مفهوم سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

7ـ مقاله بعدی که به سرمایه اجتماعی به عنوان اصل محوری توسعه نظر داشته و جنبه های مختلف منفعت اقتصادی و عمومی آن را مورد بررسی قرار می دهد، مقاله دیگری از آقایان الوانی و شیروانی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد ، حفظ و نابودی آن بیان گردیده است. در ادامه نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی توضیح داده شده و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته است.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک محیط پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها باعث شدهاند که برای بررسی رشتههای مختلف بشری از روشهای علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب، لازم میباشد و استفاده از روش تحقیقی درست به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد، و هدف تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی،1379، 143).
انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف تحقیق، فرض و فرضهای تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق میبایست معلوم کند که برای مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است (نادری و سیف نراقی،1376، 39).
3-2) روش شناسی تحقیق
پایه هر علمی، روش شناخت آن است، اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت مبتنی است، که در آن علم به کار میرود (عزتی،1376،ص20). از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب، به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی ، 1386، 143-142).
انواع روش تحقیق عمدتاً به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حسب نوع استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعهای) و روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری دادهها(تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی– نظری و مانند آن) تقسیم میشود.
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تاثیر سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و توسعه شیوههای علمی فعالیتهای اجرایی را به دست میدهد (دلاور،1386،ص27).
همچنین در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست میپردازیم. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هر چند که غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار میدهد (جان بست،1378،ص125).
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی میتوان ویژگیهای جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی نمود، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. «پیمایش» عبارت است از جمعآوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عمل یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی از متغیرها صورت میگیرد (اوپنهام،1369، 150).
از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. به طور کلی میتوان گفت که هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند، فرضیهها را بیازماید، غیرآزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی، مدارس، کارخانهها، سازمانها و موسسات اجرا گردد، مطالعه میدانی تلقی میشود. در مطالعه میدانی محقق ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسهای را در نظر میگیرد و سپس روابط بین نگرشها، ارزشها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروههای موجود در موقعیت را مطالعه میکند (خاکی،1386،ص216).
3-3) مدل مفهومی تحقیق
مدل رابطه بین تئوری و کار جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. در علوم اجتماعی مدلها شامل نشانهها و علائم هستند، یعنی خصوصیات بعضی پدیدههای تجربی (شامل اجزاء و ارتباطات آنها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان میشود. به طور خلاصه باید گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیهها و شاخصها که کار انتخاب و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل میکند (ایراننژاد پاریزی،1378، 50). مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج شده از چارچوبهای نظری تحقیق است (خاکی،1386،84). مدل مفهومی تحقیق از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو میکند. پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک میکند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویاییهای موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم ( سکاران ،1386، 81).
با توجه به عنوان تحقیق و یافتههای موجود در ادبیات موضوع در خصوص رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش، چهارچوب نظری این تحقیق به صورتی آمده که راهنمای محقق در جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات میباشد، لذا به صورت یک مدل مطابق شکل 3-1ارائه شده است.
ابعاد سرمایه اجتماعی
بعد رابطه ای
بعد ساختاری
بعد شناختی
آمادگی برای استقرار مدیریت دانش

مطلب مشابه :  اعتبار یا پایایی