مقیاس اندازه گیری

مقیاس اندازه گیری

مقیاس اندازه گیری

872/0
931/0
——
958/0
——
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج، طبقه بندی کرد باید داده ها را تجزیه و تحلیل کند؛ دو نوع تجزیه و تحلیل داریم:
الف- تجزیه و تحلیل کیفی داده ها ب- تجزیه و تحلیل کمی داده ها
مبنی و معیار در تجزیه و تحلیل کیفی مشخصاً عقل، منطق، تفکر و استدلال است. تحقیقات کیفی بیشتر در تحقیقات تاریخی، توصیفی موردی، تحلیل محتوا، علمی و نظری وجود دارد. تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه ای و نظری اند.
تجزیه و تحلیل کمی داده ها به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد. در مورد اطلاعات و داده های کمی به کار می رود. در تحقیقات علوم انسانی روز به روز روشهای کمی توسعه می یابند و محققان سعی می کنند پدیده ها، متغیرها، ویژگیها، ارزشها و باورها را اندازه گیری و کمی نمایند. از این رو روشهای آماری با توجه به نوع و روش تحقیق و هدف محقق متفاوت است و از روشهای ساده و اولیه آماری تا روشهای پیچیده را شامل می شود. نوع مقیاس اندازه گیری نیز در انتخاب روش آماری مناسب تاثیر دارد. استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می شود؛ شاخص های آمار توصیفی در قالب شاخص های مرکزی و پراکندگی مطرح می شوند. در گزارش تحقیقی به خلاصه داده ها آمار توصیفی می- گویند. شاخص های گرایش مرکزی مثل میانگین، نما، میانه و شاخص های گرایش پراکندگی، دامنه، واریانس و انحراف معیار می باشند. جداول و نمودارها نیز جز ابزارهای نمایش تجربه و تحلیل توصیفی داده ها به شمار می روند.
در تحلیل استنباطی محقق با نمونه گیری و انتخاب گروه کوچکی موسوم به نمونه از گروه بزرگتری موسوم به جامعه آماری سر و کار دارد. هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم ، نتایج حاصل از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی یا جامعه می باشد (حافظ نیا، 1389،صص 267- 272).
مدلهای آماری مورد استفاده که به آزمونهای آماری نیز موسوم اند به دو دسته کلی آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. در آزمونهای پارامتریک حجم نمونه بیشتر از 30، از توزیع نرمال پیروی می- کنند. علاوه بر آن مقیاسهای اندازه گیری صنعت و متغیر در این گونه آزمونها از نوع فاصله ای و نسبتی است و توزیع صنعت نیز الگوی توزیع نرمال تبعیت می نماید که شاخص اصلی آن تعداد افراد نمونه بیش از 30 مورد می باشد. به بعضی از آزمونهای آماری پارامتریک مثل همبستگی پیرسون، آزمون Tاستیودنت برای استنباط میانگین یک جامعه و مقایسه میانگین دو جامعه بکار می رود (حافظ نیا، 1389،ص 27).
در تحقیق مورد نظر مقیاس اندازه گیری، نسبی بوده و همچنین در بخش اول پرسشنامه از تجزیه و تحلیل کمی توصیفی داده ها و از گرایش مرکزی و پراکندگی بهره برداری شده است .در بخش دوم برای تجزیه و تحلیل استنباطی در تاثیر متغیرها از رگرسیون و در بخش سوم نیز از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و روش آماری پارامتریک به آزمون Tاستیودنت و فریدمن، همچنین برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شده است.
آخرین مرحله از فرآیند انجام تحقیق، تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می باشد و پس از مشخص شدن میزان و نوع ارتباط متغیرها پیشنهادات کاربردی متناسب با نتایج مدل ارایه می گردد.
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار18 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب رگرسیون و تی تست تک متغیره مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف حوزه فعالیت شرکت ها
جدول4-1) توصیف حوزه فعالیت شرکت ها
فراوانی درصد
دریایی 6 8/8
کارگزاری 10 7/14
بازرگانی 48 6/70

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~