مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر 106
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها 107
بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 107
بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 108
بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 108
بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداریها 108
بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها 109
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 112
نتیجه گیری 117
پیشنهادها 118
منابع 120
چکیده لاتین 125
چکیده
معبر به معنی محل عبور می باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکس نمی تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر
بخش اول
کلیات پژوهش
1- مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می باشیم. چرا که به نظر می رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی باشد. از این رو اقتضاء می نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.
2- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی می گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکس نمی تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می کنند نام برد. این گونه تخلفات می تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می باشیم. به نظر می رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~