مسئولیت بین المللی دولتها

مسئولیت بین المللی دولتها

مسئولیت بین المللی دولتها

11-فالی،اس،نریمان،«جهانشمولی حقوق بشر»،در :حقوق بشر در تحولات بین المللی،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی،(تهران،نشر دادگستر،1377).
12-کاتوزیان ،ناصر، حقوق مدنی، دانشکده علوم اداری، چ سوم، 1347، ج 1.
13-منصوری ،لاریجانی ،اسماعیل،سیر تحول حقوق بشرو بررسی تطبیقی حقوق بشر در اسلام،(تهران ،انتشارات تابان ،1374)،
14-مهرپور،حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات ، 1377.
15- مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،(تهران،اطلاعات،1386).
16- میرزایی ینگجه، سعید، تحول حاکمیت در سازمان مل متحد،(تهران،موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1373).
17- موسی زاده ،رضا ،سازمانهای بین المللی ،(تهران، میزان ،1379).
18- والاس،ربکا ، حقوق بین لملل،ترجمه:قاسم زمانی،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ سوم،تهران،1390.
مقالات فارسی:
آقایی، سید داوود، کارنامه کمیسیون حقوق بشر؛درباره ایران(پس از انقلاب اسلامی)،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره60، 1382،صص11-35.
تقی زاده انصاری، مصطفی، شورای حقوق بشر سازمان مل متحد، اندیشه های حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره 13،1387،صص117-141 .
خوزه جیل،آمپاروسان، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر،ترجمه:ابراهیم بیک زاده، مجله تحقیقات حقوقی؛ شماره 29-30
صص253-308 .
4 – ذاکریان، مهدی، جهانشمولی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره8 ، 1377،صص95-110.
5- رنجبر، مقصود، نگاهی اجمالی به حقوق بشر در اندیشه های غربی و اسلامی، مجله پگاه حوزه، تهران،1382،شماره117،ص22-32.
6- زنجانی، عمید، تاریخچه حقوق بین الملل در اسلام ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران (دانشگاه تهران)، شماره 27، 1370،ص25-
70 .
7- رضوانی ، سید حسین ، طرح و تصویب دو قطعنامه در زمینه حقوق بشر و تحریم های یکجانبه به ابتکار ایران ، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول ،شماره 4،3، 1375، صص193-194.
8- رضوی فرد، بهزاد، جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون،مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و هفتم،شماره 43، 1389،ص 203-223.
9- سادات اخوی،سید علی،پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی(4آوریل 2008)،فصلنامه حقوق،شماره 4،
1387، دوره 38،صص222-223.
10- سادات اخوی،سید علی؛دیگران، ارزش حقوقی دیدگاه های پایانی کمیته حقوق بشر،مجله حقوق بین المللی ، شماره 13، سال بیست و هفتم،1389،صص86-63،ص 64.
11- سرشار، محمود، حقوق بشر در اسلام،مجله کانون وکلا، شماره 57، تهران،1336، صص89-91.
12- سیمبر، رضا، حقوق بشر میراث مشترک جهانی :در آستانه سده بیست و یکم، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره133،134، صص106-115.
13- شیخی، محمد باقر، نظری بر جایگاه حقوقی “شورای حقوق بشر” ملل متحد، ،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 40،شماره1، 1389،صص139-157.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~