نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

E: سود قبل از اقلام غیرمترقبه برای دوره مالی جاری، هم مقیاس شده از طریق ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (MVE) در ابتدای دوره؛ که در آن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره از طریق حاصل ضرب تعداد سهام عادی در قیمت هر سهم شرکت در پایان آخرین روز کاری سال گذشته به دست می آید.
UE سود غیر منتظره بر مبنای مدل گشت تصادفی است که با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (MVE) در ابتدای دوره هم مقیاس شده است. سود غیر منتظره برابر است با:
سود قبل از اقلام غیر مترقبه سال t-1 – سود قبل از اقلام غیر مترقبه سال t = UEit
IOS متغیر فرصت های سرمایه گذاری در طی دوره مالی است که از طریق نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(MB سهم) محاسبه می شود. این نسبت، یکی از معیارهای فرصت های سرمایه گذاری، است که توسط محققانی همچون کولینز و کوتاری(1989)، بیدل و سئو(1991)، گاور و گاور(1993)، و هریکومار و هارتر(1995)، و جونز(1997؛ 2001) استفاده شده است. منطق پشتوانه ی نسبت بازار به دفتری این است که شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر است، بازده مورد انتظار این سرمایه گذاری در ارزشگذاری سهام توسط بازار بازتاب داده می شود اما در ارزش های دفتری انعکاس نمی یابد. تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری سرمایه، تقریبی از ارزش فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت فراهم می سازد. البته باشد اشاره کرد که عواملی همچون عدم تقارن اطلاعاتی، تورم و شرایط اقتصادی نیز بر این نسبت اثرگذار است که قابل کنترل نیست. با این حال می توان گفت که این نسبت تقریبی از فرصت های سرمایه گذاری است.
β ضریب بتا؛ شاخص ریسک سیستماتیک؛ است که به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است(کومار و کریشنان 2008). ضریب بتا از طریق ضریب شیب رگرسیون مدل بازار برای بازده های روزانه سهم (Rit) و بازده روزانه بازار (Rmt) طی یک دوره یکساله، که شروع آن از چهارمین ماه دوره مالی مورد مطالعه است، برآورد می شود. در این تحقیق بتا از پایگاه داده های موجود، ره آورد نوین، استخراج شده است.
متغیرهای α 4 Eit×IOS و α 5UEit ×IOS نیز با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام هم مقیاس شده است. پس از محاسبه پارامترهای مدل (1)، معناداری ضرائبα 3 و α 4 وα 5 از طریق آزمون t و معنی داری همزمان متغیرهای α4 وα5 از طریق برازش رگرسیون کاهش یافته آزمون می شود. عبارت α1E + α4 E×IOS بیانگر ضریب واکنش سود (ERC) خواهد بود که با رتبه بندی داده ها بر حسب متغیر فرصت های سرمایه گذاری در دهک های مختلف، روند آن تعیین و معناداری تفاوت آن میان دهک های اول و آخر از طریق آزمون مقایسه میانگین(t-test) تعیین می شود.
3-4-2. آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه دوم(با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می یابد) از مدل (2) به صورت زیر استفاده شد:
Rit = b0 + b1 PERit + b2 IOSit + b3 PERit × IOSit + b4 IOS2 + b5 PERit ×IOS2+ b6β + b
پایداری سود (PER): شاخص پایداری سود که به صورت صفر و یک تعریف می شود. در صورتیکه قدر مطلق ارزشΕΔ بزرگتر از رقم میانه باشد، برابر یک و در غیر اینصورت صفر می باشد(مطابق تحقیق کومار و کریشنان، 2008).
باقی متغیرها نیز همانند قبلی هستند.
پس از محاسبه پارامترهای مدل (2)، معناداری ضرائبb1 تا b5 از طریق آزمون t و معنی داری همزمان متغیرهای b3 وb5 از طریق برازش رگرسیون کاهش یافته آزمون می شود.
عبارت b1PERit + b3PERit × IOSit + b5PERit ×IOS2 بیانگر ضریب واکنش پایداری سود خواهد بود که با رتبه بندی داده ها بر حسب متغیر فرصت های سرمایه گذاری در دهک های مختلف، روند آن تعیین و معناداری تفاوت آن میان دهک های اول و آخر از طریق آزمون مقایسه میانگین(t-test) تعیین می شود.
3-4-3. آزمون فرضیه سوم
برای آزمون فرضیه سوم(با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان های نقد عملیاتی افزایش می یابد) از مدل (3) به صورت زیر استفاده شد:
Rit = c0 + c1CFOit + c2UCFOit + c3IOSit + c4CFOit ×IOSit + c5UCFOit×IOSit +c6 β + c
که در آن:
CFO جریان نقد عملیاتی است که با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره هم مقیاس شده است.
لازم به ذکر است جریان نقدی عملیاتی مورد استفاده در این تحقیق به دلیل مطالعه ویژگی های سود خالص (و نه ویژگی های سود عملیاتی)، براساس الزامات FASB 95 محاسبه شده است. با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری ایران، بخشی از اجزای جریان نقدی عملیاتی (طبق تعریف FASB 95) در طبقه “جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی” گزارش نمی گردد، جریان های نقدی عملیاتی به شرح زیر محاسبه شده است:
جریان نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد
+
سود سهام پرداخت شده
+
جریان نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~