مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

در این تحقیق، به دلیل این که تعداد جامعه آماری مشخص بوده و هیچ گونه تفاوتی در انتخاب وجود ندارد، همه در هنگام نمونه گیری از شانس یکسانی برای انتخاب برخوردار هستند که بیانگر روش نمونه گیری تصادفی ساده است.
3-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی
آمار توصیفی به یک مجموع از مفاهیم و روش های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده گفته می شود. بطور کلی، آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده های مورد مشاهده را با ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد(خاکی، 285:1379).
آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد و پژوهشگر به وسیله داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد(خاکی، 299:1379).
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره است و نمی توان آن ها را با شیوه های دو متغیری(که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل کرد. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آن ها، تجزیه و تحلیل همزمان، متغیر مستقل و متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل سازی علی با مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را بر هم نشان می دهد. این روش، ترکیب ریاضی آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گرد هم آمده است تا پدیده های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
مهمترین آزمون های آماری که درپژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است به شرح زیر می باشد:
3-10-1. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S):
از این آزمون جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده شده است.
3-10-2. ضریب همبستگی پیرسون :
در بررسی همبستگی دو متغیر مورد مطالعه اگر در مقیاس نسبی و فاصله ای باشند از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود. اگر ضریب همبستگی جامعه p و ضریب همبستگی نمونه ای به حجم n از جامعه r تصادفی و اتفاقی بدست آمده باشد. برای این منظور از آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده می شود. در این آزمون بررسی می شود آیا دو متغیر تصادفی و مستقل هستندیا خیر.
این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و بر عکس اگر مقدار r منفی شد یعنی این که دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و بر عکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.
3-10-3. تحلیل رگرسیون
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آن ها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی می کند، ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می گیرد.
مدل های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل های رگرسیونی چندگانه معروفند. فرض کنیدX1,………. ,XK ، Kمتغیر تصادفی مستقل باشند و Y یک متغیر تصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می شود:

Yi=
که در آن kβ,…. , 1β ضرایب رگرسیونی می باشند و عرض از مبداء.
حال به منظور آزمون فرض
” H0 : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست. “
در برابر
” H1 : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~