مدل های تحلیل پوششی داده

دانلود پایان نامه

مرحله سوم: تعیین میزان جذب سپرده مورد انتظار: یا مقدار برآوردی ستانده دوم با روش رگرسیونی خطی مرکب، تابع تولید به ازای ستانده دوم بر مبنای نهاده های چهارگانه به عنوان معادله پارامتریک خطی فرض و پارامترهای معادله به کمک نرم افزار SPSS برآورد شده و اندازه کارایی نیز با محاسبه نسبت ستانده واقعی، به ستانده برآوردی تعیین گردیده اند. استفاده از این نرم افزار به دلیل تحلیل مقطعی داده های عملکردی یک دوره زمانی و عدم استفاده از تحلیل داده های تابلویی یا چند نمونه وابسته است.
مرحله چهارم: اندازه گیری کارآیی شعب: در روش تحلیل پوششی داده ها نیز به ازای هر شعبه استانی بانک، یک مدل ریاضی تعریف و با نرم افزار WINQSB مقدار بهینه مدل به عنوان کارایی واحد مورد ارزیابی تعیین گردیده است.
مرحله پنجم: سنجش تاثیر کارآیی بر جذب سپرده: تاثیر کارایی مالی هر یک از شعب استانی بانک کشاورزی بر میزان جذب سپرده مورد انتظار آن با استفاده از ضریب همبستگی بین اندازه های کارآیی به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها و میزان جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه بانکی که از رابطه رگرسیونی برآورد شده محاسبه و تحلیل شده است.
مرحله ششم: تعیین عوامل موثر بر کارایی: در نهایت مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها عوامل موثر برکارایی واحدها مشتمل بر گروه های مرجع، کمبود و مازاد نهاده ها و ستانده ها، ارزش نسبت داده شده به نهاده ها و ستانده ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
مرحله هفتم: رتبه بندی واحدها: در این مرحله بر مبنای محاسبه مجدد کارایی رتبه ای شعبه های بانک ای مورد ارزیابی که در آن به واحد مورد ارزیابی اجازه اختیار عدد بیشتر از یک داده شده، شعبه های مورد بررسی رتبه بندی گردیده اند.
شش) نرم افزارها:
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش داده ها کمک گرفته شده است :
1)نرم افزار اکسلExcel: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده سازی اولیه داده های تاریخی وبر مبنای آن آماده سازی ورودی روش های رگرسیونی یا مدل سازی ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، به منظور محاسبه کارایی، و تعیین عوامل موثر برآن استفاده خواهد شد.
2) نرم افزارMATLAB: از این نرم افزار در زمینه پردازش داده های عملکردی، در زمینه نهاده ها و ستانده ها در موارد زیرخواهد شد:
الف) انجام محاسبات آماری نظیر به دست آوردن پارامتر های آماری مختلف یا طبقه بندی داده ها، ب) به دست آوردن یا برآورد روابط رگرسیونی در تعیین کارایی به روش اقتصاد سنجی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها
3) نرم افزار WINQSB : از این نرم افزار برای حل مدل های ریاضی مربوط به محاسبه اندازه کارایی شعب استانی بانک کشاورزی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی شعبه های استانی بانک کشاورزی بر حسب کارایی رتبه ای، و نهایتا تعیین عوامل موثر بر کارایی شعبه ها استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
1-4) مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت. در این فصل داده های مورد نیازی که جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان و تاثیر آن بر جذب سپرده های مورد انتظار گردآوری شده، به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. بازه زمانی داده ها یک ساله بوده و مربوط به داده های تاریخی عملکردی سال مالی منتهی به 29/12/1393می باشد. به جهت استفاده از روش سرشماری در گردآوری داده ها از یک طرف و به کارگیری مدل سازی ریاضی از طرف دیگر، روش استنتاج توصیفی بوده و صرفا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش¬های توصیفی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل کارایی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، تعیین تاثیر کارآیی بر جذب سپرده های مورد انتظار و نهایتا تعیین عوامل موثر بر
کارایی تنظیم شده است. کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به ازای هریک از ستانده ها و به کارگیری مدلBCC یا مدل بانکر، چارنز و کوپر از مدل های تحلیل پوششی داده هاست که در آن صرفه جویی های ناشی از مقیاس یا اندازه شعب بانک کشاورزی استان اصفهان نیز به عنوان یک محدودیت تساوی در مدل سازی منظور شده اندازه گیری شده است. در نهایت عوامل موثر برکارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در این تحقیق به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف داده ها و محاسبه کارایی به روش رگرسیونی از از نرم افزارهای آماری SPSS و در محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار WINQSB بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا توصیف جامعه آماری و کدبندی آن ها مطرح، در ادامه توصیف داده ها بر مبنای پارامترهای آماری ارایه گردیده است. در ادامه نتایج ارزیابی کارآیی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تشریح گردیده است. در نهایت عوامل موثر بر میزان کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بحث قرار گرفته است. به جهت استفاده از روش توصیفی در استنتاج، تعمیم داده ها مطرح نبوده و از روش های استقرای آماری نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای استفاده ای به عمل نیامده است.

مطلب مشابه :  معیارهای مدل تعالی سازمانی