مدیریت کارآمد

مدیریت کارآمد

مدیریت کارآمد

1- استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش بینی قانونی، منصفانه و قاطع.
2- پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضائی.
3- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4- تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5-طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عملیات و مدیریت قضائی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7-به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هریک از اصحاب دعوی، حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.
ج – سایر موارد :
1) دفاع از میهن و استقلال آن
2) بسط عدالت
3) استقلال و آزادی و ارزش های انسانی
4) آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی
5) تعاون و دخالت دادن مردم در امورو گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش های متعالی و فرار از تملق گویی ها
6) عدالت اجتماعی (منع تبعیض )
7) تعلیم و تعلم و فرصت های برابر آموزشی
8) انتخابات آزاد
9) مشارکت و تعیین سرنوشت (مشارکت در سرنوشت خود )
10) آزادی بیان
11) کرامت انسانی
12) حق آزادی، تعالی و کمال همگانی
13) حق دفاع
14) امنیت قضایى
15) به طور کلى «امنیت» در همه زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و قضایى از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعى است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلى از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوری ها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشرى، قدر آن به اندازه لازم و کافى در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیارى از موارد، به بهانه‏هاى واهى «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالى که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، مى‏تواند به پتانسیلى تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‏هاى ناشى از «عدم امنیت»، به رشد و شکوفایى و توسعه نایل آیند.
بدون تردید مى‏توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و قضایى پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است .
16) امنیت فردى (احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان )
17) حقوق، مسکن و شغل اشخاص(کاظم پور، 1389: سایت dr.a.kazempour )

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~