مفهوم شهروند و شهروندی

مفهوم شهروند و شهروندی

مفهوم شهروند و شهروندی

3-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.
1-6- تعریف مفاهیم
1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح:
یکی از سازمانهایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.
1-6-2- نیروهای نظامی:
به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.
1-6-3-دادسرای نظامی:
سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است
1-6-4- دادگاه های نظامی:
به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.
1-6-5- حقوق شهروندی:
به مجموعه حقوقی که یک فرد به عنوان یک شهروند ازآن برخوردار است به عبارت دیگر حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن درمراجع رسمی. (www.tehran.ir)
فصل دوم
ویژگی ها و وظایف و ابعادحقوق شهروندی

2-1- سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد این مفهوم به کسانی که به دلیل سکونت دردولت شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق می گردید البته هرچند دولت شهر واحدسیاسی مستقل بود که شهروندان درکنار بردگان وغیر شهروندان زندگی می کردند اما صرف سکونت افراد در شهر آنها را از حقوق شهروندی که در واقع حق مشارکت در اداره عمومی و دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردارنمی نمود.
حق بهره برداری از این اختیار به کسب فصائل خاصی درانسان ها برمی گشت و کسانی که در کسب و تحصیل موفق نبوده و دارای فضیلت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند .
اولین فیلسوف ومتفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوری های سیاسی پرداخته است افلاطون بود. افلاطون درکتاب جمهوری که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد.
ارسطو نیز به بحث درزمینه شهروندی می پردازد و شهروند را کسی می داند که درحکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد.او معتقد است که یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزادمرد حکمرانی و چگونه همانند آزادمرد فرمانبرداری کند.مطابق این استدلال فرد باترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست می شود.
مفهوم شهروند و شهروندی به گونه ای قابل ملاحظه در طول دوهزار وپانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است ونقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه توجه واقع شد.
دردوران کنونی، حمایت ازحقوق شهروندی در پی روند جهانی شدن حقوق بشر بود .این دوره با حمایت از اقلیت ها وگروه های خاصی شروع شده به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی از اقشار همچون کارگران وبرخی از اقلیت های دینی و ملی انجامید .در آخرین مرحله این حمایت ها، تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی درحمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضاء شد و ملل ودول آن را تصویب کردند.
بنانبراین مفهوم شهروند وشهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دوهزار و پانصد سال گذشته، دچار نوسان بوده ونقاط عطف آن، آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه واقع شد.
درسده اخیر، به دلیل تبادل سریع اطلاعات و بالارفتن میزان آگاهی جهانیان نسبت به حقوق خود توجه به حقوق شهروندی از مرزهای اروپا فراتر رفته و در قوانین داخلی کشورها و نیز منشورها و معاهدات بین المللی مانند منشور حقوق سیاسی و مدنی وارد شده است.(علیدوستی، 1388: 50 )
2-2 مبانی حقوق شهروندی
بطور خلاصه دومبنا را برای حقوق شهروندی در غرب می توان بیان کرد . یکی دیدگاه مبتنی بر جمهوری گرایی و دیگری مبتنی بر لیبرالیسم . در دیدگاه لیبرالی، حقوق شهروندی بعنوان مجموعه ای از حقوق وتکالیف ملازم یکدیگراست که هرکسی که شهروند جامعه باشد به طور برابر ازآن برخوردار می شود .یعنی هرشهروند در عین انتظار امنیت فردی وآزادی و حق رای، تکلیف خدمت سربازی را هم دارد .

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~