مهارت های فکری و عملی

مهارت های فکری و عملی

مهارت های فکری و عملی

4. طراحی برای مقایسه این برنامه درمانی با روشهای دیگر و اعمال کنترل کامل بر متغیرهای مشتبه کننده فراهم شود چرا که اثربخشی این مداخلات درمانی در مقایسه با مداخلات مشابه بهتر مشخص میشود و تاثیراتی چون قرارگرفتن و تاثیراتی چون قرار گرفتن در جو درمانی و حمایتی را کنترل میکند.
5. توصیه میشود تعداد افراد نمونه بیشتری برای انجام دادن رویکرد درمانی شناختی – رفتاری در نظر داشته باشند.
6. توصیه میشود پژوهشهای بیشتری مبنی بر اثربخشی رویکرد درمانی شناختی- رفتاری بر مولفه های نشانه های جسمانی و کارکرد اجتماعی سلامت عمومی در دوره پیگیری بررسی شود.
7. توصیه میشود این پژوهش بر روی زنها نیز انجام گیرد.
2-4-5 پیشنهادات کاربردی
1. کمپ ها و مراکز برای جلسات خانوادگی یک برنامه منظم داشته باشند. فواید این جلسات بسیار گسترده است و معضلات فرایند درمان اعتیاد را تا حد زیادی کاهش می دهد.
2. هر خانواده با مشکلات خاص خودش در فرایند درمان تأثیرگذار است؛ در ابتدای درمان خانواده بر اساس مشکل اصلی(هم بستگی، کنترل گری افراطی، بینش محدود به بیماری، بلاتکلیفی و نیاز به خانواده درمانی) بررسی شده و برنامه ریزی درمانی انجام شود.
3. استفاده گسترده تر و علمی تر از روانشناسان و روان پزشکان به صورت توأمان برای حل معضل به صورت همزمان روان درمانی و دارو درمانی در کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد و تأکید پیگیری درمان مورد توجه جدی این مراکز قرار بگیرد.
4. پیشنهاد می شود کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد با مشروط نمودن سیاست های مدیریتی و تشویقی خود به الزام نسبت به پیگیری درمان های غیردارویی، کیفیت وکمیت فعالیت خود را افزایش دهند.
5. داشتن برنامه درمانی یکپارچه که کلیه کارکنان مرکز بر اساس آن عمل کنند ضروری است.
6. در مورد برخی مشکلات خلقی و اضطرابی در معتادان روان درمانی فردی و هماهنگی روان شناس با روان پزشک لازم است.
7. پیشنهاد میشود که این طرح درمانی در محدوده زمانی طولانی تری اجرا شود تا فرصت انتقال مهارت های فکری و عملی که در جلسات درمانی فراگیری میشود به موقعیت های واقعی زندگی فراهم شود.
فهرست منابع
الف منابع فارسی
امینی،کوروش (1379)، علل بازگشت مجدد معتادان به موادافیونی در مراجعین به مراکز دولتی شهر همدان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده مامایی و پرستاری.
فری، مایکل (1388) راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی (ترجمه مسعود جان بزرگی)،
قم: زیتون، تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002.
حسین پور، محمد و همکاران (1389)، اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان، یافته های نو در روانشاسی، زمستان 1389.
حمید پور، حسن و همکاران (1389)، کارایی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب
فراگیر، مجله روانپزشکی و رواشناسی بالینی ایران، زمستان 1389.
خرمی، ناصر؛ سیف، علی اکبر (1382)، مقایسه اثر بخشی درمانهای رفتاری، شناختی و گروه درمانی در
درمان اعتیاد به مواد مخدر، دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، پائیز 1382.
خورشید زاده، محسن، برجعلی، احمد (1390)، اثر بخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، زمستان1390.
دباغی، پرویز (1386)، اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرحواره های معنوی در پیشگیری از عود مصرف مواد افیونی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی
ایران 1386.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~