مناسبت

دانلود پایان نامه

نهی مطلق: بعضی مراجع مطلقاً رقص شادی را حرام می دانند.
نهی و احتیاط و جواز: بعضی رقص ها را کلاً نهی می کنند و در مورد بعضی احتیاط می ورزند و برخی را جایز می دانند مثل رقصیدن زن برای شوهرش.
احتیاط و جواز: دسته دیگری در مورد رقص زن در میان زنان و مرد در میان مردان احتیاط می کنند و بعضی دیگر از رقص ها را بی اشکال می دانند.
جواز: رقص زن در میان زنان و مرد در میان مردان را جایز می دانند، البته مشروط به اینکه شهوت انگیز و مفسده آمیز نباشد.
3.4.1. دیدگاه نهی
برخی از فقها هر گونه رقص، حتی رقص زن برای شوهرش را حرام می دانند، یکی دو نمونه را نقل می کنیم.
«بطور کلی رقصیدن زن جایز نیست و باید از آن اجتناب کرد حتی برای شوهر، بنا بر احتیاط واجب.»
و در استفتایی فرموده اند: رقصیدن مطلقاً اشکال دارد حتی برای همسر.
در مورد رقص، از ایشان فتوای دیگری در رسالۀ عملیه شان هست که نهی مطلق ندارد بلکه احتیاط می کنند، آن فتوا این است: سوال: رقصیدن زن در مجالس زنانه یا مرد در مجالس مردانه چه حکمی دارد و همچنین زن برای شوهر؟ جواب: احوط ، ترک این امور است.
بعضی دیگر فقط رقص زن برای شوهر خود را استثنا کرده اند و در بقیه موارد آن را دارای اشکال می دانند:
«رقص منشأ فساد است و اشکال دارد، خواه رقص زن برای زن یا مرد برای مرد و یا زنان برای مردان باشد، ولی رقص زن برای همسر اشکال ندارد.»
3.4.2. دیدگاه نهی، احتیاط و جواز
این دیدگاه، رقص مرد در میان مردان را نهی می کند و در خصوص رقص زن در میان زنان احتیاط می ورزد و رقص کودکان و دست زدن بزرگترها را بی اشکال می داند. امام خمینی و آیت الله گلپایگانی همین نظر را دارند. در مورد رقص فرموده اند: «رقصیدن برای مردان جایز نیست.»
احتیاط آنان هم دربارۀ رقص زنان این است: «بنابر احتیاط واجب، رقصیدن خانم در هر کجا اعم از مجلس عقد و عروسی و یا مولودی جایز نیست، مگر رقصیدن زن برای همسر خود.»
اگر در مجلس مردانۀ عقد و عروسی، بچه ها برقصن و مردان دیگر دست بزنند، جایز است؟ جواب: بچه ها تکلیف ندارند و حکم دست زدن هم اگر به نحو غنایی نباشد اشکال ندارد.
3.4.3. دیدگاه احتیاط و جواز
آیت الله بهجت: ایشان در رسالۀ توضیح المسائل خود، احتیاط واجب را در ترک رقص دانسته و فرموده اند: رقصیدن زن در مجالس زنان، و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.
مقلدان می توانند در اینگونه مسائل که احتیاطی است به مرجع دیگر رجوع کنند و حکم صریح را از او بگیرند و یا به همین احتیاط ها عمل کنند .
مشکل بعضی فقط حضور در مجالس جشنی است که رقص و دست زدن معمولی در آن است، یعنی خود، اهل رقص نیستند ولی به مجلسی دعوت شده اند که در آن رقص هم هست، لذا از آیت الله سیستانی پرسیده اند: زن در میان زنان و مرد در میان مردان بدون اختلاط برقصند و کار آنان شهوت انگیز هم نباشد، آیا جایز است؟ جواب: می تواند شرکت کند.
3.4.4. دیدگاه جواز
رقص زن در میان زنان و مرد در میان مردان بدون اینکه مفسده ای در میان باشد بی اشکال می دانند.
آیت الله خوئی: «از ایشان سؤال کرده اند که: آیا رقص و دست زدن مرد در میان مردان و زن در میان زنان در مناسبت های شادی مثل عروسی جایز است؟ جواب فی نفسه اشکال ندارد، اگر متضمن حرامی مثل اختلاط زن و مرد و مانند آن نباشد، والله العالم .»
آیت الله تبریزی: «ایشان بر «صراط النجاه» آقای خوئی، تعلیقه نوشته اند؛ در مقدمۀ آن کتاب فرموده اند: هر جا که سکوت کرده و تعلیقه نزده ام دلیل بر موافقت من با آیت الله خوئی است. در مسئله رقص، ایشان کاملاً سکوت کرده و این خود، نشان می دهد که ایشان رقص زن در میان زنان و مرد در میان مردان را، بدون اینکه متضمن حرامی باشد، بی اشکال می دانند.
آیت الله فاضل لنکرانی، نوری همدانی، مظاهری، صالحی مازندرانی، محمد حسین فضل الله، سید محمد سعید طباطبائی حکیم، محمد ابراهیم جناتی، ملا نظر طالقانی، این مراجع تقلید صاحب نام و دارای رسالۀ علمیه و برخی دیگر از فقها همگی رقص مرد برای مردان و زن در میان زنان را در مجالس شادی و عروسی حرام نمی دانند، مگر آنکه شهوت انگیز باشد و زن و مرد را به انحراف بکشاند، یا اگر زن و مرد نامحرم برقصند، یا زن در مقابل مرد اجنبی برقصد، حرام است .

مطلب مشابه :  توجیه معرفت