مجتمع های مسکونی

مجتمع های مسکونی

مجتمع های مسکونی

تصویر 5-4-خیابان سمت جنوبی سایت
5-6-بررسی دید و منظر : با توجه به عاری بودن عمده منطقه از ساخت و سازها ، بررسی دید و منظر با توجه به وضع موجود و فارغ از کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قابل بررسی است . تنها عناصر شاخص بصری موجود که در سیمای منطقه تاثیر گذار هستند کوههایی می باشند که در شمال منطقه قرار گرفته اند و می توان با درصد فراوانی این احتمال را داد که پس از انجام ساخت و سازها تاثیر بصری خود را در این منطقه داشته باشد.
تصویر5-6- دید از سمت جنوب به سایت
تصویر 5-7- دید از سمت شرق به سایت
تصویر 5-8 -دید از سمت شمال سایت به مجتمع های مسکونی جهاد
5-7-بررسی عوامل طبیعی :
– توپوگرافی : محدوده سایت مورد نظر دارای دارای شیب ملایم 6% در راستای شمالی – جنوبی می باشد.
– باد : باد مطلوب منطقه ،باد شمال شرقی می باشد
– پوشش گیاهی : پارکها ی معدود قرار گرفته در منطقه بخشی از پوشش گیاهی را تشکیل می دهند ، همچنین در محدوده های وسیعی از سطوح دامنه ای در قسمت شمال منطقه ، جنگل کاریهایی انجام شده است که در آینده بر غنای پوشش گیاهی منطقه می افزاید . فضاهای سبز پیش بینی شده در طرح تفصیلی نیز بخشی دیگر از فضای سبز این منطقه را تشکیل می دهند . بعنوان مثال می توان به یک راسته فضای سبز اشاره کرد که بعنوان یک محور پیاده محدوده سایت را به حاشیه خیابان متصل می کند.
5-8- معرفی محدوده سایت: محدوده سایت همانگونه که در تصویر نشان داده شده است تقریبا بشکل یک ذوزنقه می باشد و دارای مساحت 48 هزار متر می باشد . این محدوده در قسمت غربی بصورت بلاواسطه به یک کمربند سبز کنار اتوبان متصل می گردد . در جبهه جنوبی و شرقی دسترسیهای محلی سایت را شکل داده اند . همجواریها در قسمت شمال شرکت آب فاضلاب ، در قسمت شرق شامل کاربری های مسکونی و در قسمت جنوب شامل کاربریهای تجاری – مسکونی و فضای سبز می باشد.
تصویر 5-9-محدوده ی سایت
تصویر 5-9-محدوده ی سایت
5-9-فرایندطراحی
مقدمه
تحلیل الگو های طراحی مجموعه مسکونی نشان می دهد که در میان طراحان با دیدگاه های گونه شناسی و بوم شناختی ، درباره ترکیب کالبدی مسکونی توافقی عمومی وجود دارد.طرح واحد همسایگی، محله پیشنهادی لئون کریر، مجموعه های طراحی شده در ایستگاه های حمل و نقل عمومی و یا مجموعه های پیاده محور همگی محدوده مشخص و مرکزیتی تعریف شده دارند. در حالی که تراکم های جمعیتی و ساختمانی در شرایط محیطی و مکانی متفاوت و قابل تغییرند. در رویکرد اخیر طراحی مسکن، علیر غم شباهت با الگو های عام پیشین، پژوهشگران و طراحان توجه پبیشتری به تنوع نیازهای انسانی کرده اند. این توجه تا حدودی متاثر از تغییر موضوع نسبت به مسائل محیطی (بخصوص در رشته های مرتبط روانشناسی محیط) و استفاده از نتایج تحقیق برای یافتن راه حل های طراحی، وخواسته های مردم و تقاضای آنها برای مناطق مسکونی با کیفیت بهتر است.
بنابرین، ضمن اینکه بسیارد از اول الگوها وراه حل های عام تدوین شده در قرن بیستم میلادی هنوز در طراحی
مجموعه مسکونی معتبر است ، ویژگی های فرهنگی و مکانی ، پیشینه تاریخی و شرایط اجتماعی از عوامل مهم تشخیص و تماییز مجموعه ها در شهر ها و کشور هاست. مجموعه این ویژگی ها به همراه عوامل موثر در ارتقای کیفیت مسکن که در فصول پیش گفته شد تعیین کننده معیار های طراحی و ساخت مجموعه مسکونی امروزند.
در فرایند “پژوهش تا طراحی” پروژه بعد از مطالعات اولیه و تکمیلی در قسمت پژوهش سعی کردیم، ملاک های طراحی را بر اساس مؤلفه های تعریف کننده ” واحد همسایگی” ایجاد کنیمو بعد از آن به مقوله همسایگی بپردازیم و فضاهای تعریف شده را برای اجتماعات همسایگی چه در مقیاس وسیع (فضاهای عمومی) و چه در میاس خرد (ساختمان ها) بوجود آوریم.
دیاگرام زیر ایده های کلی در طراحی این پروژه را با توجه به مباحث تئوریک بیان می شود.
لابی
ایده تراسهای همسایگی
فضای ورودی واحدها
لابی
ایده تراسهای همسایگی
فضای ورودی واحدها
ایده ورودی اصلی ساختمان وارتباط آن با ساختمان مجاورش

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~