مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی، راهبردهای فراشناختی، هدف از آموزش

دانلود پایان نامه

راهبردها کدامند؟
عناصر مهم این راهبردها کدامند؟
چگونه این راهبرد را اجرا کنیم؟
نحوهْ اثرگذاری مثبت این روش آموزشی بر روی دانش‌آموزانی که در یادگیری دچار مشکل هستند، چگونه است؟
هدف
هدف از آموزش راهبردهای فراشناختی این است که آموزشهای رسمی واضحی را در مورد یک راهبرد فراشناختی مشخص، در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.
راهبردها کدامند؟
اولا، یک راهبرد فراشناختی رسمی، یک«دستورالعمل» فراموش نشدنی است که شیوه آسانی برای حل یک مسئله مشخص در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.
دوما،راهبردهای فراشناختی رسمی با استفاده از متدهای آموزشی واضح و ساده‌ای تدریس می‌شوند.
راهبردهای فراشناختی همانطور که شامل تفکر دانش‌آموز می‌شود، فعالیتهای بدنی او را هم دربرمی‌گیرد.
بعضی از معمول‌ترین راهبردهای فراشناختی، به شکل یادیار هستند، روشهایی که به صورت لغات معنادار بوده و حروف هر یک از این لغات، نشان دهنده مرحله‌ای در فرایند حل مسئله، یا نمایانگر اطلاعات مهم در مورد موضوع مشخصی در زمینه علائق دانش‌آموزان می‌باشد. راهبردهای فراشناختی، روشهای فراموش ناشدنی هستند و باید به درستی نشان دهنده فعالیت یادگیری باشند.
عناصر مهم این راهبردها کدامند؟
فهرست زیر شامل عناصر مهم در آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی می‌باشد:
این راهبردها با استفاده از روشهای آموزشی واضحی تدریس می‌شوند.
راهبردهای فراشناختی شیوه‌های صحیح و مناسبی برای موقعیتهای خاص حل مسائل هستند.
این راهبردها فراموش نمی‌شوند.
در این راهبردها هم تفکر و هم فعالیت بدنی دانش‌آموز به کار گرفته میشوند.
دانش‌آموزان برای تسلط بر کاربرد یک راهبرد فراشناختی به فرصتهای بیشماری برای تمرین و آمادگی نیاز دارند.
به خاطرسپاری یک دانش‌آموز در مورد یک راهبرد فراشناختی، وقتی افزایش می‌یابد که برگه‌های یادآور در مورد یک راهبرد در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و یا وقتی که راهبرد فراشناختی در کلاس به اطلاع آنها رسانده می‌شود.
بر استفاده دانش آموزاز این راهبردها نظارت داشته باشید و استفاده صحیح آنها از این راهبرد را افزایش دهید.
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی
راهبرد فراشناختی مناسبی را برای استفاده در یک مهارت انتخاب کنید.
راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضیح داده و نمونه‌سازی نمایید. از بخشهای آموزشی‌ای استفاده کنید که در «نمونه‌سازی واضح معلم» بر آنها تأکید شده است.

مطلب مشابه :  باز تولید قدرت مرجعیت از طریق وسایل ارتباطی در جامعه، ابزارها، کارگزاران مراجع در جامعه