میزان تحصیلات

میزان تحصیلات

میزان تحصیلات

1- به نظرمی رسد در دادسرا و دادگاه نظامی حقوق شهروندی رعایت می شود.
از نظر بیشتر کسانی که به سازمان قضایی مراجعه کردند حقوق شهروندی در سازمان قضایی رعایت میشود. بنابراین فرضیه تایید می شود.
2- به نظرمی رسد کارکنان دادسرا ودادگاه نظامی به ارباب رجوع احترام می گذارند.
طبق دادههای بدست آمده از نظر اکثر پاسخگویان کارکنان سازمان قضایی به ارباب رجوع احترام میگذارند و حقوق آنها را رعایت میکنند.
4-5- سوال اصلی پژوهش
در سازمان قضایی نیروهای مسلح حقوق شهروندی به چه میزان رعایت می شود؟
همان طور که در پاسخ به سوالهای فرعی اشاره شد بیشتر پاسخگویان نسبت به رعایت حقوق شهروندی درابعاد مختلف آن در سازمان قضایی نظر مثبت داشتند بطور کلی در این تحقیق10 سوال برای سنجش رعایت حقوق شهروندی از پاسخگویان پرسیده شد که در پرسشنامه شامل سوالهای 7 (نحوه برخورد) 8 (رعایت حقوق ارباب رجوع) 9 (امکان دفاع متهمین) 10 (یادآوری حقوق متهمین) 11 (استاندارد بودن بازداشتگاه های نظامی) 12 (متناسب بودن آراء دادگاههای نظامی) 15 (رعایت آیین دادرسی) 16 (متفاوت بودن رعایت حقوق شهروندی) 17 (رعایت حقوق شهروندی توسط قضات) 18 (امکان مطالعه پرونده ها توسط وکلا) مستقیما به رعایت حقوق شهروندی در سازمان قضایی اشاره دارند که با توجه به پاسخ سوالهای فوق می توان گفت حقوق شهروندی در سازمان قضایی رعایت می شود.
4-6- سوال های فرعی پژوهش
1- میزان تحصیلات کسانی که به سازمان قضایی مراجعه میکنند چقدر است؟
طبق اطلاعات بدست آمده 38 درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم و 33 درصد دیپلم هستند و در مجموع 71 درصد دارای مدرک دیپلم و پایین تر میباشند و در مقابل 28 درصد مدرک دانشگاهی دارند.بنابراین می توان چنین بیان کرد که میزان تحصیلات اکثرمراجعه کنندگان به سازمان قضایی در سطح متوسطی است علت این امر این است که بیشتراین افراد سربازانی هستندکه پس از اخذ دیپلم یا قبل از آن وارد خدمت سربازی شدند و در حین خدمت مرتکب جرم وبه سازمان قضایی مراجعه کردند.
2- کارکنان و قضات سازمان قضایی به حقوق شهروندان (ارباب رجوع) به چه میزان توجه دارند؟ برای پاسخ به این سوال پژوهش سه سوال در پرسش نامه مطرح شد.
از دیدگاه 74 درصد از پاسخگویان کارکنان سازمان قضایی حقوق ارباب رجوع را رعایت می کنند
از دیدگاه 75 درصد پاسخگویان کارکنان سازمان قضایی حقوق مجرمین را به آنها یادآوری می کنند.
70 درصداز پاسخگویان نحوه برخورد کارکنان سازمان قضایی را خوب وخیلی خوب توصیف کردند
در پاسخ به سه سوال فوق، بیش از 70 درصد از پاسخگویان برخورد کارکنان سازمان قضایی را هم از جهت رعایت حقوق ارباب رجوع، یادآوری حقوق آنان، وبرخورد کارکنان مناسب می دانستند. مطابق با بند 4 بخشنامه فوق می باشد که اشاره میکند: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد بنابراین درپاسخ به سوال پژوهش می توان گفت کارکنان و قضات سازمان قضایی به حقوق شهروندان (ارباب رجوع) توجه دارند.
3- محرمانه بودن پرونده های نظامی به چه میزان موجب رعایت نکردن حقوق شهروندی میشود؟ برای پاسخ به این سوال از پاسخگویان سوال شد آیا رعایت حقوق شهروندی در سازمان قضایی متفاوت از دادگاه های عمومی است؟ 80 در موافق این نظر و 10 درصد مخالف بودند. بنابراین محرمانه بودن پرونده های نظامی مانع رعایت حقوق شهروندی نشده است و از این جهت تفاوتی بین دادگاه های نظامی ومحاکم عمومی نمی کند.
4- مراجعین از رعایت حقوق شهروندی در سازمان قضایی به چه میزان راضی هستند؟
با توجه به پاسخ سوالهای فوق می توان جواب این سوال رانیز استنباط کرد چون در زمینه برخورد قضات و کارکنان، رعایت آیین دادرسی و امکان دفاع متهمین از خود در محاکم نظامی نظر اکثر پاسخگویان مثبت است درعین حال از پاسخگویان سوال شد به نظر شما باید جرایم عمومی نظامیان در سازمان قضایی رسیدگی شود؟ 52 درصد موافق و 38 درصد مخالف این نظر هستند این بدان معنی است که بیشتر پاسخگویان ترجیح میدهند حتی جرایم عمومی نظامیان که درحال حاضر در صلاحیت سازمان قضایی نیست دراین سازمان رسیدگی شود.
4-7- نتایج فرعی
علاوه بر سوال هایی که در بالا اشاره شد چند سوال در پرسشنامه گنجانده شد که اگر چه به رعایت حقوق شهروندی مرتبط است اما بهطور جداگانه قابل بررسی است:
در پاسخ به سوال 19، 74 درصد از پاسخگویان بر این باور هستند که یگان های نظامی از حقوق نظامیان در دادگاه ها دفاع می کنند این باور بدان معناست که یگان های نظامی علاوه براینکه وظیفه معرفی افراد مجرم را به دادسرای نظامی به عهده دارند باید از حقوق آنها نیز دفاع کنند.
در پاسخ به سوال20، 82 درصد از مراجعین معتقد هستند که غیر نظامیان از حقوق خود دردادگاه های نظامی مطلع نیستند این پاسخ شاید بدان معنا باشد که غیر نظامیان اصولا با وظایف وحیطه مسئولیت سازمان قضایی آشنا نیستند و بنابراین زمانی که با نظامیان برخورد می کنند اطلاع ندارند که باید به سازمان قضایی مراجعه کنند و نکته دوم اینکه زمانی که به سازمان مراجعه کردند از حقوق خود آگاهی ندارند در هر صورت لازم است اطلاع کافی دراین خصوص به غیر نظامیان ارائه شود.
در پاسخ به سوال 21، از پاسخگویان سوال شد به نظر شما باید جرایم عمومی نظامیان در سازمان قضایی رسیدگی شود؟ 52 درصد موافق و38 درصد م
خالف این نظر هستند این موضوع از جمله نکتههایی است که با توجه به ظرفیت بالقوه سازمان قضایی وحفظ احترام وشان نظامیان باید مورد توجه و بررسی قرارگیرد و در صورت لزوم قوانین لازم دراین زمینه پیشنهاد وتصویب شود.
4-8- تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری اطلاعات، داده های خام کدبندی شده و وارد رایانه گردید وپس از غربال گری واصلاح داده ها با بهره گیری از نرم افزارspss موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت ودر تحلیل داده ازآمار توصیفی، توزیع فراوانی نسبی وترسیم نمودار استفاده شده است.
دراین فصل نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه ها ارائه میشود.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~