نظریه های رفتار رهبری

دانلود پایان نامه

بسیاری از سازمانها احساس می کنند ارزیابی عملکردها بیش از هر چیز با دستمزد و حقوق ارتباط دارد. اما باید توجه داشت که این تنها یکی از ابعاد ارزیابی در محیط کار است و پافشاری بر آن سبب بروز مشکلات متعدد فردی می شود. (رولینسون و همکاران، 1998).
از طرف دیگر ارزیابی برای هر فرد معنای خاصی دارد و اکثراً احساس می کنند ارزیابیها تحت تأثیر تورش ، پارتی بازی، تحریف آگاهانه و ناآگاهانه و مسائل دیگری از قبیل اثر هاله ای ، سهل گیری و گرایش به مرکز قرار دارد. به همین دلیل معتقدند اثرات منفی آن بیش از اثرات مثبت است (کورمن 56:1378).
2-6-14- ویژگیهای شخصی
برخی از مهمترین ویژگیهای شخصی که با رضات شغلی ارتباط دارد، اشاره می شود 1)سن: به گونه کلی مراحل زندگی مردم نفوذ زیادی در رضایت شغلی افراد دارد. افراد از سه مرحله عمده سنی عبور می کنند. در مرحله 25 تا 40 سالگی بیشترین تمرکز بر رسیدن به هدفها، وسایل و مقاصد است. افراد در این گروه سنی علاقه زیادی دارند که از توانائیها ی خود برای یادگیری چیزهای جدید استفاده کنند. به ترفیعات و پیشرفتهای شغلی نائل شوند و سطر تازه ای به برگه مشخصات شخصی خود بیفزایند. بیشترین توجه افراد از 45 تا 65 سالگی معطوف به ثبات و محافظت از چیزهائی است که تا کنون به دست آورده، بنا نهاده و توسعه داده اند. سرانجام در مرحله بعد از 65 سالگی بیشتر نیاز افراد در انجام کار با معنا جهت پیدا می کند ؛ یعنی کار در جایی که رضایت حاصل از آن بیشتر به خاطر آن است که آنها به گونه کلی متفاوت از دیگران به نظر می رسند (کورمن، 69:1378).
2)جنسیت: مطالعات شولر (1975) نشان می دهد که زنان بیش از مردان به داشتن همکاران خشنود بها می دهند، در حالی که مردان بیش از زنان برای فرصت مشورت با دیگران و تأثیر بر تصمیمهای مهم ارزش قائلند . لذا انواع متعدد مشاغل هر دو جنس را به درجات متفاوت راضی می کند. نتایج مطالعات بوتیل و برنر (1986) نیز نشان میدهد که بین ارزشهای کاری زنان و مردان شباهت بسیار وجود دارد جدول زیر برخی از نتایج مربوط به این مطالعه را نشان می دهد.
جدول (2-4) تفاوت رتبه بندی مردان و زنان در عوامل رضایت از کار
عوامل رتبه بندی مردان رتبه بندی زنان
احساس پیشرفت 1 1
امنیت شغلی 2 2
فرصت برای کسب درآمد بیشتر 3 5
اجازه دستیابی به مسئولیتهای اجرایی 4 6
مورد احترام دیگران بودن 5 3
پاداش برای عملکرد های خوب 6 8
شرایط راحت کار 7 4
تشویق مستمر برای توسعه دانش و مهارت 8 7
تحریک عقلانی 9 9
اقتباس از بوتیل و برنر (1986)
3) سابقه کار: به عقیده تیلور و ویور (1977) دوره رضایت شغلی در طول زمان با یک خم Uشکل منطبق است. یعنی در سالهای اولیه اشتغال بالاست و سپس کاهش می یابد و بعد دو باره افزا یش پیدا می کند این الگو در باره کارکنان زن و مرد به یک اندازه صادق است.
4) تحصیلات: به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران (مانند شواب و والانس، 1973، لالر،1971) بین سطح تحصیلات و رضایت شغلی فرد (بویژه رضایت از درآمد )، بافرض ثابت نگه داشتن سطح شغل رابطه منفی وجود دارد. این امر از یک سو می تواند ناشی از این باشد که افراد با تحصیلات بالاتر نسبت به دیگر افراد دارای توقعات و انتظارات بیشتری نیز هستند و دوست دارند سازمانها نسبت به میزان تحصیلات آنها امتیازبیشتری از جمله پست سازمانی، حقوق و مزایا و نیز تسهیلات ویژه قائل شوند، اما سازمانها بدلایل متعدد از جمله مشکلات مالی، نمی توانند این گونه اقدامات را به سرعت انجام دهند و لذا افراد تحصیلکرده رضایت کمتری در خود احساس می کنند (ازکمپ، 271:1385).
بخش دوم: سبکهای مدیریت و رهبری
2-7- طبقه بندی نظریههای سبکهای رهبری
یکی از اجزای اصلی و مهم مدیریت، رهبری است؛ رهبری نقش حیاتی در پویایی سازمان دارد. رهبری مهمترین موضوع در حیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی است (رضائیان،1384: 13) پیتر دراکر اشاره می کند، که رهبران منبع اصلی کسب و کار موفق به شمار می روند و رهبری فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنان برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی است.
سبک یا شیوه رهبری طریقی است که رهبر از نفوذش برای کسب هدف استفاده می کند. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که سبک رهبری مدیر تحت تأثیر نحوه نگرش وی به نقش خود و کارکنانش قرار دارد (هندی، 1379: 78). نظریه های مطرح شده در خصوص رهبری فراوان و متضاد با یکدیگر مطرح گردیدند که نشان از ماهیت پیچیده رهبری و مفاهیم در حال تغییر رهبری هستند. نظریه های رهبری را می توان در چهار بخش کلی زیر طبقه بندی کرد:
الف) تئوری های ویژگی های شخصیتی؛
ب) نظریه های رفتار رهبری؛
ج) تئوری های اقتضایی؛

مطلب مشابه :  ویژگیهای ساختاری