پژوهش (پایان نامه) : مراحل ساخت کارت امتیازی متوازن

گام1: آماده شدن جهت اجرای پروژه

این گام شامل مراحل زیر می باشد:

 • برنامه ریزی و راه اندازی پروژه
 • کسب تعهد
  • ارزیابی آمادگی تغییر
  • بنا نهادن مکانیزم های تضمین کیفیت
  • انتخاب تیم اجرایی پروژه
  • ایجاد برنامه ارتباطی

  گام2: درک بینش و راهبرد

  این گام شامل مراحل زیر می باشد:

  • ارزیابی محیط داخلی و خارجی
  • توسعه برنامه اقتضایی
  • توضیح بینش و رسالت سازمان
  • تعیین جهت گیریهای راهبردی
  • توسعه یک برنامه مدیریت تغییر

  گام 3: تعیین اولویت ها و اهدف راهبردی

  این گام شامل مراحل زیر می باشد:

  • تعیین اهداف راهبردی
  • طراحی نقشه راهبرد
  • ارائه نتایج تحقیقات به ذی نفعان و اخذ تاییدیه آنهاگام4: انتخاب معیارهای عملکردی

   این گام شامل مراحل زیر می باشد:

   • جمع آوری، رتبه بندی و انتخاب معیارهای عملکردی
   • تعیین روش اندازه گیری
   • انتصاب یک نفر برای اندازه گیری عملکرد
   • تعیین فواصل میان فرآیندهای تجاری و زیر ساخت های IT جاری و مطلوب

   گام 5: عملیاتی نمودن پروژه

   این گام شامل مراحل زیر می باشد:

   • تعیین اهداف قطعی هر یک از معیارها
   • تعیین فراوانی اندازه گیری ها
   • توسعه ابتکارات راهبردی
   • بودجه بندی
   • طراحی مجدد / تنظیم فرآیندهای مدیریت عملکرد

   گام 6: اجرا و معرفی سیستم

   این گام شامل مراحل زیر می باشد:

   • انتخاب و سفارش راه حل IT
   • معرفی سیستم
   • تهیه برنامه دوره ارزیابی مجدد
   • برنامه ریزی سایر پروژه های مرتبط با کارت امتیازی متوازن (پاپالکسندریس[1]،2005).

    

    

مطلب مشابه :  خرید فایل پایان نامه : نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش -متن کامل