مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاموضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل منمودارات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
2-3 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع ، ماهیت ، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381،ص170)1.
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع،ص172)2.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین بازده غیر عادی سالانه،قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام شرکتها است و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.
3-3 جامعه مطالعاتی
بارتلی و پیر،2004 تحقیقات متعددی در مورد دستیابی به بهترین دوره زمانی بر آورد بازده مورد انتظار انجام دادند . آنها به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازده های ماهیانه یک دوره زمانی 5 ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی است (بارتلی و پیر ،2004،ص25) .با توجه به تحقیقات فوق و برای دقت و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق پیش رو دوره زمانی 7 ساله که از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1387 است ، به عنوان دوره زمانی تحقیق انتخاب شد .جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکتهای جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای 1381 تا 1387 ، با در نظر گرفتن ویژگی های زیر می باشد :
معامله روی سهام آنها دچار وقفه طولانی (از 4 ماه بیشتر ) نشده باشد .
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق برای شرکتهای مربوط دردسترس باشد.
در نهایت با توجه به محدودیت فوق به روش حذف سیستماتیک تعداد 103 شرکت بعنوان نمونه مطالعاتی تحقیق انتخاب شد ،که نام آنها در پیوست ارایه گردیده است.
4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها
مدل پژوهش حاضر به صورت ذیل ارائه می گردد.در مدل ارائه شده تمام متغیر ها بصورت سالانه محاسبه می گردد:
(1-1)

که در آن :
Rt: بازده غیر عادی
Pt : قیمت سهام
Vt :حجم سهام عرضه شده

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~