مفهوم فضای سایبر

مفهوم فضای سایبر

مفهوم فضای سایبر

فصل اول این نوشتار شامل سه بخش میباشد و هر بخش به مقتضای مطلب شامل چند گفتار است که به بیان مفاهیم، ویژگیها و اقسام هرزهنگاری پرداخته است. در بخش اول به تعریف مفاهیمی چون فضای سایبر، داده و اطلاعات، سیستم و شبکه، اینترنت، هرزهنگاری، هویت و هرزه- نگاری هویت میپردازیم. بخش دوم مطالبی را در خصوص ویژگیهای جرایم رایانهای و سایبری و ویژگیهای جرم هرزهنگاری دربرمیگیرد و درنهایت در بخش سوم به معیارهای شناسایی هرزهنگاری میپردازد.
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بخش اول این فصل در هفت گفتار تدوین شده است که در هر گفتار به صورت مجزا به تعریف مفاهیم و مقایسه نظریات حقوقدانان با یکدیگر پرداخته شده است.
گفتار اول: مفهوم فضای سایبر
فضای سایبر به عنوان محل ارتکاب بزههای رایانهای جهانی است بزرگتر و بیحد و مرزتر از جهان واقعی که از اجزایی مانند رایانه، اطلاعات، شبکه و… بوجودآمدهاست که برای شناخت و بررسی جرایم رایانهای نیاز به شناخت دقیق این فضا احساس میشود.
از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف، سایبر «cyber» به معنی مجازی و غیر ملموس و مترادف لغت انگلیسی «virtual» می باشد .(باستانی، 1390، 63)
واژه سایبر از لغت یونانی «keybermetes» به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده است و نخستین بار این اصطلاح سایبر نتیک توسط ریاضیدانی به نام نوربرت ونیر در کتابی با عنوان سایبر نتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال 1948 به کار برده شده است .(زندی،1389،38)
گفته شد که سایبر در فرهنگهای مختلف، از لحاظ لغوی به معنای مجازی و غیر ملموس است و البته «در برخی فرهنگهای کامپیوتری به یک گروه از کامپیوترهای بسیار بزرگ یا ابر کامپیوتر که به دست شرکت کنترل دیتا(سی-دی-سی) ساختهشده، مانند کامپیوتر سایبر70 (syber 70) اطلاق شده است.» (بای و پورقهرمانی، 1388، 20)
در واقع واژه سایبر به همه محیط هایی اشاره دارد که اساس آنها بر مبنای پردازش بوده و طبق سیستم صفر و یک کار می کند .(فضلی، 1383، 164)
فضای سایبر نتیک محیطی بر ساخته از اطلاعات نامرئی تعریف شده؛ اطلاعاتی که می تواند اشکالی متفاوت به خود بگیرد. (پیشگامی فرد، 1389، 195)
در مورد فضای سایبر، بعضی معتقدند واژه «فضای سایبر» را نخستین بار، ویلیام گیبسون نویسنده داستان علمی ـ تخیلی در کتاب «neveromancer» در سال 1984 به کار برده است. فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیایی فیزیکی گفته می شود. (زندی،38،1389)
خلق اصطلاح سایبر که امروز محور بسیاری از بحث هاست، در دهه 90 خصوصاً از سال 1994 به بعد بود، البته قبلاً واژه سایبر نتیک مطرح بود اما فضای سایبر و به دنبال آن حقوق سایبر و جرایم سایبری از این دهه شروع شد. مراد از سایبر در مباحث حقوقی مجموعه رایانه + مودم + مخابرات با ویژگی های شبیه سازی و مجازی سازی است .(زندی، 1389، 48)
اصطلاح “فضای سایبر” دارای تعاریف متعددی است، که در ذیل به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
فضای سایبر(syber space) اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط رایانه، شبکه های رایانهای و کاربران است. به کلام دیگر، دنیای مجازی که کاربران اینترنت زمانی که online هستند، موجودیت مییابند.(http://www.Atis.org.tg2k/-cyberspace.html.)
“سایبر سپیس” (syber space) مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطاتِ راه دور بدون درنظرگرفتن جغرافیای عینی است.(باستانی، 1390، 63)
باستانی (1390، 65) فضای سایبر را این گونه تشریح میکند:
«محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی (این شبکه ها از طریق شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشورها و به طور کلی هر آن چه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشند و به طریق کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط می باشد.»
Syber space به تمام محیطهایی مانند اینترنت اطلاقمیشود که در آن اشخاص بوسیله کامپیوترهای به هم پیوسته با یکدیگر تبادلدارند.(آریا، 1372، 153)
زندی(1389،42) می گوید :
«فضای سایبر، تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط جهانی مجموع وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی با ویژگی شبیه سازی و مجازی سازی است».
سایبر(syber) در زبان انگلیسی پیشوند و در زبان فارسی پسوندی است که به کلمات جدید و امروزی متصل میشود تا به آنها معنا و مفهوم دهد به گونهای که مرتبط با فضای رایانه یا بر خط (online) باشد.(عالیپور، 1390، 39) در ترجمه فارسی این لغت معمولاً سه اصطلاح رایانهای، سایبری و آنلاین بهکاربردهمیشود؛ مثل دنیای مجازی آنلاین، بزههای رایانهای یا سایبری یا پول رایانهای.(عالیپور، 1390، 39)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~