ماوراءالنهر

ماوراءالنهر

ماوراءالنهر

– کمال در تأثیرپذیری از سعدی از چه شیوه هایی بهره جسته است؟
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه از گونه ی سند پژوهی و کتابخانه ای است و در طی آن همه ی غزل های کمال الدین خجندی با غزل های سعدی از لحاظ ساختاری و محتوایی به طور دقیق مقایسه شده است، برای این منظور کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع مطالعه و اطلاعات لازم جمع آوری شد.
مرجع هایی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است:
الف: سعدی، مصلح الدین. (1379). کلیات براساس تصحیح و طبع محمدعلی فروغی. تصحیح، مقدمه، تعلیقات و فهارس به کوشش بهاءالدین خرمشاهی. تهران: دوستان
دلیل انتخاب این نسخه اعتبار آن در میان نسخه های موجود غزلیات سعدی است.
ب: خجندی، کمال الدین مسعود. (1375). دیوان به تصحیح: عزیز دولت آبادی، تبریز: مجمع بزرگداشت کمال خجندی.
دلیل انتخاب این چاپ آن است، که این تصحیح از دیوان کمال آخرین تصحیح انجام شده برروی این دیوان است و در مقایسه با دیگر چاپ ها اشکالات کمتری دارد.
ج: مطالعه و بررسی تحقیقاتی که در زمینه ی شعر این دو شاعر در پیوند با موضوع رساله بوده است.
فصل دوم

گذری بر احوال کمال خجندی
کمال خجندی یکی از شاعران و عارفان بزرگ سده ی هشتم هجری است که در مورد زندگانی و اوضاع و احوال او اطلاعات چندانی در دسترس نیست. اطلاعاتی که تذکره ها در مورد این شاعر به دست می دهند، نیز بسیار اندک و ناقص و متناقض است. در این فصل سعی بر آن است که به بررسی اوضاع و احوال این شاعر پرداخته شود. برای این امر ابتدا سخنان جامی در نفحات الانس که نزدیک ترین فرد به زمانه ی زندگی کمال بوده را بیان می کنیم سپس باتوجه به دیگر تذکره ها و کتب به بیان مطالبی که در مورد زندگانی کمال، اطلاع تازه ای علاوه بر سخن جامی به دست می دهد، می پردازیم.
2-1-کمال الدین خجندی در تذکره ها و سایر کتب
جامی که نزدیک ترین تذکره نویس به روزگار زندگانی شیخ کمال است درمورد او چنین می گوید:
«وی بسیار بزرگ بوده است اشتغال وی به شعر و تکلّف درآن ستر تلبیس را بوده باشد که مغلوب باطن نشود و از رعایت مشورت عبودیت باز ماند چنان که خود گوید:
این تکلف های من در شعر من
کلّمینی یا حمیرای من است
(جامی ،609:1370)
جامی پس از این مطلب حکایتی در مورد شیخ کمال می آورد که در جای خود بدان اشاره خواهد شد. دولتشاه سمرقندی نیز مانند جامی سخنانی درمورد احوال کمال آورده است و بعد از آن در مورد خجند مولد شیخ چنین می نویسد:
«مولد و منشأ شیخ خجند بود و از بزرگان آن دیار است. خجند را در صور اقالیم عروس عالم گفته اند ولایتی نزه و وسیع و دلگشای است و فواکهی که در آن ولایت حاصل می شود به تحفه به اقالیم برند.»(دولتشاه،1382: )
2-1-1-زمان ولادت شیخ کمال خجندی
هیچ کدام از تذکره نویسان به زمان ولادت شیخ اشاره ای نکرده اند. دکتر صفا بنابر قراینی ولادت او را اوایل قرن هشتم هجری حدس زده و چنین گفته است: «شیخ کمال الدین خجندی معروف به شیخ کمال از مشاهیر عرفا و شعرای قرن هشتم است ولادت او در اوایل قرن هشتم در خجند ماوراءالنهر اتفاق افتاد. » (صفا،1132:1369) وی در نوشته های پاورقی همین صفحه در توضیحات شماره ی 1 چنین نوشته است: « وی در یک جا به نماز صد ساله ی خود اشاره می کند و می گوید:
چو دیدم قبله ی روی تو صد ساله نماز خود
به محراب دو ابرویت قضا کردم قضا کردم

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~