ناهماهنگی شناختی

ناهماهنگی شناختی

ناهماهنگی شناختی

شکل 2-2 مراحل مختلف فرایند تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند را نشان داده است:
توجه
ادراک
پذیرش
توجه
ادراک
پذیرش
پاسخ
( تغییر نگرش )
محرک
شکل2-2: مراحل تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند ( هاولند و همکاران، 1953 ؛ به نقل از کریمی ، 1380 )
2-1-5-4-1-2- نظریه مشوق ها و تعارض ها
این نظریه، موضوع نگرش را برحسب یک تعارض گرایشی – اجتنابی در نظر می گیرد. این دیدگاه نیز معتقد است که نگرش حاصل مجموعه ای از عناصر مثبت و منفی است، یعنی، برآیند سود و زیان حاصل از داشتن نگرش خاصی است. وقتی درزمینه داشتن نگرش شخص دچار تعارض می شود، موضعی را اتخاذ می کند که او را به حداکثر منافع برساند (کریمی، 1380).
1-2-5-4-2- الگوهای شناختی
1-2-5-4-2-1- نظریه تعادل
طبق نظریه تعادل، در یک نظام تعادلی، دو شخص و یک شئ یا سه شخص در روابط متقابل اند. در این نظام سه نوع ارزشیابی وجود دارد: ارزشیابی فرد از هر یک از اشیاء یا اشخاص و از رابطه آن اشیاء یا اشخاص با یکدیگر. با فرض این که هر ارزشیابی مثبت یا منفی است، بدون تفاوتی در نیرومندی آن ها، چهار موقعیت ممکن وجود دارد: یا همه ارزشیابی ها مثبت اند، یا دو ارزشیابی مثبت و یکی منفی است، یا یکی مثبت و دو تا منفی است و یا این که همه ارزشیابی ها منفی اند. موقعیت های اول و سوم متعادل یا ازنظر شناختی هماهنگ تلقی می شوند، درحالی که موقعیت های دو و چهارم نامتعادل اند. نظریه تعامل معتقد است که یک سیستم از حالت عدم تعادل به سوی حالت تعادل حرکت می کند. بدین ترتیب که یکی از حالت های عدم تعادل به سمت یکی از حالت های متعادل حرکت خواهد کرد (کریمی، 1380).
1-2-5-4-2-2- نظریه توافق
دیدگاه توافق به وسیله Osgood & Tannenbaum (1955، به نقل از کریمی، 1380) عرضه شده است. این نظریه، توجه خود را به اثری که یک فرد با موضعی مثبت یا منفی نسبت به یک شئ یا شخص دارد، متمرکز می کند. در این نظریه حداکثر نظر مثبت با 3 + و حداکثر نظر منفی با 3 – نشان داده می شود. هرگونه تغییر در نظر به صورت عددی در فاصله بین این دو عدد تغییر می کند. چنان چه اختلاف بین دو نظر وجود داشته باشد، لازم است که برای برقراری تعادل، حرکتی از یکی از دو طرف یا از هر دو در جهت تعدیل نظر صورت گیرد تا دوباره تعادل برقرار شود.
1-2-5-4-2-3- نظریه همسازی شناختی
این الگو بر این مبنا استوار است که انسان پذیرنده اطلاعاتی است که با نگرش های او هماهنگی داشته باشند. اطلاعات ناهماهنگ ازنظر روانی برای فرد ناخوشایندند و او سعی می کند آن ها را به نحوی تغییر دهد که با نگرش های وی همخوان شوند و یا نگرش خود را تغییر داده با اطلاعات دریافتی هماهنگ کند. Leon Festinger در نظریه ناهماهنگی شناختی اش می گوید وقتی دو شناخت همزمان ولی نامتجانس برای فرد پیش می آید او را دچار ناهماهنگی شناختی می کند و شخص در چنین حالتی غالباً دست به توجیه رفتار خود می زند یا نگرش خود را تغییر می دهد (کریمی، 1380).
1-2-5-4-2-4- نظریه قضاوت اجتماعی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~