مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دانلود پایان نامه

بازار فرصت های سرمایه گذاری را به معنای داشتن فرصت های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان های نقد عملیاتی و سودهای پایدار مشاهده می کنند و به آن واکنش نشان می دهند. بازار در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. بنابراین این سوال مطرح شد که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان های نقد عملیاتی برخی شرکت ها نسبت به سایرین بیشتر است؟ این خود، یکی از دلایل احتمالی وجود فرصت های سرمایه گذاری متفاوت در شرکت ها می باشد.
پاسخ به این سوال شواهد تجربی فراهم می کند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت های سرمایه گذاری چگونه است. پس از طرح فرضیه ها، برای عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون فرضیه ها، با بهره جستن از مبانی نظری حسابداری بویژه سه فرضیه مطرح در این زمینه یعنی فرضیه اطلاعات رشد، فرضیه منابع مالی داخلی و فرضیه معیار پارازیت(اخلال) و نیز تحقیقات انجام شده قبلی، مدل هایی برای آزمون فرضیه ها مشخص گردید.
پس از تعیین متغیرها، روش رگرسیون چند متغیره با توجه به مدل های آزمون فرضیه ها بکارگرفته شد. برای آزمون هر فرضیه سه مرحله طی شد که عبارتند از: (1) برازش مدل رگرسیون، (2) آزمون معناداری ضرائب مربوط به فرصت های سرمایه گذاری و اثر متقابل آن با سایر متغیرها، و (3) آزمون های معنی داری همزمان متغیرها(رگرسیون کاهش یافته) و آزمون مقایسه میانگین برای دهک های مختلف داده ها که بر اساس فرصت های سرمایه گذاری رتبه بندی شده بودند.
نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه ها در فصل چهارم ارائه گردید و مشخص شد که در فرضیه اول تایید و سه فرضیه ی بعدی رد شد. در فصل حاضر پس از ارائه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، و مقایسه با سایر تحقیقات مشابه، نتیجه گیری کلی همراه با برخی دلایل احتمالی ارائه می گردد.
5-2. تشریح و ارزیابی نتایج تحقیق
خلاصه نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها در جدولی در پایان فصل چهارم آمد. در این فصل با ذکر اشاره ای مختصر به این نتایج، به ارزیابی آنها پرداخته می شود.
5-2-1. یافته های آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می یابد.
همانطور که گفته شد فرضیه اول به دنبال این مبانی نظری مطرح شد که:
عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران، که ناشی از وجود فرصت های سرمایه گذاری است، بر رابطه بازده-سود اثر می گذارد. به عبارتی در صورتی که این عدم تقارن اطلاعات موجب ایجاد دشواریهایی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری شود، نتیجه آن عدم اطمینان بیشتر سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت خواهد بود. به همین منظور، سود باید حاوی اطلاعات دارای ارتباط ارزشی بیشتری درباره فرصت های سرمایه گذاری باشد تا به کاهش سطح عدم اطمینان کمک کند(کولینز و کوتاری 1989؛ لو 1989؛ جونز 1979؛ کومار و کریشنان، 2008).
در صورتی که وجود فرصت های سرمایه گذاری با پارازیت در سود رابطه داشته باشد، وجود آنها ممکن است بطور منفی بر رابطه بازده-سود اثر بگذارد. انتظار می رود به دلیل بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری در فرایند اندازه گیری حسابداری، عدم به موقع بودن سود برای شرکتهایی که فرصت های سرمایه گذاری نسبتا بیشتری دارند شدیدتر باشد(کولینز، کوتاری، شانکن، و اسلوان، 1994؛ کومار و کریشنان، 2008؛
در این تحقیق فرضیه اول مطابق با “فرضیه اطلاعات مربوط به رشد” مطرح شد. این فرضیه بیان می دارد که بازار از تغییرات سودهای دوره جاری، اطلاعاتی را درباره ظرفیت فرصت های رشد برای ایجاد بازده غیر عادی در آینده کسب می کند؛ در نتیجه قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.
نتایج آزمون این فرضیه نشان داد که سطح معناداری ضریب مربوط به فرصت های سرمایه گذاری و ضریب اثر متقابل سود و فرصت های سرمایه گذاری(EIOS) و اثر متقابل تغییر سود و فرصت های سرمایه گذاری(UEIOS) است و نتیجه گیری شد که ضرایب معنادار هستند و می توان مدعی شد که فرصت های سرمایه گذاری در کنار سود و تغییرات سود، رابطه ی معناداری با بازده ی سهم دارند. همچنین اثر معناداری همزمان ضرایب مربوط به اثرات متقابل فرصت های سرمایه گذاری و سود(EIOS) و تغییرات سود(UEIOS) نشان داد که این دو متغیر همزمان معنی دار هستند و نمی توان آنها را از مدل حذف کرد. همچنین حاصل جمع دو ضریب α4 + α5 نشان داد که سود جاری با وجود فرصت های سرمایه گذاری اطلاع دهنده تر است. آزمون مقایسه میانگین نیز حکایت از آن داشت که ضریب واکنش سود شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر(دهک های اولیه) بزرگتر از شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین تر است.
بنابراین فرضیه اول تایید شد به عبارت دیگر این ادعا مورد تایید قرار گرفت که با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می یابد. این یافته مطابق با فرضیه اطلاعات رشد است. به عبارت دیگر سود حاوی اطلاعات ارتباط ارزشی درخصوص فرصت های سرمایه گذاری است و بدین طریق این اطلاعات دارای ارتباط ارزشی در سود، به رفع عدم اطمینان احتمالی نسبت به جریانهای نقد آتی که بواسطه ی مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شده است، کمک می کند و انتظار می رود قیمت سهم نسبت به هر ریال سود واکنش بیشتری نشان دهد.
مقایسه نتیجه فرضیه اول با تحقیقات قبلی
نتیجه ی فرضیه اول در این تحقیق با یافته های محققین زیر سازگار است:
کولینز و کوتاری(1989): آنها یک رابطه مثبت بین وجود فرصت های سرمایه گذاری و ضریب واکنش سود را مشاهده کردند.
بیدل و سئو(1991): آنها با ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در بین شرکتهای هر صنعت به این نتیجه رسیدند که سود حاوی اطلاعات مربوط از لحاظ ارزش در خصوص فرصت های سرمایه گذاری صنعت است.
هریکومار و هارتر(1995): آنها با استفاده از کیو توبین به عنوان معیاری برای کیفیت مجموعه فرصت های سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که مدل های آنها با این فرضیه که سودجاری حاوی اطلاعاتی درباره فرصت های سرمایه گذاری شرکت است، سازگار می باشد.
جونز(1997) نشان داد که ضریب واکنش سود با وجود فرصت های سرمایه گذاری افزایش می یابد.
همچنین نتایج این تحقیق با نتیجه ی تحقیق برخی محققان سازگار نبود. به طور مثال احمد (1994) وجود یک رابطه منفی بین فرصت های سرمایه گذاری و ضریب واکنش سود را مستند کرد و استدلال کرد که دلیل انتظار این رابطه منفی این است که بکارگیری میثاقهای حسابداری مانند محافظه کاری موجب می شود که سود فرصت های سرمایه گذاری مربوط از لحاظ ارزش را به گونه ای انعکاس دهد که به موقع بودن آن کمتر از قیمت سهام است. پشتوانه اضافی برای عدم به موقع بودن سود در گنجاندن ارزش فرصت های سرمایه گذاری توسط لو و سوگیانیس (1996) نیز ارائه شد. همچنین عالی زاده (1389) نشان داد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ارتباط ارزشی سود در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
5-2-2. یافته های آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می یابد.
آزمون فرضیه دوم نشان داد که سطح معناداری متغیرهای پایداری(041/0)، فرصت های سرمایه گذاری(000/0) و اثر متقابل پایداری و فرصت های سرمایه گذاری(031/0) معنادار هستند اما سطح معناداری ضرائب IOS2 و PER ×IOS2 بزرگتر از 5% بوده و در نتیجه معنادار نیستند.

مطلب مشابه :  ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند