مزاج کودکی میانه، تبیین یافته‌ها، آزمودنی ها

دانلود پایان نامه

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………110
یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..110
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 115
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………….128
محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..133
پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..134
پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………..134
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….135
منابع
فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..137
انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..141
فهرست جداول
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول1-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده……………………………………………………90
جدول 2 – 3 چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین…………………………………………………………………………………………………………………………………….92
جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول 4-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……………98
جدول 6-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان
(فرم مادر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول 7-3.ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامهی مزاج کودکی میانه…………………………………………….103

مطلب مشابه :  ، ، انواع تعارض سازمانی