مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه

برخی که در قلب هایشان مرضی است، به محض اینکه می شنوند مراجعی به بی اشکال بودن رقص فتوا داده اند، سوء استفاده می کنند و به همین بهانه، رقص های مفسده انگیز را رواج می دهند. شاید از همین رو سعدی گفته است :
نگویم سماع ای برادر که چیست مگر مستمع را بدان که کیست .
بخاطر ترس از این سوء استفاده ها بوده است که بعضی از عالمان دینی، پژوهش های خود را منتشر نکرده اند، این جا است که نمی توان بخاطر این مسائل شادی های مشروع را از جامعه گرفت.
3.4.5. فتوای مراجع
3.4.5.1. تعریف مراجع تقلید از رقص
آیات عظام: امام، بهجت، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل و گلپایگانی: «هر عملی که عرفاً بدان رقص بگویند.»
مکارم شیرازی: «رقص حرکات موزونی است که به منظور لهو و لعب انجام می شود.»
براین اساس، اگر در جایی رقص صدق کند، حکم آن از دیدگاه مراجع عظام تقلید به شرح زیر است:
امام خمینی (رضوان الله علیه): «بنابر احتیاط واجب رقصیدن خانم ها در هر کجا اعم از مجلس عقد و عروسی و یا مولودی ها جایز نیست مگر رقصیدن زن برای همسر خود.»
حضرت آیت الله گلپایگانی (رضوان الله علیه): «فقط رقصیدن زن برای شوهرش جایز است و در غیر این مورد حرام است.»
حضرت آیت الله اراکی: «رقص اشکال دارد.»
حضرت آیت الله بهجت: «رقص مطلقاً اشکال دارد.»
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: «فقط رقص زن برای شوهرش جایز است و در غیر این صورت حرام است.»
حضرت آیت الله وحید خراسانی: «رقصیدن مطلقاً ـ با قطع نظر از ترتب هرگونه خلاف شرع و عنوان حرام دیگری ـ بنابر احتیاط واجب جایز نیست.»
حضرت آیت الله سیستانی: «به احتیاط واجب جایز نیست به جز رقص زن و شوهر در جایی که دیگری نباشد.»
حضرت آیت الله مکارم: «تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد.»
مقام معظم رهبری: «اصل رقصیدن اشکال ندارد مگر این که مستلزم فعل حرامی باشد. [مانند تحریک شهوت حرام، استماع موسیقی و …] و در این مسئله فرقی بین انواع رقص ها نیست.»
همچنین پاسخ مراجع عظام به این سؤال که آیا زن یا مرد می تواند به تنهائی و به دور از چشم دیگران (حتی از نگاه همسر خود) برای ورزش بدن برقصد؟ به این شرح است:
آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ای و سیستانی: «اشکال ندارد، ولی سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.»
آیات عظام بهجت، فاضل، نوری و وحید: «بنابر احتیاط واجب جایز نیست.»
آیات عظام صافی و مکارم: «حرام است.»
نتیجه این که اگر عنوان رقص یا استماع موسیقی حرام بر حرکات ورزشی صدق کند؛ اشکال دارد و در غیر این صورت اشکالی ندارد و در این گونه امور لازم است هر مکلفی به مرجع تقلید خود رجوع نماید.
به هر حال سؤالات ذکر شده به دفاتر مراجع نیز ارسال شده و جواب های زیر دریافت گردیده است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

مطلب مشابه :  عوامل مرتبط با کیفیت زندگی، مدل های کیفیت زندگی، رضایت از زندگی