میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

با نظر به محدود بودن جامعه آماری، جهت تعیین حجم نمونه در هر منطقه از جدول کرجسی و مورگان بهره گرفته شد. بر این اساس حجم نمونه برابر با 174 نفر بوده و نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. ضمن آنکه جامعه آماری مدیران ارشدو میانی بر اساس نمونه های در دسترس، تمام شماری شده که برابر با 48 نفر بوده است.
3-6- روش گردآوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر، به دو شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی بوده است. در بخش مطالعات اسنادی به منظور استفاده در مبانی نظری و تئوریک پژوهش، محقق از منابع مختلفی نظیر کتابها، پایان نامه ها، مقالات چاپی و آمارنامه ها بهره گرفت. همچنین در بخش مطالعات میدانی، محقق پس از تهیه ابزار اندازه گیری مناسب که در این تحقیق پرسشنامه بوده است، در ابتدا به صورت طرح آزمایشی (پایلوت) تعداد 30 پرسشنامه را در بین جامعه آماری تکمیل نمود و پس از تایید روایی پرسشنامه، محقق پرسشنامهها را در بین جامعه آماری توزیع و پس از گردآوری اطلاعات، در بخش یافته های تحقیق از نتایج مستخرجه استفاده نمود.
3-7- ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این راستا جهت داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری می شود. بدین منظور جهت سنجش رضایت شغلی، از پرسشنامه توسط ویسوکی و کروم (1991) که شامل 39 سئوال است، استفاده شد. در این پرسشنامه ابعاد مختلف رضایت شغلی از بعد نوع کار، سرپرست، همکاران، ارتقاو ترفیع و حقوق و مزایا مورد سنجه قرار گرفتند. همچنین جهت سنجش سبک رهبری از پرسشنامه سبک رهبری پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس استفاده گردید. شایان ذکر است که پرسشنامه رضایت شغلی در میان کارکنان و پرسشنامه سبک رهبری در میان مدیران تکمیل گردید.
3-8- روائی و پایائی ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
روایی از واژه روا به معنی جائز و درست گرفته شده است مقصود از روانی آن خصیصه ای است که آنچه را مدعی اندازه گیری آن است همان را از ابتدا اندازه گیری کند. ابزاری که دارای روایی است به آن معناست که آن ابزار دقیقاً همان چیزی را اندازه می گیرد که به خاطر آن طراحی شده است.
روش های مختلف برای تعیین روائی عبارتند از: (صبحی، 1389: 109)
اظهار نظر گروهی(کارشناسان و متخصصان)
تکرار آزمایش
استدلال منطقی
استفاده از روش های آماری(تحلیل آماری)
برای آنکه تحقیق، مسیر صحیح خود را طی کند وابزارهای سنجش بتوانند صفات مورد نیاز را
اندازه گیری کند، شاخصهای اندازه گیری هر متغیر را تعیین و با حدود 20 نفر از افراد خبره و کارشناس مربوطه مصاحبه نموده و نسبت به جرح و تعدیل شاخصهای مربوط اقدام خواهد شد و نهایتاً پس از جمعبندی نظریات آنان با نظر اساتید راهنما و مشاور و تعداد ده نفر دیگر از همان افراد خبره متناسب با هر مولفه تعدادی گویه مناسب را انتخاب گردیده و سرانجام پرسشنامه نهایی تنظیم می شود.
همچنین پایائی به معنای ثبات اندازه گیری داده ها در زمان های مختلف می باشد هر چه این ثبات بیشتر باشد خطای اندازه گیری کاهش می یابد معمولاً برای محاسبه پایائی به ویژه برای پرسشنامه محقق ساخته، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می نمایند که مقدار آن بزرگتر یا مساوی 7/0 و کوچکتر یا مساوی یک می باشد (1>a>7/0) محقق به منظور بررسی پایائی و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون – آزمون مجدد اقدام خواهد کرد، به طوری که پرسشنامه بر روی 30 نفر بصورت پایلوت تکمیل گردیده و سپس جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که یک روش اعتباریابی است و همسانی درونی آزمون را ارزیابی می کند و نشان می دهد که سوالات آزمون تا چه اندازه توانایی دارند تا خصیصه ای واحد را اندازه گیری نمایند. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون آماری(آلفای کرونباخ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه شده به قرار جدول ذیل است.
جدول شماره (3-1) بررسی ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای وابسته و مستقل
متغیر ضریب آلفای محاسبه شده
متغیر وابسته (رضایت شغلی) 79/0
متغیر مستقل (سبک رهبری و مدیریت) مدیریت مشارکتی 79/0 81/0
رهبری آمرانه 83/0

مطلب مشابه :  سازمان بهداشت جهانی، مهارت های حل مسئله، فرایندهای شناختی

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های به دست آمده، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این راستا جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش زیر اقدام گردید:
جداول توزیع فروانی برای متغیرهای فردی و سازمانی پاسخگویان و پاسخ آنها به های آزمودنیها به سئوالات پرسشنامه
ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق
آزمون تفاوت میانگین و تحلیل واریانس