موفقیت کسب و کارهای کوچک

دانلود پایان نامه

4. عدم تناسب وام پرداخت شده با هزینه
های انجام فعالیت:
این مسئله باعث بی
توجهی زنان به فعالیت
های تولیدی شده است چرا که اگر زنان سرپرست خانوار، امکانات اولیه
ای نداشته باشند نمی
توانند با این منابع، کار تولیدی راه بیاندازند.
5. عدم توجه به وضعیت و شرایط زنان سرپرست خانوار:
بعضی از زنان سرپرست خانوار مجبور به انجام مخارجی هستند (اعم از دادن جهیزیه به دخترانشان، هزینه درمان خود و یا افراد خانواده و …) که قبل از ترغیب آنان به کار تولیدی باید به این موارد توجه شود.
6.عدم آموزش زنان سرپرست خانوار در مورد فعالیت مورد نظر:
از آنجائیکه یکی از اصول توانمند سازی زنان سرپرست خانوار آموزش آنهاست به نظر می‏رسد یکی از مواردی که به آن چندان پرداخته نشده است آموزش باشد. 3) پیشنهادها
از آنجا که فقر، تنها به معنای فقر اقتصادی نیست، بلکه مجموعه
ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فقر را ایجاد می
کنند، به همین دلیل برای کاهش فقر لازم است مجموعه
ای از خدمات ارائه شود که علاوه بر خدمات مالی، شامل خدمات غیرمالی نیز می
شود. بسیاری از فقرا فاقد اعتماد به نفس کافی هستند و به همین دلیل تمایلی برای استفاده از خدمات مالی ندارند. لازم است آموزش
هایی برای ارتقای حسن اعتماد به نفس و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه گنجانده شود.
علاوه بر این، فقرای ساکن در مناطق فقیر و فاقد زیرساخت
های مناسب و دور از بازار نمی
توانند به نحو مطلوبی از وامها استفاده کنند و این فقرا که به لحاظ غذایی هم در تنگنا هستند، تنها وام را برای نیازهای مصرفی بکار می
برند.
در زمینه توانمندسازی به یک دیدگاه کلی
نگر و جامع و یکپارچه نیاز است. شناسایی وضعیت زنان سرپرست خانوار و ارائه طرحهایی که از مرحله آموزش حرفه، کمک در تأمین وسایل موردنیاز، پشتیبانی
های حداقل کوتاه مدت را دربرداشته باشد می
تواند به این مهم یاری رساند، چرا که تنها، دادن اعتبار نمی
تواند مشکلی را حل نماید. بلکه روحیه کارآفرینی در زنان سرپرست خانوار باید ایجاد شود و این اتفاق نمی
افتد، مگر این که قبل از ترغیب آنها به فعالیت
های تولیدی، نیازهای ضروری و اولیه آنها را پوشش داده باشیم.
چرا که اول، بودن و سپس، بهتر بودن مطرح است.
تأمین اعتبارات خرد برای اطمینان از موفقیت کسب و کارهای کوچک روستایی لازم است اما کافی نیست. شرایط ضروری برای موفقیت این نوع کسب و کار و شاید هم موفقیت اعتبارات خرد عبارتند از: زیرساختهای کافی، کارآفرینان ماهر، دسترسی به اطلاعات و فرهنگ راهنمای کسب و کارهای کوچک. رفع نیازهای ضروری آنها قبل از ترغیب به فعالیت تولیدی، پرداخت تسهیلات در چارچوب ساختار تعاونی
ها و اتحادیه
ها، آموزش عمومی متقاضیان در زمینه طرح، همکاری مستمر نهاد معرفی کننده در تمام مراحل اجرای طرح، تضمین اعتبار از سوی نهاد معرفی کننده، شناخت دقیق مخاطب از نظر داشتن مهارت و توان کار تولیدی، پرداخت اعتبار مناسب با فعالیت تولیدی و نیاز داوطلب و ایجاد انگیزه تولید و رعایت حال مخاطبان با توجه به شرایط مالی از جمله راهکارهایی است که برای توسعه و تقویت طرح، شایان ارائه است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
در صورت پرداخت اعتبار به صورت گروهی، امکان کاهش هزینه
ها و افزایش بهره
وری از سرمایه وجود دارد. بدیهی است برای این منظور، نخست باید فرهنگ
سازی لازم صورت گیرد.
روحیه کسب درآمد که یکی ازعوامل توسعه است، در این مورد بسیار مهم است.
بدون جمع
آوری و انباشت سرمایه در جامعه روستایی، نمی
توان تغییر قابل ملاحظه
ای در شرایط زندگی روستاییان بوجود آورد. غالب روستاییان به دلیل محدودیت درآمد، منابع مالی اندک خود را صرف نیازهای کوتاه مدت خود می
نمایند. اهمیت پس
انداز در توسعه به گونه
ای است که رستو از نظریه
پردازان نوسازی اقتصادی، تأسیس مؤسسات مالی برای انباشت سرمایه و بکارگیری آن را از شرایط توسعه اقتصادی می
داند. (ازکیا، 1377).
بسیاری از زنان سرپرست خانوار به دلیل نداشتن ضامن معتبری در روستا و به علت وجود بدهی قبلی به افراد، قادر به دریافت وام نیستند. از این رو، توجه به رفع نیازهای اساسی آنها و ایجاد فعالیت
های تولیدی متناسب با مهارتهای آنها ضروری به نظر می
رسد.
از آنجا که رضامندی زنان سرپرست خانوار بر موفقیت طرح مؤثر است، مصاحبه با زنان حاکی از آنست که رفت و آمدهای مکرر به بانک زمینه نارضایتی آنها را فراهم می
آورد. لذا پیشنهاد می
شود:
1. متناسب با نظرات کمیسیون ساده
سازی روش
ها نسبت به حذف فرایندهای اضافی در پرداخت تسهیلات طرح اقدام گردد تا از مراجعه مکرر زنان به بانک جلوگیری به عمل آید. (انصاری، 1372) به نقل از(عرب مازار و سعدی، 1384)
2. در مواجه با مخاطبین، بانک کشاورزی از کارشناسانی استفاده کند که دارای روابط عمومی قوی
تر بوده و آموزشهای لازم را در این خصوص دیده باشند.
3. از انجام اموری که منجر به افزایش هزینه
های متقاضی (هزینه معاملاتی) می
شود مثلاً تهیه مدارک غیرضروری، مراجعه مکرر به بانک و … پرهیز گردد.
3-1- سخن آخر :
شاید بزرگترین نگرانی نهادهای مالی حمایت ”فقیرترین فقرا“ باشد و در خدمت
رسانی به این گروه غلو کنند ولی متأسفانه کارگزاران دولتی ترغیب می
شوند که بودجه
هایی را که باید صرف اهداف مطمئن مانند امنیت غذایی، مراقبتهای بهداشتی و رفاه ”فقیرترین فقرا“ بشود را صرف فقرایی می‏کنند که از شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند.
فهرست منابع:

مطلب مشابه :  انواعداشبوردهای سازمانی