مدل بروس لیچفیلد

مدل بروس لیچفیلد

مدل بروس لیچفیلد

**آگاهی از مشاهده جهان خویشتن **آگاهی از هدف زندگی** آگاهی از سلسله مراتب ارزش​ها** پیچیدگی تفکر درونی** آگاهی از خود/ فرا خود
پیشگاه معنوی/رهبری اجتماع
**یک عارف و معلم/ مربی معنوی مؤثر** یک عارف و مامور تحولی مؤثر** غمخواری کردن و داوری آگاه ** آرامش،حضور آرام وامن** هم تراز بودن با گردش زندگی
خود والاتر/ رهبری فرا خود
**تعهدنسبت به رشد معنوی ** حفظ خود والا در مسئولیت** زندگی هدفمند** پایداری در اعتقادات **راهنمایی خواستن از معنویت
مدل هوش معنوی ویگلزورث و ارزیابی اندازه گیری آن به طور موفقیت آمیزی در شرکت​ها مورد استفاده قرارگرفته است.
2-2-1-8-3. مدل آمرام
آمرام(2007) یک تئوری بنیادی جهانی، در خصوص هوش معنوی ارائه نمود. او با 71 نفر ازپیروان سنت های مختلف معنوی(بودیسم، مسیحیت، بت پرست، اسلام، صوفی، هندوئیسم، تائوئیسم ، یوگا و. . . ) که از نظر اطرافیانشان هوش معنوی داشتند، مصاحبه کرد. اکثریت آن​ها از اساتید مذهبی بودند(شیخ، روحانی ،کشیش و. . . . ) بعضی نیز متخصص طب یا رهبران تجاری بودند، به طوری که معنویت را با زندگی خود آمیخته بودند. او با هر یک از آن ها حداقل چهار مصاحبه انجام داد و از آن​ها در مورد سؤالات زیر توضیح خواست: چگونه معنویتشان را بر اساس اعمال روزانه افزایش می دهند؟ معنویت چگونه کار و روابط آن ها را شکل می دهد؟ چگونه از معنویت برای انجام وظایف روزانه خود کمک می گیرند؟ و در پایان از شرکت کنندگان خواسته شد انتقادات خود را در مورد موضوعات مطرح شده در مصاحبه های قبلی مطرح کنند. آمرام با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق کدگذاری باز 7 بعد از هوش معنوی و زیر شاخه های آن را استخراج کرد. این 7 بعد شامل هوشیاری، متانت و معناداری، تعالی، صداقت، تسلیم شدن(تن در دادن صلح آمیز به خود) و هدایت درونی است(آمرام،2000)(آمرام،3:2007).
2-2-1-8-4. مدل وگان
وگان، جهت تشریح هوش معنوی، مدلی را ارائه می دهند که بیشتر بر درک معنای زندگی تکیه دارد. به علاوه همانند ایمونز، معتقد است که هوش معنوی مانند سایر هوش ها جهت حل مسئله کاربرد دارد و مبتنی بر آگاهی فرد است.
مدل وگان بر سه جز هوش معنوی دلالت دارد:
ـ توانایی یافتن معنا بر اساس درک عمیق مسائل مربوط به هستی.
ـ آگاهی از سطوح چندگانه هوشیاری و توانایی استفاده از آن جهت حل مسئله.
ـ آگاهی از تعامل میان همه موجودات با یکدیگر و تعامل آن​ها با ماورا(جهان غیر مادی).
2-2-1-8-5. مدل بروس لیچفیلد
لیچفیلد نیز مانند سایر اندیشمندان، به بعد آگاهی اشاره می کند، اما توجه او بیشتر بر کاربرد درونی هوش معنوی است، از جمله داشتن آرامش. علاوه بر این، او جنبه های اخلاقی این هوش را مورد توجه قرار می دهد.
بروس لیچفیلد مشخصات هوش معنوی را چنین مطرح می​کند.
ـ آگاهی از تفاوت.
ـ حس ماورا الطبیعه.
ـ آگاهی و دور اندیشی.
ـ آرام بودن در هنگام آشفتگی و تناقض و دوگانگی.
ـ تعهد،فداکاری، ایمان.
ـ آگاهی هوشیارانه و سازگاری با وقایع و تجارب زندگی و پرورش خودآگاهی.
ایمونز معتقد است که هوش معنوی، جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت، تلفیق می کند و بدین ترتیب ظرفیت خارق العاده​ای در فرد ایجاد می کند، به گونه ای که می تواند معنویت را به شکلی کاربردی مورد استفاده قرار می دهد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~