مشارکت در سود و زیان

دانلود پایان نامه

مشکل اصلی بانکداری بدون ربا ، رویکرد بهره محوری ( بازده قطعی ) در هر دو طرف تجهیز و تخصیص منابع می باشد . برای برطرف کردن این مشکل لازم است تا عقد مشارکت حقیقی را عملیاتی کنیم و برای این کار لازم است تا ریسک صاحبان سهام و سرمایه از بین نرود و مشارکت در سود و زیان هم در طرف سپرده گذاران و هم در طرف تخصیص منابع اجرا شود . نکته مهم این است که اگر مشارکت در سود و زیان در بخش تجهیز منابع صورت پذیرد بطور خودکار در بخش تخصیص منابع نیز لزومی به ضمانت اصل سرمایه یا حداقل سود مورد انتظار نیست .
به عبارت دیگر اجرای PLS در بخش تجهیز منابع و به تبع آن در بخش تخصیص ، به معنی ریشه کنی نظام ظالمانه توزیع ریسک و بازذه مبتنی بر بهره است .
3 ـ حل مشکلات ربا
بانکداری متعارف برای حل مشکل خطر اخلاقی از راهکار ربوی استفاده می کند که این روش در اسلام ممنوع شده است . یکی از راهکارها این است که باید شریک را به ارائه گزارش صحیح و مطابق با واقع تحریک و تشویق نمود . اگر فرض بر این باشد که عامل مضاربه امین باشد ، این انگیزه ها باید برای خیانت هزینه سنگینی پدید آورد ، به طوری که عامل قبل از انجام خیانت ، منصرف شود . زیرا او انسان عاقلی است که نفع و ضرر خود را می شناسد و بدون شک حاضر نیست که خسارت سنگینی را بپردازد .
به همین منظور روشهای زیر پیشنهاد می شوند :
ـ وضع قوانین با کیفر بازدارنده برای خیانت کنندگان ؛
ـ دادن امتیاز در بستن قرارداد به بنگاههایی که بر ثبت حسابها و دفاتر خود بر نظارت ناظران خوشنام تاکید دارند .
ـ تاکید بر وضع مجازات در قراردادهاایی با ریسک اخلاقی بالا
ـ افزایش سهم سود عامل
ـ توزیع و درجه بندی سود
ـ اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعاتی در مورد متقاضیان وجوه ، به گونه ای که همه بانکها به این اطلاعات دسترسی داشته باشند .
4 ـ تفویض امر قضایی به بانکها
بر اساس این پیشنهاد ، همان طور که پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف دولت و دستگاه قضایی ماموریت دارد بر اساس قوانین و مقررات رانندگان متخلف را جریمه کند ، دولت و دستگاه قضایی بر اساس قوانین و ضوابط معینی به بانکها اجازه دهند افراد متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تاخیر و با رعایت سایر شرایط محاکمه کنند . این کار می تواند به وسیله قاضی مخصوص رسیدگی به شکایات بانکی صورت پذیرد .
5 ـ لزوم تجدید نظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر در سیستم بانکی که قدرت مانورمدیران را در رقابت با بانک‏های خارجی محدود می‏کند .
باتوجه به آنکه در شرایط فعلی بانک‏های مدرن و پیشرفته، بعلت مواجهه مستمربارقبای جدید و نیز تغییر سطح علایق و گرایشات مشتریان آنها و نیز سرعت بالا در تغییرروش‏های مناسب و تصمیم‏گیری همه جانبه، این بانک‏ها باتخصیص بخشی از منابع وامکانات خود به اتخاذ رهیافتهای گوناگون جهت پویائی سازندگی و نوآوری پرداخته‏اند لذا با عنایت به این واقعیت لازم اقدامات مناسب برای تقویت انگیزه برتری و کسب موفقیت بر حسب ساخت سازمانی بانک‏ها طبقه‏بندی، تبیین و تشریح گردد.دولت وسازمانهای ذیربط بایدمقررات زائد را برای بانک‏ها حذف کنند به گونه‏ای که اختیارات ومسؤولیت‏های بانک‏ها در جهت تحقق این مهم گسترش یابد و این بدان معنا است که درصورت وجود و استقرار معیارهای مؤثر رقابتی، مدیران در جریان فعالیت‏های برتری جویانه خود، پا به عرصه‏های جدید عملکرد نهاده و باریسک‏پذیری منطقی و قبول مخاطرات احتمالی، راه را برای اعتلای نظام بانکی فراهم و هموار سازند .
6 ـ استقرار و اجرای نظام مناسب انگیزشی، ارزشیابی و پاداش مناسب عملکرد کارکنان
افزایش آگاهی کارکنان سیستم بانکی به نحوی عملکرد سازمان و خویش، اصلاح و بهبودسیستم حقوق و دستمزد، ایجاد علاقه و رضایت و علاقه بیشتر به کار و وظایف محوله،سهیم کردن کارکنان در بانک و سود آن، آموزش‏های تخصصی، به کارگیری دانش فنی روز ازدیگر عواملی هستند که فاصله بانک‏ها را در ارائه خدمات نوین به مشتریان در قیاس بابانک‏های خارجی کمتر می‏نماید .
فهرست منابع و مآخذ
1 ـ قرآن کریم.
2 ـ ابن منظور، محمد بن مکرم. (1404). لسان العرب. بیروت: دارالتراث العربی.
3 ـ اردبیلی، محمد علی. (1378). حقوق جزای عمومی. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
4 ـ امام خمینی، سید روح الله. (1385). ترجمه تحریرالوسیله. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
5 ـ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، موسسه النشر الاسلامی، بی‏تا.
6 ـ اکبریان، رضا و رفیعی، حمید، بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری ـ عملی و راهکارها، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

مطلب مشابه :  جرایم در فضای مجازی-پایان نامه جرم در فضای مجازی