مولفه های هوش معنوی

مولفه های هوش معنوی

درباره اجزای تشکیل دهنده هوش معنوی (مولفه ها) نظرات مختلفی ارائه شده است. در زیر به طرح چند رویکرد درباره عوامل اصلی هوش معنوی اشاره می شود:

از نظر امونز[1] (2000) هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی در جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرایند دستیابی به هدف می باشد.

وی به صورت ابتکاری پنچ مولفه را برای هوش معنوی پیشنهاد کرده است:

1-ظرفیت برای تعالی.

2-توانایی برای تجربه ی حالت های هوشیاری عمیق.

3-توانایی برای خدایی کردن و تقدس بخشیدن به امور روزانه.

4-توانایی برای سود بردن از منابع معنوی برای حل مسئله در زندگی.

5-ظرفیت پرهیزگاری و عمل اخلاقی مانند بخشش، تواضع، نوع دوستی (میرزایی،1382).

development

مطلب مشابه :  تحقیق (پایان نامه) : تحلیل مفهوم سکوت مقنن -خرید پایان نامه