نتایج استنباطی

نتایج استنباطی

نتایج استنباطی

پاسخگویی 92/2
عوال محسوس 24/3
اطمینان خاطر 34/3
همدلی 52/2

با توجه به جدول 4-21 مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 05/0 می باشد در نتیجه بین میانگین رتبه های ابعاد متغیر کیفیت خدمات ارایه شده تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به میانگین رتبه ها، بالاترین رتبه را به ترتیب ابعاد اطمینان خاطر، عوامل محسوس، و قابلیت اعتماد دارا می باشد.
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه
هر پژوهش علمی ، تلاش منطقی و سازمان یافته برای پاسخ به یک پرسش یا راه حل مسأله است ( خاکی ،1391، ص225). در پایان هر پژوهش، محقق پس از جمع آوری داده های پیرامون سوالات تحقیق و تحلیل توصیفی و استنباطی آن ها می بایستی نتیجه گیری کرده و پیشنهاداتی در رابطه به نتایج بدست آمده ارائه دهد. در واقع یکی از راه هایی است که نظریات به عمل، به منظور دستیابی به موفقیت تبدیل می شوند. در این تحقیق نیز محقق بعد از تجزیه و تحلیل دقیق و آماری داده ها در خصوص نتایج داده های توصیفی و نتایج استنباطی داده ها پیشنهاداتی با توجه به پاسخ شرکت ها و در نهایت محدودیت های پیش روی پژوهش ارائه داده است.
5-2) نتیجه گیری و خلاصه یافته ها
5-2-1) نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهش
با توجه به نتایج بیشتر شرکتها (حدوداً 70درصد) در زمینه بازرگانی فعالیت داشته و تقریباً بیش از 47 درصد از این شرکتها نیز سابقه فعالیت آنها بین 5 تا 15 سال می باشد. که می بایست به شرکت هایی که در حوضه بازرگانی فعالیت می کنند اهمیت ویژه ای داد و همچنین سنوات فعالیت شرکتها نشان از این دارد که شرکتها هنوز در این زمینه جوان هستند و از تجربه های شرکتهای قدیمی تر بیشتر و بهتر می بایست بهره برداری کنند.
میزان ارتباط شرکت ها با اداره کل گمرکات در حد مطلوبی است و بیش از 33 درصد شرکتها بالای 15 سال با آن در ارتباط بوده اند. ولی اداره کل گمرکات می بایست توان خود را در برآوردن سطح تقاضای شرکتها را افزایش دهد تا شرکتهای بیشتری را به عنوان مشتری جلب نماید.
اداره کل گمرکات استان گیلان می بایست سطح فناوری را برای شرکتها افزایش دهد.چون بیش از 55 درصد شرکتها معتقد هستند که سیستم و فناوری در این اداره کل به صورت سنتی و مکانیزه است. ولی نباید از این نکته چشم پوشی کرد که بیش از 30 درصد به صورت اتوماسیون ارایه خدمات می شود که این مقدار برای ایجاد یک گمرک الکترونیکی پایین است.
سطح امکانات اداره کل گمرکات در حد مطلوبی است و بیش از 70 درصد شرکتها معتقد هستند که به صورت مکاتبه ای و اینترنتی می باشد ولی بیش از 20 درصد امکانات اداره کل گمرکات به صورت مکاتبه ای عرضه می گردد . امید می رود این مقدار نیز درآینده کاهش و به سمت الکترونیکی تر شدن پیش رود.
میزان ارتباط شرکت ها با بخش های اداره کل گمرکات در حد مطلوبی است و بیش از 57 درصد شرکتها با سرویس واردات و در زمینه واردات قطعی فعالیت داشته اند که در مقایسه با صادرات این درصد 2 برابر است و نشان از این دارد که بیشتر شرکتها در حال حاضر در زمینه واردات مشغول هستند.
با توجه به میزان ارتباط شرکت ها با بخش های اداره کل گمرکات ، بیشترین تراکم و اشغال کاری برای شرکتها مربوط به بخش واردات است که این مقدار بیش از 61 درصد را به خود اختصاص داده است. که اداره باید برای آن تدبیری مناسب اتخاذ نماید.
5-2-2) نتایج و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق
نتیجه فرضیه های اصلی:
در تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی چون سطح معنی داری تحلیل واریانس کوچک تر از پنج صدم می باشد نشان می دهد مدل پیشنهادی معنی دار می باشد و رابطه خطی بین خدمات ارایه شده و رضایتمندی وجود دارد. شدت این تاثیر برابر با 522/0 می باشد، متغیر خدمات ارایه شده در حدود 27 درصد متغیر رضایتمندی را تبیین می کند. با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد یعنی با افزایش خدمات ارایه شده ، رضایتمندی نیز افزایش می یابد.
با توجه به سطح معنی داری به دست آمده برای کیفیت خدمات که بزرگتر از 05/0 می باشد در نتیجه تفاوت معناداری بین خدمات درک شده و انتظارات شرکتها وجود ندارد .هر چند فاصله ای اندک از اختلاف میانگین ها مشاهده می شود ولی این شکاف اندک بوده و اداره کل می تواند با برنامه ریزی صحیح آن را کاهش دهد.
نتیجه فرضیه فرعی اول:
سطح معنی داری به دست آمده برای بعد قابلیت اعتماد، بزرگتر از 05/0 می باشد. می توان نتیجه گرفت که میانگین مورد انتظار شرکت ها از بُعد قابلیت اعتماد، با خدمات درک شده با هم تفاوت معنی داری ندارند و این بدین معنی است که اداره کل گمرکات استان گیلان از بُعد قابلیت اعتماد، انتظارات شرکتها را برآورده نموده و این شرکتها در طیف رضایتمندی از کیفیت خدمات اداره در بعد قابلیت اعتماد ناراضی نیستند. نتیجه مذکور با مطالعات جی. آگبور (2011) در مورد دانشگاه (او مِ آ ) هم سو می باشد.وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات از بعد قابلیت اعتماد و رضایت مشتری در دانشگاه (او مِ آ) وجود دارد.
نتیجه فرضیه فرعی دوم:
سطح معنی داری به دست آمده برای بعد پاسخگویی، کوچکتر از 05/0 می باشد. می توان نتیجه گرفت که میانگین مورد انتظار شرکت ها از بُعد پاسخگویی، با خدمات درک شده با هم تفاوت معنی داری دارند و این بدین معنی است که اداره کل گمرکات استان گیلان از بُعد پاسخگویی ، انتظارات شرکتها را برآورده ننموده و انتظارات شرکتها بیشتر از خدمات درک شده می باشد. این شرکتها در طیف رضایتمندی از کیفیت خدمات اداره در بعد پاسخگویی راضی نیستند. نتیجه مذکور با مطالعات جی. آگبور (2011) در مورد دانشگاه ( او مِ آ) هم سو می باشد.وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات از بعد پاسخگویی و رضایت مشتری در دانشگاه (او مِ آ) وجود دارد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~