مدل مفهومی

مدل مفهومی

مدل مفهومی

فرهنگ دانش
ساختار سارمانی
زیر ساختIT
پشتیبانی ازتغییر
نگرش به تغییر
شکل 3-1) مدل مفهومی تحقیق
3-4) جامعه آماری
بنابر نظر اغلب محققان، جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مندیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم به طوری که حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند(دلاور، 1384،120). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان حوزه ستادی شرکت بیمه البرز است. طبق آمار ارائه شده از سوی این شرکت در پایان سال 1388 تعداد آنان 300نفر بوده است.
3-5) روش نمونه گیری
نمونه تحقیق عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه تحقیق، که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه تحقیق باشد تا بتوان نتایج تحقیق را به آن تعمیم داد (نادری و دیگران،1376، 41).در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است. در روش تصادفی ساده، فرض بر این است که اعضاء جامعه از یک تجانس نسبی برخوردار و همگون هستند. ولی همیشه این گونه نیست که افراد جامعه از تجانس و همگونی برخوردار باشند. لذا به زیر بخشهای و زیر گروههایی خاصی که از تجانس درون گروهی برخوردارند قابل تقسیم بندی هستند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده باعث میشود اولاً توزیع نمونه در کل طبقات جامعه به طور متناسب صورت پذیرد، ثانیاً هر یک از طبقات نیز مورد توجه و مطالعه قرار گیرند. (سکاران،1386،308).
بر همین اساس، نمونه مورد نظر از جامعه تحقیق که حوزه ستادی شرکت بیمه البرز است، بر اساس میزان حجم جامعه مورد نظر و با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه به کار گرفته شده، برآورد شده است و پس از تعیین حجم نمونه، اعضاء نمونه با استفاده از روش تصادفی انتخاب شدند.
3-6)تعیین حجم نمونه
انتخاب حجم نمونه در طرحریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیتهای جامعه است و از آن تبعیت میکند، از موضوعهای کلیدی بررسی است. انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به طور «سرشماری» وجود ندارد، لذا محققان با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر میآیند که از طریق «نمونه گیری» اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل دادههای جمعآوری شده پیرامون نمونه، به دست آورند و در نهایت از طریق «تعمیم»این اطلاعاترا به جامعه اصلی منتسب نمایند.حجم نمونه به عنوان یک عامل، برروی خطای متوسط تاثیر میگذارد و از همین روست که درست بودن آن سبب بالا رفتن گویایی نمونه میشود. افزون بر این، صحت و دقت نمونهگیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه جویی انجام بررسی میگردد (خاکی،1386، 158).
با استفاده از فرمول نمونهگیری از جامعه محدود حجم نمونه آماری تعیین شد، که بر این اساس نمونه آماری برابر با 168 میباشد.
که در آن :
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (5/0 = P)
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان 95 درصد، ( )
: مقدار اشتباه مجاز، (05/0 = )
N : حجم جامعه محدود که در حدود 300 نفر می باشد.
مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است. زیرا اگر 5/0 = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می کند. این امر سبب می شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (آذر، مومنی، 1380 ،ج2: 72).
3ـ7) روش جمعآوری دادهها

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~