مواد پرسشنامه هوش هیجانی برادبری-گریوز اجراء شد(صبحی قراملکی،1391).
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. این پرسشنامه که توسط شکرکن و همکاران ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است، دارای 15 سؤال می باشد و هر سؤال دارای یک مقیاس 4 گزینه ای است و از آزمودنی خواسته می شود یکی از پاسخ های هر سؤال را که به بهترین وجه منعکس کننده نظر وی می باشد، انتخاب کند. ضریب پایایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ74/0 و به روش تنصیف 68/0 است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~