مشاهده

دانلود پایان نامه

605/2-
50
012/0
آزمایش
28
60/28
09/5
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 605/2 که با درجه آزادی 50 در سطح 012/0 معنادار گردیده، (05/0p<) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان رابطه با همسالان در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان رابطه با همسالان دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می‏باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه:
در فصول گذشته چهارچوب کلی تحقیق و چگونگی اجرای آن و همچنین تحلیل یافته ها و نتایج حاصله از اجرا ارائه شد. در این فصل ضمن اشاره به خلاصه‏ای از پژوهش، نگاهی اجمالی به رویکردهای حاکم در نظام آموزشی خواهیم داشت و اشاره‏ای به روش یادگیری مشارکتی و همچنین نتایج حاصل از اجرای این رویکرد به پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان خواهد شد و نتایج حاصل با تحقیقات پیشین مقایسه می‏گردد و در نهایت به ارائه‏ی پیشنهادها و بیان محدودیت ها مبادرت می‏شود.
خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر برای تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان پایه هفتم شهرستان جم می‏باشد.
با توجه به هدف و نوع پژوهش تعداد 52 نفر از دانش‏‎آموزان پایه هفتم مدرسه خدیجه کبری به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (28 نفر به عنوان گروه آزمایش و 24 نفر به عنوان گروه کنترل) انتخاب شدند. ابتدا همه‏ی دانش‏‎آموزان در یک پیش آزمون مربوط به درس مورد نظر (2 فصل اول کتاب علوم تجربی پایه هفتم) و آزمون مهارت‏های اجتماعی شرکت نمودند.
نمرات هر دو گروه با استفاده از آزمون (تی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که تفاوت معناداری بین گروه ها وجود ندارد پس از آن به مدت 10 جلسه دانش‏‎آموزان گروه آزمایش به شکل گروهی و مشارکتی با راهنمایی دبیر به مطالعه و انجام تکالیف مربوطه و فعالیت پرداختند و به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. نتایج به وسیله آزمون (تی) برای گروه‏های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این بخش بر اساس ترتیب فرضیه‏های پژوهشی ارائه می‏شود.
تبیین فرضیه اصلی اول: روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون تی مستقل با توجه به جدول 7-4 نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ به کارگیری روش تدریس مشارکتی تفاوت معنی داری وجود دارد و روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزانی که یادگیری آنان با استفاده از این شیوه انجام می‏شود مؤثر می‏باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق یزدیان پور و همکاران (1388) که به بررسی تأثیر آموزشی پروژه‏ای و مشرکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که با دانش‏‎آموزانی که به روش مشارکتی آموزش دیده‏اند نسبت به گروهی که به طور سنتی آموزش دیده بودند از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار هستند هم راستا می‏باشد.
تحقیقان نشان می‏دهد یادگیری مشارکتی در بسیاری از موضوعات درسی و پایه‏های تحصیلی، اثر به سزایی بر موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان داشته است (آنویدبازی، 2001). با کاربرد این روش در کلاس درس دانش‏آموزان ضعیف و قوی در کنار هم رشد می‏کنند و به درک عمیق مطالب درس نایل می‏شوند (پینتز، 1997) نتایج پژوهش فقیهی (1371) نشان می‏دهد که یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی همه دانش‏آموزان (شامل دختر، پسر، قوی، ضعیف و متوسطه، شهری یا روستایی) تقریبا به یک نسبت سودمند است. به طور کلی تحقیقات مختلف دهه اخیر گویای آن است که این روش، تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دارد (بازرگان، 376).
در جامعه ایرانی اولویت اصلی در مدارس پیشرفت تحصیلی است و چنانچه کفایت روش تدریس از این نظر به اثبات نرسد مسلما اولیای مدرسه و دانش‏‎آموزان درباره کاربرد آن تردید خواهند کرد. با توجه به تأثیر بسیار زیاد روش تدریس معلم در یادگیری دانش‏‎آموزان و لزوم تحولات بنیادین در امر آموزش و پرورش شایسته است که به سمت روش‏های تدریس فعال حرکت نمود و به تبع آن توانایی درک عمیق و یادگیری معنادار و لذت بخش و توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر خلاق را به واسطه این روش در دانش‏‎آموزان افزایش داد و معلمان را ترغیب نمود تا از این روش به خوبی استفاده کنند. بنابراین افزایش کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی از اهداف آموزش و پرورش محسوب شده و معلمان با انتخاب مناسب روش‏های یادگیری می‏توانند گامی موثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان بردارند (رسولی و زندوانیان، 1390)
تبیین فرضیه اصلی دوم: روش یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون تی با توجه به جدول 10-4 نشان داد که: بین میزان نمرات مهارت‏های اجتماعی در پس‏آزمون پس از حذف تأثیر پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین بین میزان ابعاد مهارت‏های اجتماعی (مهارت‏های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری، برتری طلبی، رابطه با همسالان) به طور کلی که با روش تدریس مشارکتی آموزش دیده اند با دانش‏آموزانی که به شیوه‏ی معمول آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج فروغی و مشکلاتی (1384) که نتیجه گرفتند تفاوت معناداری بین گروه آزمایش (یادگیری مشارکتی) و گروه گواه (روش معمولی) از نظر مهارت‏های اجتماعی دیده شد یعنی آموزش با روش مشارکتی تأثیر معنی دار بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان داشته است همسو می‏باشد.
نتایج مطالعه‏ای در خصوص یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی نشان داد که عزت نفس، میزان تمرکز روی تکالیف، از لذت بردن از کلاس و مدرسه و عشق به یادگیری را افزایش و وابستگی به معلم را کاهش می‏دهد. در یادگیری مشارکتی، وابستگی بین فردی، تعامل افزایش صورت به صورت و مسئولیت فردی وجود دارد و اعضاء را موظف می‏کند که نسبت به یادگیری همدیگر حساس باشند و مراقب یادگیری یکدیگر باشند تا گروه بتواند موفق شود چون موفقیت دانش‏آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است.، بیشتر به صورت مشارکتی فعالیت می‏کنند، این مشارکت در فعالیت ها می‏تواند منجر به رشد اجتماعی دانش‏آموزان شود.

مطلب مشابه :  مطالعات انجام شده ، مدل‌های درمانی اختلال وسواس فکری و عملی، همایندی وسواس فکری و عملی و افسردگی