مدل های هوش معنوی

مدل های هوش معنوی

مدل های هوش معنوی

در این راستا نوبل(2001) ضمن تایید مؤلفه های امونز، دو مؤلفه زیر را به آن اضافه می​کند:
1ـ تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگتر و چند بعدی است ودر تعامل لحظه به لحظه با آن و به صورت هوشیارانه و ناهوشیارانه صورت بندی می شود.
2ـ پیگیری آگاهانه سلامت روانشناختی، برای خود و جامعه جهانی(سهرابی،17:1387).
از دیدگاه فریدمن و مک دونالد مؤلفه های زیر برای هوش معنوی بیان شده است:
1ـ تمرکز داشتن بر معنای نهایی.
2ـ آگاهی از سطوح چندگانه هوشیاری و رشد آن​ها.
3ـ اعتقاد به گران​بها و مقدس بودن زندگی.
4ـ فرا رفتن از خود و اتصال به یک کل بزرگتر(آمرام،15:2005).
وگان نیز سه مؤلفه رابرای هوش معنوی ارائه نموده است:
1ـ توانای ایجاد معناداری مبتنی بر درک سؤالات وجودی.
2ـ استفاده از سطوح چند گانه آگاهی برای حل مشکل.
3ـ آگاهی از راتباط درونی همه چیز با هر چیز دیگر و با ماورا(آمرام،44:2009).
نوبل و وگان نیز هشت مؤلفه را برای هوش معنوی در نظر گرفتند که نشان دهنده رشد هوش معنوی است. این مؤلفه​ها عبارتند از درستی و صراحت، تمامیت، تواضع و مهربانی، سخاوت ،تحمل و مقاومت، پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران(نازل،63:2004).
مک مولن نیز معتقد است شجاعت، یکپارچگی، شهود و دلسوزی از مؤلفه​های هوش معنوی هستند(عبداله زاده،1388). سیسک نیز ارزش ها، تجارب و ظرفیت ها را از مؤلفه های کلیدی هوش معنوی می داند(ساغروانی،44ـ45:1388).
عبداله زاده و دیگران در کتاب هوش معنوی به اجزا آن اشاره کرده​اند: عقل شهودی، ادراک مستدل، آگاهی بر خواست و نیت، عشق و شفقت و قدرت و عدالت متمرکز، شفا و بخشش، زندگی با شوق، زندگی با وقار، یکدلی و تعهد، پیوند و خدمت خلاق، پادشاهی خداوند / شادی و تکمیل / زندگی با هوش مطلوب(عبداله زاده و دیگران،41:1388).
2-2-1-8. مدل های هوش معنوی
2-2-1-8-1. مدل زهر ومارشال
مدل زهر و مارشال(2000) مدل گل نیلوفر است، زیرا نیلوفر سمبل غایی از انسانی است که راه آشکاری جهت ترکیب سنن غربی و شرقی است. این مدل بر نوعی روانشناسی خویشتن مبتنی است و دیدگاه​های روانشناسی غرب، فلسفه شرق و علم قرن بیستم را به هم پیوند می زند. در این مدل به منابع پژوهشی گسترده ای تکیه شده است، به گونه ای که فلسفه شرق و غرب و علم روز را به هم پیوند می زند 6 گلبرگ در مدل ارائه شده توسط زهر و مارشال عبارتند از: خدمت و پرورش، دانش و تغییر شخصی، برادری و اخوت، رهبری خدمتگزار.
2-2-1-8-2. مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث
ویگلزورث(2008/2004) 12 مهارت را برای هوش معنوی در نظر گرفت و بر اساس همین مهارت ها مدلی را نیز ارائه نمود.
جدول 2-3. مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث
آگاهی فرا گیر
**آگاهی از به هم پیوستن همه زندگی** آگاهی از جهان بینی دیگران** وسعت نظر ادراک فضا/ زمان** آگاهی از محدودیت​ها/ نیروی ادراک بشر** آگاهی از قوانین معنوی** تجارب یگانگی ماورا
خودآگاهی برتر

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~