مراحل تدریس این الگو عبارت‌اند از، مراحل تدریس این الگو عبارتنداز، الگوی آگاهی یابی

دانلود پایان نامه

2-25-1- مراحل تدریس این الگو عبارت‌اند از:
۱- تعریف موقعیت توسط فراگیر به‌نحوی‌که معلم ابراز احساسات را ترغیب می‌کند.
۲- کشف مشکل به‌وسیله دانش آموزان
۳- رشد بینش توسط بحث دانش آموزان درباره مسئله و حمایت معلم از آن‌ها
۴- برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توسط دانش آموزان
۵- یکپارچگی از طریق توسعه بینش دانش آموزان در خصوص مسئله و حمایت معلم از آن‌ها. (ترکمندی 1388، 5).
2-26- الگوی بدایع پردازی (افزایش تفکر خلاق)
هدف این الگو افزایش تفکر خلاق و مشکل‌گشایی در مواقع خاص، بر هم زدن سنت‌های متداول و گسترش افق‌های فردی و اجتماعی در دانش آموزان است. معلم سؤا لاتی از دانش آموزان می‌نماید، ولی پاسخ دانش آموزان کاملاً باز است و معلم بایستی کمک کند تا شاگردان تفکر خود را بسط دهند این الگو باعث رشد خلاقیت و نوع آوری، همبستگی گروه و بر هم زدن سنت‌ها در نزد انظار می‌شود (بخشی 1391، 3).
2-26-1- مراحل تدریس این الگو عبارتنداز:
۱- توصیف وضعیت جدید به کمک معلم.
۲- قیاس مستقیم به‌نحوی‌که معلم قیاس مستقیم (مقایسه ساده از دو موجود یا دو مفهوم) را پیشنهاد و از شاگردان می‌خواهد آن‌ها را توصیف کنند.
۳- قیاس شخصی به‌نحوی‌که معلم شاگردان را به قیاس مستقیم (شدن) ترغیب می‌کند.
۴- مقایسه قیاس‌ها از طریق شاگردان.
۵- تــوضیح تفاوت‌ها به کمک شاگردان.
۶- اکتشاف به کمک شاگردان.
۷- قیاس زایی، شاگردان مجدد به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های قیاس می‌پردازند((بخشی 1391، 2).
2-27- الگوی آگاهی یابی
اهداف این الگو کمک به دانش آموزان برای توسعه آگاهی از توانایی‌های خویشتن در تفکر و احساسات گروهی، مناسب انسانی و ایجاد تصور ذهنی از خود است. معلم باید در این الگو انعطاف‌پذیر باشد. این الگو منجر به افزایش آگاهی، خود یکپارچگی روابط میان فردی می‌شود.
2-27-1- مـراحل این الگو عبارت‌اند از:
۱- مشخص کردن تکلیف برای شاگردان از طریق ایجاد محیط امن برای آن‌ها.
۲- بحث و تحلیل در خصوص گام اول.
2-28- الگوی دیدار در کلاس درس
این الگو برای کمک به فراگیران در پذیرش مسئولیت رفتار و شرایط اجتماعی است معلم بایستی دارای شخصیتی صمیمی و ماهر در فنون بحث میان فردی باشد و بیشتر اقدامات کنترل، ولی با دانش‌آموزان سهیم است. این الگو باعث استقلال و خود محبت دهی و آزاداندیشی می‌شود.
2-28-1- مــــراحل این الگو عبارت‌اند از:

مطلب مشابه :  رسانه‌های جمعی، میزان استفاده، جراحی زیبایی