متغییر مستقل و وابسته

دانلود پایان نامه

فرضیه فرعی اول: جنسیت بر رابطه بین اعتماد و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.
برای بررسی تأثیر متغییر مستقل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است، به جداولی که به صورت کد بندی شده برای مردان و زنان به طور مجزا تشکیل شده است مراجعه می کنیم. برای گروه مردان سطح معناداری، Sig=0/005 است که کوچکتر از α=0/05 می باشد. که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. همچنین برای گروه زنان، سطح معناداری، Sig= 0/901 است که بزرگتر از =0/05α می باشد. که نشان از عدم معناداری این رابطه می دهد. بنابراین تأثیر متغییر مستقل اعتماد فقط بر گروه مردان معنا دار است. در نتیجه فقط به بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر رابطه بین اعتماد و رضایت در گروه مردان می پردازیم و لزومی به بررسی این رابطه در گروه زنان نمی باشد. با توجه به اینکه علامت بتا در گروه مردان مثبت است جهت تأثیر متغییر مستقل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر در گروه مردان مثبت است.
فرضیه فرعی دوم: جنسیت بر رابطه بین تعهد و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.
برای بررسی تأثیر متغییر مستقل تعهد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است نیز، به جداولی که به صورت کد بندی شده برای مردان و زنان به طور مجزا تشکیل شده است مراجعه می کنیم. برای گروه مردان سطح معناداری، Sig=0/000 است که کوچکتر از α=0/05 می باشد. که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. همچنین برای گروه زنان، سطح معناداری، Sig= 0/000 است که کوچکتر از =0/05α می باشد. که نشان از معناداری این رابطه می دهد. پس تأثیر متغییر مستقل تعهد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت هم در گروه مردان هم در گروه زنان معنا دار است. با توجه به مثبت بودن علامت بتا در هر دو گروه مردان و زنان جهت این تأثیر مثبت می باشد. یعنی در صورت افزایش تعهد، رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای هر دو گروه مردان و زنان افزایش می یابد و از آنجا که ضریب بتا در گروه زنان 197/0 بزرگتر از گروه مردان 148/0 می باشد این تأثیر در گروه زنان بیشتر است.
فرضیه فرعی سوم: جنسیت بر رابطه بین کیفیت ارتباطات و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.
برای بررسی تأثیر متغییر مستقل کیقیت ارتباطات بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است نیز، به جداولی که به صورت کد بندی شده برای مردان و زنان به طور مجزا تشکیل شده است مراجعه می کنیم. برای گروه مردان سطح معناداری، Sig=0/000 است که کوچکتر از α=0/05 می باشد. که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. همچنین برای گروه زنان، سطح معناداری، Sig= 0/380 است که بزرگتر از =0/05α می باشد. که نشان از عدم معناداری این رابطه می دهد. بنابراین تأثیر متغییر مستقل کیفیت ارتباطات فقط بر گروه مردان معنا دار است. در نتیجه فقط به بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر رابطه بین کیفیت ارتباطات و رضایت در گروه مردان می پردازیم و لزومی به بررسی این رابطه در گروه زنان نمی باشد. با توجه به اینکه علامت بتا در گروه مردان مثبت است جهت تأثیر متغییر مستقل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر در گروه مردان مثبت است.
فرضیه فرعی چهارم: جنسیت بر رابطه بین مدیریت تعارض و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.
برای بررسی تأثیر متغییر مستقل مدیریت تعارض بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است نیز، به جداولی که به صورت کد بندی شده برای مردان و زنان به طور مجزا تشکیل شده است مراجعه می کنیم. برای گروه مردان و زنان سطح معناداری، Sig=0/000 است که کوچکتر از α=0/05 می باشد. که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. پس تأثیر متغییر مستقل مدیریت تعارض بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت هم در گروه مردان هم در گروه زنان معنا دار است. با توجه به مثبت بودن علامت بتا در هر دو گروه مردان و زنان جهت این تأثیر مثبت می باشد. یعنی در صورت افزایش تعهد، رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای هر دو گروه مردان و زنان افزایش می یابد و از آنجا که ضریب بتا در گروه مردان 470/0 بزرگتر از گروه زنان 212/0 می باشد این تأثیر در گروه مردان بیشتر است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
در این فصل حاصل کار، یعنی آنچه را که در فصل چهارم به دست آمده با مطالعات، داده ها و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن ها اشاره شده است ترکیب کرده و مورد بحث قرار می دهیم. این فصل شامل سه بخش است که در بخش اول نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، توسط آمار توصیفی بیان می گردد. و در بخش دوم نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان می گردد و در نهایت پیشنهادات لازم در بخش سوم ارائه می شوند. این پژوهش نتایج کاربردی برای شرکت بیمه نوین و دیگر شرکت های بیمه در بر دارد و مدیران می توانند با بکار گیری یافته های این تحقیق به منظور افزایش رضایت بیمه گذاران کوشش نمایند.
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتایج آمار توصیفی
1- با توجه به اطلاعات بدست آمده 50 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 194 نفر مرد و همچنین 50 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 194 نفر زن بوده اند.
2- با توجه به اطلاعات بدست آمده 1/19 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 74 نفر مجرد و 5/75 درصد یعنی 293 نفر مجرد بوده اند. همچنین 4/5 درصد یعنی 21 نفر از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.
3- با توجه به اطلاعات بدست آمده 5/9 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 37 نفر زیر 30 سال سن و 8/68 درصد یعنی 267 نفر بین 30 تا 45 سال سن و 8/18 درصد یعنی 73 نفر بالاتر از 45 سال سن داشته اند. همچنین 8/2 درصد یعنی 11 نفر از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.
4- با توجه به اطلاعات بدست آمده 1/21 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 82 نفر دیپلم و 6/21 درصد یعنی 84 نفر فوق دیپلم و 5/42 درصد یعنی 165 نفر لیسانس و 4/12 درصد یعنی 48 نفر فوق لیسانس و بالاتر بوده اند. همچنین 3/2 درصد یعنی 9 نفر از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.
5- بعد از محاسبات مشخص شد که متغییر وابسته رضایت بیمه گذاران، در شرکت بیمه نوین، دارای کمترین امتیاز 29/3، بیشترین امتیاز 0/5، انحراف معیار 28024/0، واریانس 079/0 و میانگین 3925/4 می باشد. میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشد. همچنین مشاهده می شود مقدار چولگی برابر 816/0- است، یعنی از لحاظ کجی متغییر وابسته رضایت بیمه گذاران نرمال بوده و توزیع آن متقارن است.
6- بعد از محاسبات مشخص شد که متغییر مستقل بازاریابی رابطه مند، در شرکت بیمه نوین، دارای کمترین امتیاز 63/3، بیشترین امتیاز 75/4، انحراف معیار 21422/0، واریانس 046/0 و میانگین 3193/4 می باشد. میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشد. همچنین مشاهده می شود مقدار چولگی برابر 512/0- است، یعنی از لحاظ کجی متغییر مستقل بازاریابی رابطه مند نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. از سوی دیگر مقدار کشیدگی آن 584/0 است، یعنی توزیع متغییر بازاریابی رابطه مند از کشیدگی نرمال برخوردار است.
7- بعد از محاسبات مشخص شد که متغییر مستقل اعتماد، در شرکت بیمه نوین، دارای انحراف معیار 2054/0، واریانس 042/0 و میانگین 6966/4 می باشد. میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشد. همچنین در مقایسه با میانگین سایر ابعاد دارای بیشترین میانگین می باشد. از سوی دیگر با توجه به نمودار راداری، کمترین پراکندگی در پاسخ ها مربوط به متغییر اعتماد می باشد، یعنی به نسبت دیگر ابعاد در بعد اعتماد، پاسخ دهندگان نظراتشان بیشتر به یکدیگر نزدیک است.
8- بعد از محاسبات مشخص شد که متغییر مستقل تعهد، در شرکت بیمه نوین، دارای انحراف معیار 36355/0، واریانس 132/0 و میانگین 1952/4 می باشد. میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشد. همچنین در مقایسه با میانگین سایر ابعاد از میانگین متغییرهای اعتماد و کیفیت ارتباطات کمتر واز میانگین متغییر مدیریت تعارض بیشتر می باشد. از سوی دیگر با توجه به نمودار راداری، پراکندگی در پاسخ ها مربوط به متغییر تعهد، بیشتر از پراکندگی پاسخ ها در متغییرهای اعتماد و کیفیت ارتباطات می باشد ولی از پراکندگی پاسخ ها در متغییر مدیریت تعارض کمتر است.
9- بعد از محاسبات مشخص شد که متغییر مستقل کیفیت ارتباطات، در شرکت بیمه نوین، دارای انحراف معیار 29842/0، واریانس 089/0 و میانگین 2676/4 می باشد. میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشد. همچنین در مقایسه با میانگین سایر ابعاد از میانگین متغییر اعتماد کمتر واز میانگین متغییرهای تعهد و مدیریت تعارض بیشتر می باشد. از سوی دیگر با توجه به نمودار راداری، پراکندگی در پاسخ ها مربوط به متغییر کیفیت ارتباطات ، بیشتر از پراکندگی پاسخ ها در متغییر اعتماد است ولی از پراکندگی پاسخ ها در متغییرهای کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض کمتر می باشد.
10- بعد از محاسبات مشخص شد که متغییر مستقل مدیریت تعارض ، در شرکت بیمه نوین، دارای انحراف معیار 40476/0، واریانس 164/0 و میانگین 1176/4 می باشد. میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشد. همچنین در مقایسه با میانگین سایر ابعاد دارای کمترین میانگین می باشد. از سوی دیگر با توجه به نمودار راداری، بیشترین پراکندگی در پاسخ ها مربوط به متغییر مدیریت تعارض می باشد، یعنی به نسبت دیگر ابعاد در بعد مدیریت تعارض، پاسخ دهندگان نظراتشان کمتر به یکدیگر نزدیک است.
5-2-2 نتایج آزمون فرضیات
5-2-2-1 نتایج فرضیه اصلی
فرضیه اصلی: « جنسیت بر رابطه بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران تأثیر دارد.» برای فرض فوق با توجه به آزمون فرضیات با استفاده از روش تحلیل رگرسیون از آنجا که رابطه بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران با توجه به جنسیت، هم در گروه مردان و هم گروه زنان معنی دار می باشد، زیرا سطح معناداری Sig=0/000 در هر دو گروه کمتر از =0/05α می باشد. پس تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت بیمه گذاران با توجه به جنسیت هم در گروه مردان هم در گروه زنان معنا دار است. با توجه به مثبت بودن علامت بتا در هر دو گروه مردان و زنان جهت این تأثیر مثبت می باشد. یعنی در صورت افزایش بازاریابی رابطه مند، رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای هر دو گروه مردان و زنان افزایش می یابد. نتیجه بدست آمده در هر دو گروه مردان و زنان با نتیجه بدست آمده در تحقیقات آقای دوبیسی در سال 2006 منطبق می باشد. همچنین آقایان محمد تقی امینی و شهاب سهرابی در سال 1388 برای هر دو گروه مردان و زنان به همین نتجه دست یافتند. و از آنجا که ضریب بتا در گروه مردان 799/0 بزرگتر از گروه زنان 428/0 می باشد این تأثیر در گروه مردان بیشتر است. همچنین با توجه به مقدار R مشاهده می شود که شدت رابطه بین متغییر مستقل و وابسته برای گروه مردان 799/0و برای گروه زنان 428/0 می باشد که در گروه مردان بیشتر از گروه زنان می باشد. از سویی ضریب تعیین در این فرضیه برای گروه مردان 638/0 و برای گروه زنان 138/0 می باشد. یعنی متغییر مستقل برای گروه مردان در حدود 64 درصد و برای گروه زنان در حدود 14 درصد از تغییرات متغییر وابسته را تبین می کند. از آنجایی که R2 در مردان در حدود 64 درصد می باشد لذا این چهار متعییر بخوبی توانسته اند متغیر رضایت بیمه گذاران را توضیح دهند لذا در شرکت بیمه نوین در گروه مردان با تمرکز بر این چهار عامل می توان انتظار داشت رضایت بیمه گذاران را تا حد زیادی افزایش داد. اما بر خلاف آن در گروه زنان R2 برابر حدود 14 درصد می باشد. یعنی فقط حدود 14 درصد از تغییرات متغیر وابسته رضایت توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است و سهم بزرگی از آن توسط این متغییرها تبین نشده است. بنابراین شرکت بیمه نوین باید دست به اقداماتی علاوه بر اقدامات جاری در گروه زنان برای رضایت بیمه گذاران بزنند.

مطلب مشابه :  دیدگاه های نظری، احساس مسئولیت، مشارکت سیاسی