نظریه تعامل گرایی نمادین، دلبستگی در دوران کودکی، نظریه یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………………………………………………………………………………………52
نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………52
نظریه زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..53
نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….53
نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..54
نظریهی انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….55
نظریه تعامل گرایی نمادین……………………………………………………………………………………………………………….56
نظریه منظومه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….57
نظریه طرد-پذیر.ش والدین………………………………………………………………………………………………………………58
نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….59
کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..62
دلبستگی در دوران کودکی………………………………………………………………………………………………………………63
شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………..65
بازنگری پژوهشهای خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………69
بازنگری پژوهشهای داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………..86
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….89
ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………91
طرد- پذیرش والدین……………………………………………………………………………………………………………………..93
مزاج کودکی میانه………………………………………………………………………………………………………………………..101
پرخاشگری باس و وارن……………………………………………………………………………………………………………….104
روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..107
روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….108

مطلب مشابه :  راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم