مهارت برقراری ارتباط

دانلود پایان نامه

تحقیقات نشان داده است که یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری انفرادی در پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد از جمله مبین، 1381 پژوهشی را با عنوان «تأثیر روش یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‏آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه آموزش و پرورش بخش انار» از توابع رفسنجان انجام داد که این نتایج به دست آمد. پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزانی که با روش یادگیری مشارکتی به یادگیری پرداخته بودند بیشتر از دانش‏آموزانی بود که با روش یادگیری انفرادی به یادگیری پرداخته بودند هم چنین در این تحقیق مشخص شد که در پیشرفت تحصیلی در تلفظ انگلیسی بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود نداشت. (اکبری، 1381)
در پژوهشی تحت عنوان “مطالعه تأثیر روش تدریس جیگ ساو و بر رشد مهارت‏های اجتماعی پایه دوم راهنمایی شهر ایرانشهر” توسط امین ملازهی در سال 81-1380 انجام شده است. چنین نتیجه گیری می‏شود که روش تدریس جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پایه دوم راهنمایی شهر ایرانشهر تأثیر معنی دار دارد. این پژوهش که از بین 2054 دانش‏آموز که از این تعداد 1091 دانش‏آموز پسر و 963 دانش‏آموز دختر بوده است و با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای 80 دانش‏آموز از بین مدارس راهنمایی شهر ایرانشهر صورت پذیرفت با روایی محتوایی آزمون اساتید علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت تأیید شده و پایایی این تحقیق با روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد که حاکی از تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر رشد مولفه‏های اجتماعی کلی دانش‏آموزان می‏باشد.
قراملکی (1386) در پژوهش خود با عنوان تأثیر روش تدریس فعال در رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان مورد مطالعه قرار داد که نتایج زیر حاصل گردید:
اثر روش تدریس بارش مغزی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان مثبت بوده است.
اثر روش تدریس فعال حل مسأله بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان مثبت بود هاست.
اثر تدریس بارش مغزی در مقایسه با روش تدرس حل مسأله بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان بیشتر بوده است.
فضلی در سال (1387) طی پژوهشی با عنوان “بررسی مقایسه‏ای تأثیر روش تدریس فعال و غیرفعال به پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان” نشان می‏دهد که بیان نمرات درس، رتبه‏های مهارت برقراری ارتباط و رتبه‏های نگرش عاطفی دانش‏آموزان دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این نمرات امتحان نهایی، رتبه مهارت و نگرش دانش‏آموزان گروه آزمایش از گروه شاهد بیشتر است.
طبری (1387) در تحقیقی با عنوان بررسی مقایسه‏ای اثرات آموزشی روش‏های فعال تدریس افزایش میزان مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان پایه چهارم ابتدایی استان مازندران بیان می‏دارد که روش‏های نوین فعال تدریس باعث پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان می‏گردد.
فرخی (1389) در تحقیقی با عنوان اثربخشی روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 89-88 بیان داشت که روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم موثر بوده است.
شعبانی (1374) نشان داد روش‏های فعال تدریس در افزایش توانایی‏هایی شناختی، عاطفی و رفتاری دانش‏آموزان نظام جدید موثر هستند. عباسیان (1376) نیز در پژوهشی که درباره تأثیر روش‏های تدریس بر پیشرفت درسی دانش‏آموزان انجام داد، به این نتیجه رسید که دانش‏آموزان گروه آزمایش که بر اساس الگوها و روش‏های فعال تدریس آموزش دیده بودند، به مراتب موفق تر از دانش‏آموزان گروه گواه بودند که با روش‏های معمولی آموزش می‏دیدند.
1-در تحقیقی که مبینی در شهرستان رفسنجان در سال 1377 انجام داده است نتایج زیر به دست آمده است:
الف)پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزانی که با روش یادگیری مشارکتی به یادگیری پرداخته بودند (گروه آزمایشی) در کل و در املاء گرامر، خزانه لغات و درک مطلب زبان انگلیسی، بیشتر از دانش‏آموزانی بود که به روش یادگیری انفرادی به یادگیری پرداخته بودند. (گروه کنترل)
2-کنعانی در شهرستان رشت (1378) نیز تحقیقی با عنوان مقایسه روش تدریس مشارکتی با آموزش سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه انجام داده است. او به این نتایج دست یافته است:
الف)روش تدریس مشارکتی در مقایسه با آموزش سنتی موجب بهبود و افزایش نمرات دانش‏آموزان این گروه درسی در آزمون شده است.
ب)روش تدریس مشارکتی تأثیر یکسانی بر پیشرفت تحصیلی دختران و پسران دارد.
ج)تفاوت معنی داری میان پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان قوی، متوسط و ضعیف در روش تدریس مشارکتی وجود ندارد و هر سه گروه دانش‏آموز از روش تدریس مشارکتی بهره می‏گیرند.
تحقیقات نشان داده شده است که یادگیری مشارکتی در رشد اجتماعی و عملکرد تحصیلی و خودپنداری دانش آموزن و دانشجویان تاثیر دارد از جمله قلتاش (1383) پژوهشی تحت عنوان (بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر کره‏ای در سال تحصیلی 83-1382) انجام داده که به این نتیجه رسیده است که اجرای روش یادگیری مشارکتی نمره میانگین مهارت های اجتماعی گروه آزمایش به نحو قابل ملاحضه‏ای افزایش داشت.این افزایش در بررسی اکثر فرضیه های ویژه یا به عبارتی در بررسی مولفه هابه صورت جداگانه کاملا مشهود بوده است. از طرف دیگر نمره میانگین گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون تقریبا یکسان بوده و تفاوت معناداری بین آن ها وجود نداشته است نتیجه گرفته شده است که یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش‏آموزان پسر ابتدایی پایه پنجم موثر بوده است (قلتاش،1383)
ایوبی(1377)پژوهشی با عنوان(مقایسه روش تدریس مشارکتی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش آوزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی منطقه ده شهر تهران) انجام داد . این تحقیق بر روی 46 دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان صورت گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش تدریس مشارکتی بیشتر از روش تدریس سنتی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی می شود.علاوه بر آن،روش تدریس مشارکتی بیشتر از روش تدریس سنتی موجب افزایش حرمت خود دانش‏آموزان در گروه آزمایش گردیده است.
حجازی(1390)در آموزشی که به روی 30 دانش آموز پسر منطقه سوم آموزش و پرورش بخش انار از توابع ارسنجان انجام داد،چنین نتایجی به دست آمد.پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزانی که با روش یادگیری مشارکتی به یادگیری پرداخته بودند بیشتر از دانش‏آموزانی بود که با روش یادگیری انفرادی به یادگیری پرداخته بودند.همچنین در این تحقیق مشخص شد که پیشرفت تحصیلی در تلفظ انگلیسی بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
بهرام زاده(1391) به بررسی روش تدریس مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خود پنداره دانشجویان پرداخت در این بررسی 111 دانشجو در دو گروه درسی روانشناسی کودک و نوجوانی دانشگاه آزاد بوشهر با استفاده از روش تقسیم تصادفی در دو گروه روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی قرار گرفتند، نتایج حاکی از آن است که نمرات آزمودنیهای روش تدریس مشارکتی در مقایسه با نمرات گروه آزمایشی سنتی در آزمون مربوط به نظریه های رشد به طور معناداری بالاتر بود. همچنین میزان یادداری مطالب توسط آزمودنیهای گروه به روش تدریس مشارکتی به ظور معناداری بیشتر از یادداری مطالب توسط آزمودنیهای گروه آزمایش سنتی بود .نتایج آزمون خودپنداری تفاوت معناداری را بین آزمودنیهای گروههای روش تدری مشارکتی و سنتی نشان داده است.
قهرمانی(1387) پژوهشی تحت عنوان (تاثیر روش تدریس مشارکتی با تاکید بر روش جیگ ساو بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهر کوه سبز در سال تحصیلی 87-1386) انجام داده و به ین نتیجه رسیده است که به کارگیری شیوه تدریس جیگ ساو تاثیر مثبت به روی بهبود مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان داشته است.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تاریخچه پژوهشهای محدود و آزمایش درباره مشارکت در یادگیری به دهه 1920 میلادی باز می‏گردد.ولی تحقیق در مورد کاربردهای ویژه یادگیری مشارکتی در کلاسهای درس،از اوایل دهه 1970 میلادی آغاز شد.
در دهه 1970 جانسون و اسلاوین تحقیقات متعددی در خصوص یادگیری مشارکتی انجام داده اند که تحقیقات اسلاوین بر تاثیر یادگیری مشارکتی بر موفقیت تحصیلی و تحقیقات جانسون بر تاثیر یادگیری مشلرکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی تمرکز دارد.
جانسون و همکاران (1981) در یک بررسی کلی 122 تحقیق انجام شده در خصوص تاثیر انواع یادگیری مشارکتی،سنتی و رقابتی بر پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.در این بررسی محققین،گروههای به کار گرفته شده در تحقیقات مذکور را به چهار دسته به ترتیب زیر قراردادند:

مطلب مشابه :  روش انجام مناقصه